Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2012.71

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 175
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 23 października 2012 r.
w sprawie prowadzenia Albumu wzorów kontrolowanych przez Straż Graniczną dokumentów

W związku z art. 9 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) ) ustala się, co następuje:
§  1.
1. W celu usprawnienia procedur związanych z weryfikacją autentyczności dokumentów, w Straży Granicznej prowadzony jest Album wzorów kontrolowanych dokumentów, zwany dalej "Albumem".
2. Album prowadzony jest jako zbiór stron dostępnych w wewnętrznej sieci teleinformatycznej Straży Granicznej.
3. Album może być dostępny w wersji off-line, na cyfrowych nośnikach danych oraz lokalnych stacjach roboczych, które nie posiadają dostępu do wewnętrznej sieci teleinformatycznej Straży Granicznej.
4. Zgodę na udostępnienie Albumu w sposób, o którym mowa w ust. 3, wydaje:
1) Komendant Główny Straży Granicznej - w stosunku do podmiotów spoza Straży Granicznej;
2) 1 Dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej albo osoba przez niego upoważniona - w stosunku do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.
§  2.
1. Album prowadzi Wydział VI Laboratorium Kryminalistyczne Straży Granicznej Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, zwany dalej "Wydziałem".
2. Do zadań Wydziału związanych z prowadzeniem Albumu należy, w szczególności:
1) opracowanie Albumu;
2) dokonywanie zmian w Albumie;
3) gromadzenie wzorów dokumentów.
§  3. Album zawiera:
1) alfabetyczny wykaz państw, organizacji oraz innych instytucji i podmiotów, których dokumenty zostały umieszczone w Albumie;
2) wykaz typów dokumentów oraz ich wersji, indywidualny dla każdego z państw, organizacji oraz innych instytucji i podmiotów;
3) opisy cech charakterystycznych i specjalnych zabezpieczeń dokumentów oraz materiał poglądowy dotyczący dokumentów;
4) inne istotne informacje o dokumentach.
§  4.
1. Album opracowywany jest na podstawie wzorów dokumentów, przekazywanych do Komendy Głównej Straży Granicznej przez podmioty krajowe, organy i instytucje państw obcych lub organy i instytucje międzynarodowe.
2. Przy opracowywaniu Albumu mogą być wykorzystywane:
1) opisy cech charakterystycznych i zabezpieczeń specjalnych dokumentów oraz materiały poglądowe, przekazywane przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;
2) materiały jawne zawarte w bazie dokumentów sfałszowanych i autentycznych iFADO (Internet False And Authentic Documents Online), prowadzonej przez Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej;
3) materiały uzyskiwane w ramach współpracy międzynarodowej.
§  5. Oryginał Albumu przechowywany jest w formie elektronicznej na dysku twardym serwera znajdującego się w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.
§  6. Traci moc decyzja nr 17 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie Albumu wzorów dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu jego prowadzenia (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 13 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 79).
§  7. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.

1 § 1 ust. 4 pkt 2 zmieniony przez § 1 decyzji nr 48 z dnia 20 marca 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.15) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 kwietnia 2013 r.