Dz.Urz.MF.2018.116 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się projekt "Transformacja służb informatycznych resortu finansów", zwany dalej "Projektem", w celu dostosowania służb informatycznych resortu finansów do zmian organizacyjnych wynikających z utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej.
§  2.  Odpowiedzialność za realizację Projektu ponosi Zespół Projektowy, zwany dalej "Zespołem".
§  3.  (uchylony).
§  3a.  (uchylony).
§  4. 
1.  Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów w razie potrzeby może włączać do prac Zespołu pracowników podległych mu komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów.
2.  W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zapraszane przez Kierownika Projektu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne przy realizacji projektu.
§  5.  Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie harmonogramu realizacji zadań i dostarczania produktów wypracowanych przez Zespół;
2) opracowanie propozycji nowej struktury organizacyjnej służb informatycznych resortu finansów;
3) opracowanie modelu zarządzania służbami informatycznymi resortu finansów oraz modelu docelowego zasobów osobowych służb informatycznych resortu finansów;
4) (uchylony);
5) (uchylony);
6) (uchylony);
7) (uchylony);
7a) (uchylony);
7b) (uchylony);
7c) opracowanie metody dojścia do docelowej struktury organizacyjnej służb informatycznych resortu finansów;
8) identyfikacja, aktualizacja oraz optymalizacja procedur i procesów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania służb informatycznych resortu finansów;
9) realizacja innych zadań zleconych przez Komitet Sterujący projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów", zwany dalej "Komitetem Sterującym".
§  6.  Kierownik Projektu kieruje Zespołem, w szczególności:
1) zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu;
2) dokonuje podziału prac między Kierowników Zespołów oraz członków Zespołu;
3) reprezentuje Zespół, w szczególności w kontaktach z Komitetem Sterującym;
4) przedstawia Komitetowi Sterującemu do akceptacji bądź rozstrzygnięcia dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1-3 i 7c;
5) informuje Komitet Sterujący o postępie w realizacji zadań nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§  7.  Członkowie Zespołu mogą powoływać wewnętrzne zespoły robocze celem realizacji zadań Zespołu.
§  8.  Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów, Dyrektorzy izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej Szkoły Skarbowości są zobowiązani do współpracy z Zespołem, w szczególności poprzez przedstawianie informacji, analiz oraz opracowań i materiałów niezbędnych do wykonywania zadań Zespołu.
§  9.  Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Departament Informatyzacji Ministerstwa Finansów.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.