Program szkolenia zawodowego podoficerskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2023.70

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2023 r.

DECYZJA Nr 259
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w sprawie programu szkolenia zawodowego podoficerskiego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm. 1 ) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Określa się program szkolenia zawodowego podoficerskiego, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. 
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Akademii Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Pile, Szkole Policji w Słupsku oraz Ośrodkowi Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.
§  3. 
Szkolenie zawodowe podoficerskie rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się na podstawie programu szkolenia zawodowego podoficerskiego, określonego w załączniku do decyzji, o której mowa w § 4.
§  4. 
Traci moc decyzja nr 377 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podoficerskiego (Dz. Urz. KGP poz. 239 oraz z 2023 r. poz. 19).
§  5. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODOFICERSKIEGO

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa szkolenia zawodowego

2. Cel szkolenia zawodowego

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na szkolenie zawodowe

4. System prowadzenia szkolenia zawodowego

5. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

9. Forma zakończenia szkolenia zawodowego i przeprowadzenia egzaminu końcowego

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa szkolenia zawodowego

Szkolenie zawodowe podoficerskie, zwane dalej "szkoleniem".

2. Cel szkolenia zawodowego

Celem szkolenia jest przygotowanie policjanta do realizacji zadań służbowych na stanowisku, na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe podoficerskie.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na szkolenie zawodowe

Na szkolenie kierowani są policjanci, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:

1) mają zapewnione stanowisko służbowe, na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe podoficerskie lub pełnią służbę na stanowisku służbowym, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie podoficerów Policji;

2) posiadają staż służby wymagany do mianowania lub powołania na to stanowisko służbowe;

3) posiadają pozytywną opinię służbową;

4) posiadają poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą co najmniej "poufne" (do wglądu w jednostce szkoleniowej).

4. System prowadzenia szkolenia zawodowego

Szkolenie prowadzone jest w systemie stacjonarnym. Szkolenie może być prowadzone w formie elektronicznego kształcenia na odległość w przypadku treści realizowanych metodą wykładu lub za pomocą innych metod podających.

5. Czas trwania szkolenia zawodowego

Realizacja treści kształcenia zawartych w programie wymaga przeprowadzenia 115 godzin lekcyjnych.

Na całkowity wymiar czasu pobytu słuchaczy w jednostce szkoleniowej składają się:

PrzedsięwzięciaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)
Zapoznanie z regulaminami i organizacją szkolenia2
Zajęcia programowe115
Egzamin końcowy2
Zakończenie szkolenia1
Ogółem120 (15 dni szkoleniowych)

Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w 45-minutowych jednostkach, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie.

W uzasadnionych przypadkach, kierownik jednostki szkoleniowej może, przy zachowaniu przepisów dotyczących czasu służby, wprowadzić inny dzienny oraz tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych, a także realizować zajęcia od poniedziałku do soboty.

Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, realizującej dane zagadnienia, dopuszczalne jest podczas prowadzenia symulacji lub ćwiczeń regulowanie czasu zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnej jednostki metodycznej w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych.

6. Liczebność grupy szkoleniowej

Treści kształcenia należy realizować w grupie szkoleniowej, której liczebność z uwagi na efektywność stosowanych metod i technik dydaktycznych oraz cele dydaktyczne zajęć, nie może przekraczać 24 osób.

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Charakter przekazywanej wiedzy i kształtowanych umiejętności wymaga, aby zajęcia realizowane były w pomieszczeniach wyposażonych w niezbędne środki dydaktyczne umożliwiające osiągnięcie przez słuchaczy zakładanych celów kształcenia. Realizacja szkolenia wymaga zapewnienia przez jednostkę szkoleniową, której powierzono jego realizację, materiałów niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego.

W trakcie realizacji szkolenia słuchaczy obowiązuje umundurowanie ćwiczebne. Policjanci biorący udział w symulacjach lub ćwiczeniach w charakterze pozoranta mogą być w ubiorze cywilnym.

Podczas realizacji treści programowych, z których wynika potrzeba nawiązywania do zasad etyki zawodowej, praw człowieka i równego traktowania, zakazu dyskryminacji, obowiązku zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym zasad komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami oraz tematyki przeciwdziałania korupcji, obowiązkiem każdego nauczyciela policyjnego jest kształtowanie w tym zakresie pożądanych postaw i zachowań. Nauczyciel policyjny podczas realizacji treści kształcenia jest zobowiązany posługiwać się przykładami z praktyki policyjnej i orzecznictwa sądowego.

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

Lp.TematCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)System oceniania
1.Prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta oraz problematyka antydyskryminacyjna i antykorupcyjna5Zaliczenie tematu nr 1 następuje łącznie z tematem nr 2. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
2.Psychologiczne aspekty kontaktu z osobą dotkniętą sytuacją trudną7Zaliczenie tematu nr 2 następuje łącznie z tematem nr 1. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
3.Wybrane zagadnienia z zakresu prawa wykroczeń8Zaliczenie tematu nr 3 następuje łącznie z tematem nr 4. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
4.Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania przygotowawczego20Zaliczenie tematu nr 4 następuje łącznie z tematem nr 3. Do oceny stopnia opanowania umiejętności związanych ze sporządzeniem dokumentów stosuje się dwustopniową skalę ocen z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) lub nie zaliczono (nzal.). Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
5.Zagrożenia w cyberprzestrzeni6Zaliczenie tematu nr 5 następuje łącznie z tematem nr 6. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
6.Wybrane metody i formy pracy operacyjnej10Zaliczenie tematu nr 6 następuje łącznie z tematem nr 5. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
7.Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego7Zaliczenie tematu nr 7 następuje łącznie z tematem nr 10. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
8.Trudne interwencje i pierwsza pomoc18Zaliczenie tematu nr 8 następuje łącznie z tematem nr 9. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
9.Rejestrowanie interwencji policyjnych5Zaliczenie tematu nr 9 następuje łącznie z tematem nr 8. Ocena negatywna
uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
10.Przeciwdziałanie przemocy domowej5Zaliczenie tematu nr 10 następuje łącznie z tematem nr 7. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
11.Wydarzenia nadzwyczajne w trakcie pełnienia służby konwojowej oraz w policyjnych pomieszczeniach prawnej izolacji4Zaliczenie tematu nr 11 następuje łącznie z tematem nr 12-14. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
12.Wybrane zagadnienia z zakresu ruchu drogowego4Zaliczenie tematu nr 12 następuje łącznie z tematem nr 11, nr 13 i nr 14. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
13.Postępowanie z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu4Zaliczenie tematu nr 13 następuje łącznie z tematem nr 11, nr 12 i nr 14. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
14.Pościg transgraniczny4Zaliczenie tematu nr 14 następuje łącznie z tematem nr 11-13. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
15.Wyszkolenie strzeleckie8Warunkiem zaliczenia tematu jest uzyskanie oceny pozytywnej według skali ocen 6-1 ze strzelań statycznych oraz uzyskanie zaliczenia (zal.) ze strzelań szybkich i dynamicznych.

W trakcie szkolenia stosuje się następujące zasady oceniania:

- nabywana przez słuchaczy wiedza i umiejętności podlegają ocenie bieżącej i okresowej według skali ocen (6-1) lub dwustopniowej z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.),

- warunkiem dopuszczenia do zaliczenia/egzaminu, w tym także zaliczenia/egzaminu poprawkowego i komisyjnego, jest poprawienie wszystkich negatywnych ocen bieżących, a w przypadku niepoprawienia przez słuchacza bieżącej oceny negatywnej, słuchacz otrzymuje negatywną ocenę okresową.

Na każdym etapie szkolenia warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest:

a) z zadań teoretycznych - opanowanie treści programowych na poziomie co najmniej 70%,

b) z zadań praktycznych - opanowanie umiejętności na poziomie gwarantującym właściwą realizację obowiązków służbowych.

9. Forma zakończenia szkolenia zawodowego i przeprowadzenia egzaminu końcowego

Szkolenie kończy się egzaminem końcowym z zakresu szkolenia zawodowego podoficerskiego. Egzamin końcowy jest przeprowadzany w formie testu wiedzy, który składa się z 40 pytań testowych punktowanych w skali 0-1 punktu za pytanie i trwa 50 minut, a warunkiem jego zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 28 punktów. Kryteria oceny testu wiedzy:

1) 27 pkt i poniżej - ocena 1 (niedostateczna);

2) 28-29 pkt - ocena 2 (dopuszczająca);

3) 30-32 pkt - ocena 3 (poprawna);

4) 33-35 pkt - ocena 4 (dobra);

5) 36-38 pkt - ocena 5 (bardzo dobra);

6) 39-40 pkt - ocena 6 (wyróżniająca).

Absolwent szkolenia otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia zawodowego podoficerskiego, zawierające ogólny wynik nauki wynikający ze średniej arytmetycznej wszystkich pozytywnych ocen okresowych oraz ocenę z egzaminu końcowego, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych podoficerskich. W przypadku uzyskania oceny co najmniej bardzo dobrej - "5", absolwent otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

TEMAT NR 1: PRAWA CZŁOWIEKA, ETYKA ZAWODOWA POLICJANTA ORAZ PROBLEMATYKA ANTYDYSKRYMINACYJNA

I ANTYKORUPCYJNA

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić istotę praw człowieka,

- zdefiniować podstawowe pojęcia: tolerancja, dyskryminacja (bezpośrednia i pośrednia), ksenofobia, przemoc rasowa, mowa nienawiści, molestowanie i mobbing,

- wskazać przykłady regulacji prawnych uwzględniających zakazy dyskryminacji w systemie ochrony praw człowieka,

- wskazać znaczenie przestrzegania zasad etyki zawodowej w służbie oraz odpowiedzialność za jej nieprzestrzeganie,

- wskazać istotę i zakres zjawiska korupcji oraz jego negatywny wpływ na kształtowanie wizerunku i zaufania do Policji,

- wskazać zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów oraz scharakteryzować kary dyscyplinarne.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Prawa człowieka ze szczególnym uwzględnieniem zakazu tortur oraz poniżającego i nieludzkiego traktowania.

2. Zakaz dyskryminacji w systemie ochrony praw człowieka.

3. Etyka zawodowa policjanta - dylematy moralne w służbie.

4. Czynniki sprzyjające wystąpieniu zjawiska korupcji.

4wykład, pogadanka, dyskusjaPrzypomnij istotę praw człowieka. Zwróć uwagę na te prawa i wolności, które mają szczególny związek z działaniami Policji. Przy omawianiu prawa do wolności zinterpretuj zakaz tortur, wskazując trzy poziomy dolegliwości: tortury, nieludzkie postępowanie oraz poniżające traktowanie. Zaakcentuj konieczność zwracania uwagi na przestrzeganie praw człowieka w służbie. Przedstaw zasady postępowania z osobami z niepełnosprawnościami uczestniczącymi w różnych czynnościach służbowych. Na podstawie raportów instytucji międzynarodowych: Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT), Podkomitetu Zapobiegania Torturom (SPT) i krajowych: Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) dot. działalności polskich organów bezpieczeństwa omów najważniejsze zalecenia dla organów państwowych w zakresie zakazu tortur i poniżającego lub nieludzkiego traktowania. Posługując się przykładami, przypomnij podstawowe pojęcia: tolerancja, dyskryminacja (bezpośrednia i pośrednia), ksenofobia, przemoc rasowa, mowa nienawiści, molestowanie i mobbing. Zwróć uwagę na zależność zachowań dyskryminacyjnych od stereotypów i uprzedzeń.
Podkreśl znaczenie promowania przez policjantów równego,

niedyskryminacyjnego traktowania osób z powodu koloru skóry, pochodzenia etnicznego, wieku, religii, przekonań, orientacji seksualnej i innych. Wskaż przykłady regulacji prawnych uwzględniających zakazy dyskryminacji w systemie ochrony praw człowieka. Odwołując się do doświadczenia i wiedzy słuchaczy, wskaż na znaczenie przestrzegania zasad etyki zawodowej w służbie oraz odpowiedzialności za jej nieprzestrzeganie. Omów zjawisko moralności i jego elementy składowe oraz wyjaśnij relacje między moralnością a prawem. Przedstaw dylematy etyczne i moralne mogące wystąpić w trakcie wykonywania czynności służbowych. Omów istotę konfliktu wewnętrznego oraz trudności w jego rozwiązywaniu i podejmowaniu decyzji. Analizując konkretne przypadki, omów zdarzenia, w których doszło do naruszeń zasad etyki zawodowej. Omów istotę i zakres zjawiska korupcji oraz jego negatywny wpływ na kształtowanie wizerunku i zaufania do Policji. Przedstaw różnorodność form korupcji: od przejawów oczywistych do bardziej wyrafinowanych. Bazując na wiedzy i doświadczeniu słuchaczy, wskaż na czynniki sprzyjające wystąpieniu zjawiska korupcji.

5. Odpowiedzialność dyscyplinarna policjanta.1wykładOmów zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów. Scharakteryzuj kary dyscyplinarne w Policji.

Zaliczenie tematu nr 1 następuje łącznie z tematem nr 2.

TEMAT NR 2: PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KONTAKTU Z OSOBĄ DOTKNIĘTĄ SYTUACJĄ TRUDNĄ

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać etapy i zasady powiadamiania o śmierci nagłej, w tym śmierci osoby najbliższej,

- wskazać sposoby rozwiązywania konfliktu oraz zapobiegania jego eskalacji,

- skutecznie zarządzać stresem swoim oraz osoby, wobec której podejmowane są czynności.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Powiadomienie o śmierci nagłej, w tym śmierci osoby najbliższej.

2. Radzenie sobie z agresją słowną - deeskalacja konfliktu.

3. Zwiększanie efektywności policjanta poprzez zarządzanie stresem swoim i osoby, wobec której podejmowane są czynności.

6wykład, dyskusja, praca w grupachWymień etapy powiadomienia o śmierci nagłej (przygotowanie do powiadomienia, realizacja - powiadomienie osoby, zakończenie powiadomienia). Opisz działania funkcjonariuszy podczas każdego z etapów. Przedstaw ogólne zasady powiadamiania o śmierci. Zwróć uwagę na możliwe reakcje osoby otrzymującej informację o śmierci bliskiego i przedstaw sposoby radzenia sobie z nimi. Opisz czteroetapową metodę stopniowania reakcji i działanie policjanta podczas każdego z etapów. Na podstawie przygotowanych założeń, poleć opracowanie w grupach algorytmu rozmowy powiadamiającej o śmierci osoby najbliższej.

Przedstaw sekwencję kontroli złości, skupiając się na reduktorach złości i na monitach. Przedstaw werbalne sposoby rozwiązywania konfliktu oraz zapobiegania jego eskalacji. Przeprowadź dyskusję z grupą na temat możliwych reakcji funkcjonariusza na agresję słowną. Omów sposoby radzenia sobie z agresją słowną, które wpływają na deeskalację konfliktu. Omów podstawowe zagadnienia związane ze stresem: źródła, symptomy i skutki stresu. Omów, jak stres wpływa na procesy poznawcze, podejmowanie decyzji oraz zachowanie. Omów sposoby radzenia sobie z negatywnymi skutkami stresu. Wypracuj z grupą sposoby obniżania poziomu stresu u osób, wobec których podejmowane są czynności.

Zajęcia realizuje psycholog.

Zaliczenie tematu nr 2 następuje łącznie z tematem nr 1.

4. Zaliczenie tematów nr 1-2.1pisemny sprawdzian wiedzyOcena ze sprawdzianu wiedzy stanowi ocenę okresową.

TEMAT NR 3: WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA WYKROCZEŃ

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować instytucję zbiegu przepisów ustawy, przesłanki warunkujące zaistnienie czynu ciągłego, zbiegu wykroczeń, zbiegu wykroczenia z przestępstwem oraz kary i środki karne podlegające łączeniu,

- wyjaśnić pojęcie czynu przepołowionego i podać jego przykłady,

- prawidłowo interpretować informacje uzyskane z rejestru wykroczeń.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Zbieg przepisów ustawy, zbieg wykroczeń a czyn ciągły, zbieg wykroczenia z przestępstwem, kary i środki karne podlegające łączeniu.

2. Czyny przepołowione.

6wykład, ćwiczenia, dyskusjaOdwołując się do wiedzy i doświadczenia zawodowego słuchaczy, w ramach dyskusji, przypomnij instytucję zbiegu przepisów ustawy. Omów przesłanki warunkujące zaistnienie czynu ciągłego z art. 12 § 2 k.k. w kontekście popełnionych wykroczeń. Przypomnij zbieg wykroczeń oraz zbieg wykroczenia z przestępstwem. Omów zbieg kar lub środków karnych tego samego rodzaju na podstawie art. 9 § 2 k.w. Na podstawie przygotowanych założeń przeprowadź ćwiczenia, w ramach których słuchacze dokonają kwalifikacji prawnej czynów z zastosowaniem omówionych przepisów. Posługując się przykładami, przypomnij istotę czynu przepołowionego.
3. Rejestr wykroczeń.2wykładOmów rejestr wykroczeń, przedstawiając zakres przetwarzanych w nim informacji oraz cel jego funkcjonowania. Zwróć uwagę na czynności będące podstawą wprowadzania danych do rejestru. Podkreśl znaczenie figurowania osoby w rejestrze, w szczególności w kontekście dyrektywy wymiaru kary. Omów sposób i tryb udzielania informacji o osobach na podstawie danych przetwarzanych w rejestrze wykroczeń. Zaprezentuj obowiązujące formularze rejestracyjne.

Zaliczenie tematu nr 3 następuje łącznie z tematem nr 4.

TEMAT NR 4: WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wymienić przesłanki dodatnie i ujemne postępowania karnego,

- sporządzić postanowienie o wszczęciu dochodzenia,

- wskazać podstawy prawne, cel, zakres, czas i sposób przeprowadzania i dokumentowania postępowania sprawdzającego oraz czynności w niezbędnym zakresie,

- wymienić sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego,

- ocenić prawidłowość sporządzonego protokołu zatrzymania osoby,

- wskazać różnice między przeszukaniem osoby a kontrolą osobistą,

- przesłuchać świadka, który ze względu na wiek, nieporadność lub nieznajomość języka polskiego jest przesłuchiwany w obecności osoby trzeciej,

- zdefiniować pojęcie osoby podejrzanej, podejrzanego, oskarżonego,

- wymienić prawa i obowiązki podejrzanego,

- wskazać składniki majątkowe oraz omówić instytucję tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i zabezpieczenia majątkowego,

- ocenić prawidłowość sporządzonego protokołu oględzin.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Postępowanie sprawdzające, czynności w niezbędnym zakresie, wszczęcie, odmowa wszczęcia i zakończenie postępowania przygotowawczego.3wykład, ćwiczeniaOmów przesłanki dodatnie i ujemne postępowania karnego.

Przypomnij podstawy prawne, cel, zakres, czas i sposób przeprowadzania i dokumentowania postępowania sprawdzającego oraz czynności w niezbędnym zakresie. Omów sposoby ich zakończenia. Po omówieniu podstaw wszczęcia postępowania przygotowawczego i czynności z nim związanych, przeprowadź ćwiczenia polegające na sporządzeniu postanowienia o wszczęciu dochodzenia. Omów instytucję odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego. Omów sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego.

1dyskusjaW ramach dyskusji omów sporządzoną przez słuchaczy dokumentację.
2. Zatrzymanie osoby.2dyskusja, praca w grupachW ramach dyskusji przypomnij czynności policjanta w związku z zatrzymaniem osoby. Przypomnij zasady sporządzania protokołu zatrzymania osoby w kontekście zażalenia do sądu na zasadność, legalność i prawidłowość zatrzymania. Zwróć uwagę na najczęściej popełniane błędy w protokole zatrzymania osoby. Słuchacze podzieleni na grupy dokonają analizy wypełnionego protokołu zatrzymania pod
kątem prawidłowości jego sporządzenia. Zwróć uwagę na podstawy prawne zatrzymania osoby w związku z przemocą domową. Realizując zagadnienia związane z podstawami faktycznymi zatrzymania, podkreśl konieczność zaistnienia przesłanek umożliwiających podjęcie tej czynności.
3. Przeszukanie, zatrzymanie rzeczy.3dyskusja, symulacjaW ramach dyskusji przypomnij podstawy prawne przeszukania osoby, pomieszczeń i rzeczy oraz zatrzymania rzeczy. Wskaż różnice między przeszukaniem osoby a kontrolą osobistą. Zwróć uwagę na możliwą odpowiedzialność karną policjantów w sytuacjach, gdy dojdzie do niedopełnienia obowiązków wynikających z przepisów k.p.k. Przypomnij zasady postępowania z ujawnionymi w czasie przeszukania przedmiotami niebezpiecznymi, bronią, amunicją, substancjami odurzającymi, pojazdami, przedmiotami wartościowymi oraz dokumentami zawierającymi tajemnice chronione prawem.

W ramach przygotowania do symulacji przypomnij wymogi taktyczno- techniczne, których przestrzeganie pozwoli ustrzec się przed pomówieniami o kradzież mienia i pozwoli w sposób bezpieczny wykonać czynności. Na podstawie przygotowanego założenia przeprowadź symulację przeszukania pomieszczenia. Założenie powinien charakteryzować wysoki stopień złożoności.

4. Przesłuchanie świadka.3wykład, symulacjaPrzypomnij pojęcie świadka, jego prawa i obowiązki oraz względne i bezwzględne zakazy dowodowe dotyczące świadków. Zaakcentuj konieczność przestrzegania etyki zawodowej policjanta i praw człowieka w postępowaniu ze świadkiem (m. in. prawo do godności, zakaz tortur, nieludzkiego bądź poniżającego traktowania, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego).

Na podstawie założenia przeprowadź symulację przesłuchania świadka. Założenie powinno uwzględniać sytuację, w której świadek,

w szczególności ze względu na wiek, nieporadność lub nieznajomość języka polskiego, jest przesłuchiwany w obecności osoby trzeciej. Ponadto założenie powinno uwzględniać aktywny udział osoby trzeciej w czynności procesowej (np. zadaje pytania, odpowiada na pytania zadawane świadkowi lub w inny sposób zakłóca przebieg przesłuchania).

5. Przesłuchanie podejrzanego.3wykład, pokazDokonaj rozróżnienia pomiędzy osobą podejrzaną, podejrzanym a oskarżonym. Zwróć uwagę na kategorie osób typowanych jako sprawca przestępstwa, w szczególności ze względu na tryb życia, przeszłość kryminalną, kontakty z osobami, modus operandi, miejsce popełnienia
czynu. Omów prawa i obowiązki podejrzanego. Wskaż przypadki, w których podejrzany musi mieć obrońcę. Zaprezentuj protokół przesłuchania podejrzanego i omów zasady jego sporządzania. Metodą pokazu zaprezentuj przesłuchanie podejrzanego. Szczególnie podkreśl absolutny zakaz stosowania tortur oraz innego okrutnego bądź nieludzkiego albo poniżającego traktowania.
6. Ustalenie składników majątkowych, tymczasowe zajęcie mienia ruchomego i zabezpieczenie majątkowe.2wykładOmów instytucję tymczasowego zajęcia mienia ruchomego

i zabezpieczenia majątkowego. Wskaż możliwości i podstawy prawne uzyskiwania informacji o składnikach majątkowych na etapie pracy operacyjnej i procesowej. Omów możliwości uzyskiwania informacji o składnikach majątkowych w trakcie czynności przeszukania u podejrzanego (gotówka i przedmioty wartościowe, akty notarialne, wyciągi bankowe, polisy ubezpieczeniowe, opłaty za media, faktury z nabycia dóbr itp.) oraz w trakcie innych czynności procesowych (przesłuchanie podejrzanego, przesłuchanie świadków). Omów możliwości korzystania z policyjnych i pozapolicyjnych zbiorów danych oraz Internetu. Wskaż tryby uzyskania informacji chronionych tajemnicą.

7. Oględziny rzeczy i miejsca zdarzenia.2dyskusja, ćwiczeniaOdwołując się do wiedzy i doświadczenia zawodowego słuchaczy, przypomnij podstawy prawne, cele, zadania oraz zasady przeprowadzania oględzin rzeczy i miejsca zdarzenia. Przypomnij formy dokumentowania przebiegu i wyników oględzin oraz zasady sporządzania protokołu oględzin. Słuchacze indywidualnie dokonają analizy wypełnionego protokołu oględzin pod kątem prawidłowości jego sporządzenia.

Zaliczenie tematu nr 4 następuje łącznie z tematem nr 3.

8. Zaliczenie tematów nr 3-4.1pisemny sprawdzian wiedzyOcena ze sprawdzianu wiedzy stanowi ocenę okresową.

TEMAT NR 5: ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wyjaśnić pojęcie cyberprzestrzeni oraz cyberbezpieczeństwa,

- scharakteryzować wybrane rodzaje przestępstw: phishing wraz ze spamem, kradzież tożsamości, hacking, grooming, cyberstalking,

- wymienić cele funkcjonowania Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości z dnia 23 listopada 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 728),

- wymienić cele funkcjonowania oraz organizację krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Pojęcie cyberprzestrzeni oraz cyberprzestępstwa, klasyfikacja i sposoby ścigania sprawców.2wykładOmów podstawowe pojęcia dotyczące cyberprzestrzeni

i cyberbezpieczeństwa. Przedstaw charakterystykę i metody działania sprawców.

2. Specyfika zagrożeń i przestępstw w cyberprzestrzeni.2wykładOmów wybrane rodzaje przestępstw: phishing wraz ze spamem, kradzież tożsamości, hacking, grooming, cyberstalking.
3. Współpraca międzynarodowa wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni - konwencje, traktaty i metody współpracy.1wykładOmów Konwencję Rady Europy o cyberprzestępczości z dnia 23 listopada 2001 r. Zwróć uwagę na znaczenie tego aktu prawnego w aspekcie współpracy międzynarodowej.
4. Krajowy system cyberbezpieczeństwa.1wykładOmów cele oraz organizację krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Omów zadania i obowiązki podmiotów wchodzących w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zaliczenie tematu nr 5 następuje łącznie z tematem nr 6.

TEMAT NR 6: WYBRANE METODY I FORMY PRACY OPERACYJNEJ

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- zinterpretować pojęcie operacyjnego sprawdzenia oraz sprawy operacyjnej,

- wskazać cele, znaczenie oraz sposób dokumentowania operacyjnego sprawdzenia i sprawy operacyjnej,

- określić zasady organizacji i taktykę prowadzenia poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w kraju i za granicą,

- określić pojęcie, cele, zakres przedmiotowy i źródła informacji wywiadu operacyjnego dla celów procesowych i operacyjnych,

- scharakteryzować kategorie osób udzielających pomocy Policji, kryteria typowania oraz aspekty prawne ich ochrony.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Operacyjne sprawdzenie.1wykład, dyskusjaDokonaj interpretacji pojęcia operacyjne sprawdzenie. Wskaż cele i znaczenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, dokumentowanych w tej formie pracy operacyjnej. Omów formy podejmowania decyzji o prowadzeniu, przedłużeniu i zakończeniu operacyjnego sprawdzenia. W oparciu o przykłady opracuj ze słuchaczami sposób wykorzystania wyników operacyjnego sprawdzenia. Podkreśl, w ramach dyskusji, że w ramach operacyjnego sprawdzenia można dokonać realizacji tej formy pracy operacyjnej lub wszcząć sprawę operacyjną.
2. Sprawa operacyjna.2wykładScharakteryzuj pojęcie sprawy operacyjnej. Porównaj cele ogólne pracy operacyjnej z celami sprawy operacyjnej. Omów czynności związane z wszczęciem sprawy operacyjnej. Omów realizację sprawy operacyjnej. Scharakteryzuj czynności związane z przekazaniem lub zakończeniem sprawy operacyjnej.
3. Poszukiwania osób.2wykładOmów zasady organizacji i taktykę prowadzenia poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w kraju i za granicą. Podkreśl specyfikę prowadzenia czynności poszukiwawczych w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. Omów procedurę wszczęcia poszukiwań międzynarodowych.
4. Wywiad operacyjny.1dyskusjaW ramach dyskusji przypomnij pojęcie, cele, zakres przedmiotowy, źródła informacji oraz podstawy prawne wywiadu operacyjnego i wywiadu środowiskowego, wskazując różnice pomiędzy wywiadami prowadzonymi dla celów procesowych i operacyjnych.
5. Współpraca z osobami udzielającymi pomocy Policji.3wykład, pogadankaDokonaj podziału osób udzielających pomocy Policji, ze szczególnym uwzględnieniem osobowych źródeł informacji. Odwołując się do wiedzy
słuchaczy, akcentuj aspekty prawne ochrony osób udzielających pomocy Policji. Wyjaśnij pojęcie osoby informującej. Wskaż motywy, które mogą kierować osobami udzielającymi informacji Policji. Określ zasady współpracy z osobą informującą. Odwołując się do wiedzy słuchaczy, wyjaśnij pojęcie współpracownika oraz omów zasady typowania i opracowywania kandydata na współpracownika. Scharakteryzuj rolę konsultanta oraz osoby wspomagającej.

Zaliczenie tematu nr 6 następuje łącznie z tematem nr 5.

6. Zaliczenie tematów nr 5-6.1pisemny sprawdzian wiedzyOcena ze sprawdzianu wiedzy stanowi ocenę okresową.

TEMAT NR 7: WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA CYWILNEGO, RODZINNEGO I ADMINISTRACYJNEGO

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wymienić podmioty uprawnione do zwracania się do Policji z wnioskiem o udzielenie pomocy lub asysty, wskazać ich uprawnienia,

- określić zakres uprawnień i obowiązków policjantów podczas udzielania pomocy lub asysty,

- wskazać przesłanki pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej,

- określić zakres pomocy udzielanej kuratorowi sądowemu przy czynnościach związanych z przymusowym odebraniem osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,

- określić sposób postępowania w przypadku wystąpienia sporów sąsiedzkich, czynów niedozwolonych oraz wynikających z umów cywilno-prawnych.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Czynności podczas udzielania pomocy organom uprawionym do żądania pomocy.4wykład, ćwiczenia, analiza przepisówBazując na ustawach szczególnych, wymień podmioty uprawnione do zwracania się do Policji z wnioskiem o udzielenie pomocy lub asysty, w tym przy wykonywaniu czynności kontrolnych. Omawiając zagadnienie, zaakcentuj istotę dokumentów stanowiących podstawę udzielania pomocy lub asysty oraz omów zakres uprawnień i obowiązków policjantów podczas ich udzielania. Z uwagi na wielość podmiotów uprawnionych do wnioskowania o udzielenie przez Policję pomocy lub asysty oraz występujące różnice w przepisach karnych (lub ich brak) penalizujących utrudnianie lub odmowę przeprowadzenia przez uprawnione podmioty czynności kontrolnych lub egzekucyjnych, podkreśl istotę zapoznawania się - przed jej udzieleniem - zarówno z zakresem kompetencji poszczególnych instytucji, jak również z przepisami karnymi. W ramach ćwiczeń słuchacze podzieleni na grupy przeprowadzą analizę wybranych ustaw szczególnych w zakresie kompetencji podmiotów uprawnionych do czynności kontrolnych oraz określą uprawnienia i obowiązki Policji.
2. Przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.2wykładPrzedstaw istotę władzy rodzicielskiej. Wskaż przesłanki pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej. Przypomnij zakres pomocy udzielanej kuratorowi sądowemu przy czynnościach związanych z przymusowym odebraniem osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, podkreślając konieczność uwzględniania dobra dziecka.
3. Odpowiedzialność cywilna za działania,1wykładOmów postępowanie w sytuacji wystąpienia sporów sąsiedzkich.
w wyniku których powstała szkoda (odpowiedzialność deliktowa).Scharakteryzuj wybrane czyny niedozwolone (odpowiedzialność małoletnich, odpowiedzialność za zwierzęta, odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie, spadnięcie przedmiotu), spory dotyczące umów cywilno-prawnych oraz wskaż sposób postępowania w przypadku ich wystąpienia.

Zaliczenie tematu nr 7 następuje łącznie z tematem nr 10.

TEMAT NR 8: TRUDNE INTERWENCJE I PIERWSZA POMOC

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- stosować zasady postępowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, po upojeniu alkoholowym, w stanie po zażyciu substancji psychotropowych

i nowych substancji psychoaktywnych oraz niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn,

- podejmować odpowiednie czynności związane z udzieleniem pierwszej pomocy w zależności od zaistniałej sytuacji, w tym współdziałać z innymi podmiotami,

- udzielać pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego.2pokaz, ćwiczeniaPrzeprowadź ćwiczenia, w trakcie których słuchacze, stosując środki przymusu bezpośredniego, doskonalą indywidualnie i we współdziałaniu z drugim policjantem techniki obrony przed: - chwytami połączonymi z uderzeniem ręką, głową lub kopnięciem, - atakiem niebezpiecznym narzędziem, - atakiem zmierzającym do obalenia policjanta, - duszeniem, - atakiem rękoma i nogami w parterze.

Podczas ćwiczeń słuchacze doskonalą powyższe umiejętności, uwzględniając wszystkie kategorie osób, wobec których podejmowane są interwencje.

2. Zasady przeprowadzania interwencji w sytuacjach trudnych i nietypowych.8wykład, pokaz, symulacjaOmów postępowanie policjantów w sytuacjach nietypowych, w stanach zagrożenia życia, u osób pod wpływem środków psychoaktywnych oraz w stosunku do osób niekontrolujących swoich zachowań z różnych przyczyn. Omawiając wskazane treści, posiłkuj się katalogiem zasad interweniowania wobec ww. kategorii osób, zawartych np.

w teoretyczno-praktycznym poradniku pn. Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn. Zwróć uwagę, że użycie chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy gazu, wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn, jest mało skuteczne i nie jest zalecane.

Przeprowadź symulacje interwencji wobec osób przejawiających agresję fizyczną oraz słowną, wobec osób nietrzeźwych, a także wobec osób przejawiających zaburzenia psychiczne.

Założenia do symulacji powinny uwzględniać różne zachowania osób, wobec których policjanci podejmują interwencje: atak na policjantów, osoba nie reaguje na polecenia policjantów, autoagresja, agresja słowna. Zwróć uwagę na kwestię współpracy policjantów z Zespołem Ratownictwa Medycznego. Zaprezentuj sposoby postępowania w czasie legitymowania i zatrzymywania osób stawiających opór lub posługujących się niebezpiecznymi narzędziami. Podczas realizacji zajęć zwróć uwagę na sytuacje, w których nastąpi konieczność usunięcia osoby z pojazdu po uprzednim wybiciu szyby.

Zwróć uwagę na umiejętne i bezpieczne kontrolowanie osoby w różnych sytuacjach poprzez bezpieczne stosowanie technik unieruchamiania osoby z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała oraz odstąpienia od stosowania ww. technik w przypadku ustąpienia przyczyny jej stosowania oraz po założeniu kajdanek, gdy osoba wykonuje polecenia. Stosując unieruchomienie, dąż do bezpiecznego wykonania techniki oraz kontrolowania pozycji ciała zatrzymanego, aby umożliwić mu oddychanie. Akcentuj konieczność uwzględniania, w zależności od okoliczności zdarzenia, warunków i zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego. Uwzględnij sytuację odstąpienia od stosowania wybranego środka przymusu lub jego zmiany. Zasygnalizuj konieczność adekwatnego użycia siły fizycznej oraz pozostałych środków przymusu bezpośredniego do sytuacji, zachowania osoby, jej wieku, płci oraz warunków fizycznych.

Zajęcia powinny być prowadzone w miarę możliwości przez minimum dwóch nauczycieli policyjnych (w zależności od realizowanych treści: nauczyciel z zakresu taktyki i technik interwencji, nauczyciel realizujący tematykę interwencji policyjnych, pierwszej pomocy, psycholog). Zajęcia powinny być prowadzone w miarę możliwości w obiektach symulacyjnych, jak i na terenie otwartym.

3. Udzielanie pierwszej pomocy osobom, wobec których użyto środków przymusu bezpośredniego.7wykład, pokaz, ćwiczeniaPrzypomnij algorytm postępowania na miejscu zdarzenia. Pokaż na czym polega ocena miejsca zdarzenia i wstępna ocena stanu poszkodowanego. Przeprowadź ćwiczenia polegające na wykonaniu badania wstępnego, dobierając słuchaczy w pary. Omów algorytm postępowania w resuscytacji krążeniowo-oddechowej w poszczególnych grupach wiekowych zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Omów zasady wykorzystania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
Przeprowadź ćwiczenia na fantomach z użyciem treningowego automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Przypomnij algorytmy postępowania w przypadku opatrywania różnego rodzaju ran. Zwróć uwagę na bezpieczeństwo osoby udzielającej pierwszej pomocy. Zaprezentuj opatrunek hemostatyczny, nieokluzyjny, opaskę uciskową. Przeprowadź ćwiczenia z zakresu opatrywania ran i zabezpieczania urazów układu kostno-stawowego z zastosowaniem atrap obrażeń ciała.
4. Postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia.1wykładOmów przyczyny, objawy oraz postępowanie przy podejrzeniu zawału mięśnia sercowego. Omów przyczyny, objawy oraz postępowanie w przypadku podejrzenia udaru mózgu. Omów przyczyny, objawy oraz postępowanie w przypadku osoby w stanie hiperglikemii lub hipoglikemii (cukrzyca). Przedstaw przyczyny, objawy oraz postępowanie przy oparzeniach termicznych oraz w hipotermii i hipertermii.

Zaliczenie tematu nr 8 następuje łącznie z tematem nr 9.

TEMAT NR 9: REJESTROWANIE INTERWENCJI POLICYJNYCH

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- postępować podczas rejestrowania interwencji policyjnej oraz innych czynności służbowych przez osoby postronne,

- wskazać korzyści i zagrożenia wynikające z rejestrowania interwencji policyjnych przez osoby postronne,

- wskazać korzyści wynikające z korzystania z kamer nasobnych przez policjantów.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Zachowanie policjanta w sytuacji rejestrowania interwencji policyjnej oraz innych czynności służbowych przez osoby postronne.

2. Zagrożenia medialne związane z powszechnością rejestracji interwencji policyjnej.

3. Kamery nasobne i ich wykorzystanie.

4wykład, pogadanka, symulacjaOmów sposób postępowania policjanta podczas rejestrowania interwencji policyjnej oraz innych czynności służbowych przez osoby postronne. Przypomnij, że policjant może zastrzec w trakcie nagrywania, że nie zgadza się na publikację swojego wizerunku, wskazując konsekwencje prawne takiego zachowania. Wskaż znaczenie profesjonalnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami i procedurami zachowania policjanta podczas przeprowadzania interwencji.

Wskaż na powszechność użytkowania urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Omów, na podstawie przykładów w postaci filmów z interwencji policyjnych zamieszczanych w serwisach internetowych, zagrożenia dla wizerunku Policji.

Przypomnij podstawy prawne wykorzystania kamer nasobnych przez Policję oraz sposób ich działania. Wskaż sytuacje wynikające z procedur policyjnych, w których należy rejestrować czynności służbowe kamerą nasobną oraz w których dopuszczalne lub konieczne jest ich wyłączenie. Wskaż możliwości wykorzystania przez Policję zapisu czynności służbowych realizowanych przez policjantów oraz korzyści wynikające z wykorzystania kamer nasobnych. Na podstawie założenia przeprowadź symulację, podczas której osoba postronna rejestruje czynności służbowe wykonywane przez policjanta.

Zaliczenie tematu nr 9 następuje łącznie z tematem nr 8.

4. Zaliczenie tematów nr 8-9.1pisemny sprawdzian wiedzyOcena ze sprawdzianu wiedzy stanowi ocenę okresową.

TEMAT NR 10: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać podmioty pozapolicyjne działające na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej oraz określić ich zadania,

- wymienić obowiązki Policji po wydaniu nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub po wydaniu zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej na wyrażoną w metrach odległość, zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, wydaniu zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, obiektu sportowego lub miejsca pracy, i przebywania na tym terenie.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Rola Policji w kontaktach z podmiotami pozapolicyjnymi w kontekście przemocy domowej.

2. Zespoły interdyscyplinarne i grupy diagnostyczno-pomocowe.

2wykład, dyskusjaPrzypomnij zadania samorządu terytorialnego dotyczące tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Wskaż podmioty wchodzące w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz przedstawicieli podmiotów tworzących grupę diagnostyczno-pomocową. Określ zadania zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno- pomocowych. Przypomnij słuchaczom o konieczności zachowania zasady poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy diagnostyczno-pomocowej. Przypomnij zadania funkcjonariusza Policji w ramach procedury "Niebieskie Karty". Przypomnij o obowiązku informowania osób doznających przemocy domowej o przysługujących im prawach, w tym o prawie do uzyskania pomocy od podmiotów, które otrzymały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, o którym mowa w przepisach kodeksu karnego wykonawczego oraz danych teleadresowych, najbliższych miejscowo dla osoby doznającej przemocy domowej, siedzib tych podmiotów i innych niezbędnych danych kontaktowych tych podmiotów. Wskaż na konieczność uzyskania zgody od osoby doznającej przemocy domowej na przekazanie danych osobowych takim podmiotom.
3. Obowiązki Policji po wydaniu nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakazu zbliżania się do mieszkania2wykład, dyskusjaPrzypomnij podstawy oraz tryb postępowania w sytuacji wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia wobec osoby stosującej przemoc
i jego bezpośredniego otoczenia lub po wydaniu zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej na wyrażoną w metrach odległość, zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, wydaniu zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, obiektu sportowego lub miejsca pracy, i przebywania na tym terenie.domową, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą lub po wydaniu zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej na wyrażoną w metrach odległość, zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, wydaniu zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, obiektu sportowego lub miejsca pracy, i przebywania na tym terenie.

Przypomnij o obowiązku informowania osób stosujących przemoc domową opuszczających wspólnie zajmowane mieszkanie i najbliższe otoczenie o przysługujących im prawach. Wskaż na konieczność przekazania informacji o dostępnych miejscach noclegowych, z których skorzystać może osoba stosująca przemoc po opuszczeniu mieszkania i uzyskania od niej informacji o miejscu przebywania przez okres obowiązywania zakazu, a także uzyskania numeru telefonu, pod którym będzie dostępna. Określ zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu przez osobę stosującą przemoc domową, wobec której wydano nakaz/zakaz. Wskaż na tryb postępowania z osobą, która nie stosuje się do wydanego przez Policję lub orzeczonego przez sąd w postępowaniu pozaprocesowym nakazu/zakazu (w przypadku ujawnienia na gorącym uczynku wykroczenia z art. 66b k.w. lub bezpośrednio po zatrzymaniu osoby z zastosowaniem trybu przyspieszonego). Omów postępowanie policjanta w przypadku wniosku osoby stosującej przemoc, wobec której wydano nakaz/zakaz o zabranie rzeczy z mieszkania, których nie zabrała podczas opuszczania mieszkania.

Zaliczenie tematu nr 10 następuje łącznie z tematem nr 7.

4. Zaliczenie tematów nr 7 i 10.1pisemny sprawdzian wiedzyOcena ze sprawdzianu wiedzy stanowi ocenę okresową.

TEMAT NR 11: WYDARZENIA NADZWYCZAJNE W TRAKCIE PEŁNIENIA SŁUŻBY KONWOJOWEJ ORAZ W POLICYJNYCH

POMIESZCZENIACH PRAWNEJ IZOLACJI

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wymienić rodzaje i przyczyny wydarzeń nadzwyczajnych w trakcie realizacji doprowadzeń oraz konwojów,

- wskazać sposoby zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym w trakcie realizacji doprowadzeń oraz konwojów i w policyjnych pomieszczeniach prawnej izolacji,

- wskazać nieprawidłowości mające wpływ na zaistniałe wydarzenia nadzwyczajne w trakcie realizacji doprowadzeń oraz konwojów i w policyjnych pomieszczeniach prawnej izolacji.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Zapobieganie wydarzeniom nadzwyczajnym w trakcie realizacji doprowadzeń oraz konwojów.2wykład, dyskusjaPrzypomnij rodzaje i przyczyny wydarzeń nadzwyczajnych w trakcie realizacji konwojów i doprowadzeń. Zapoznaj słuchaczy

z przykładowymi wydarzeniami nadzwyczajnymi. Na ich podstawie wypracuj z grupą sposoby zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym.

2. Zapobieganie wydarzeniom nadzwyczajnym

w policyjnych pomieszczeniach prawnej izolacji - pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, policyjna izba dziecka, pokoje przejściowe, tymczasowe pomieszczenia przejściowe.

2wykład, dyskusjaPrzypomnij rodzaje i przyczyny wydarzeń nadzwyczajnych w policyjnych pomieszczeniach prawnej izolacji. Na podstawie przykładów i w oparciu o dostępne materiały omów przyczyny wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych w policyjnych pomieszczeniach prawnej izolacji. Wskaż nieprawidłowości mające wpływ na zaistniałe wydarzenia nadzwyczajne. Wypracuj z grupą sposoby zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym.

Zaliczenie tematu nr 11 następuje łącznie z tematem nr 12-14.

TEMAT NR 12: WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU RUCHU DROGOWEGO

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować zakres obowiązywania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.),

- właściwie zinterpretować przepisy ustaw oraz aktów wykonawczych w kontekście zakresu obowiązywania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Zakres i miejsce obowiązywania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

2. Postępowanie w przypadku braku cech przestępstwa lub wykroczenia.

4wykład, dyskusjaNa podstawie obowiązujących przepisów, odwołując się do wiedzy i doświadczenia słuchaczy, przypomnij zakres obowiązywania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - miejsca i sytuacje, w których jest stosowana. Zwróć szczególną uwagę na konieczność dobrej znajomości tych treści w celu właściwej interpretacji przepisów ustaw i aktów wykonawczych. Na przykładzie art. 180a k.k. oraz art. 86, 87, 94, 97 i 98 k.w. omów sytuacje, w których, w zależności od miejsca popełnienia czynu, nie nosi on znamion przestępstwa lub wykroczenia.

Zaliczenie tematu nr 12 następuje łącznie z tematem nr 11, nr 13 i nr 14.

TEMAT NR 13: POSTĘPOWANIE Z OSOBAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKA DZIAŁAJĄCEGO PODOBNIE DO ALKOHOLU

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- rozpoznać symptomy wskazujące na spożycie alkoholu lub zażycie środka działającego podobnie do alkoholu,

- przeprowadzić badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu,

- wskazać ograniczenia w zakresie udziału osób będących pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w czynnościach prawnych,

- wskazać sposób postępowania z osobą będącą pod wpływem alkoholu lub podejrzaną o zażycie środka działającego podobnie do alkoholu.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Symptomy wskazujące na spożycie alkoholu lub zażycie środka działającego podobnie do alkoholu.1dyskusjaNa bazie aktów prawnych przypomnij pojęcia: napój alkoholowy, stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości, środek działający podobnie do alkoholu, środek odurzający. Przypomnij symptomy wskazujące na spożycie alkoholu lub zażycie środka działającego podobnie do alkoholu oraz metody ich rozpoznawania.
2. Obsługa urządzeń i przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz zawartości środków działających podobnie do alkoholu w wydzielinach.2dyskusja, pokaz, ćwiczeniaPrzypomnij słuchaczom podstawy prawne i faktyczne, a także metody przeprowadzania badań na zawartość alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu, zasady obowiązujące przy pobieraniu krwi i moczu do badań na zawartość alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Przeprowadź ćwiczenia z wykorzystaniem urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Następnie zaprezentuj narkotesty.
3. Udział osób będących pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w czynnościach prawnych.1dyskusjaOmów możliwość udziału w czynnościach prawnych osób będących pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Wskaż ograniczenia wynikające z przepisów prawa w tym zakresie. Przedstaw sposób postępowania z osobą będącą pod wpływem alkoholu lub podejrzaną o zażycie środka działającego podobnie do alkoholu. Zaliczenie tematu nr 13 następuje łącznie z tematem nr 11, nr 12 i nr 14.

TEMAT NR 14: POŚCIG TRANSGRANICZNY

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować pościgi policyjne,

- wymienić uprawnienia, obowiązki i zasady związane z podjęciem, prowadzeniem i przerwaniem pościgu transgranicznego,

- scharakteryzować zasady prowadzenia obserwacji transgranicznej.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Podstawy prawne pościgów policyjnych.

2. Uprawnienia i obowiązki policjanta.

3. Zasady prowadzenia pościgu transgranicznego i obserwacji transgranicznej.

3wykładBazując na przepisach prawnych, przypomnij pojęcia, cele i rodzaje pościgów policyjnych. Na przykładzie wybranej umowy międzynarodowej objaśnij uprawnienia, obowiązki i zasady związane z podjęciem, prowadzeniem i przerwaniem pościgu transgranicznego. Omów zasady prowadzenia obserwacji transgranicznej.

Zaliczenie tematu nr 14 następuje łącznie z tematem nr 11-13.

4. Zaliczenie tematów nr 11-14.1pisemny sprawdzian wiedzyOcena ze sprawdzianu wiedzy stanowi ocenę okresową.

TEMAT NR 15: WYSZKOLENIE STRZELECKIE

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- stosować warunki i zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną,

- bezpiecznie i sprawnie wykonać strzelania statyczne, szybkie i dynamiczne.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Bezpieczeństwo w trakcie posługiwania się bronią palną.

2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.

8pokaz, ćwiczeniaPrzypomnij warunki i zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Zrealizuj strzelania statyczne, szybkie oraz dynamiczne zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawnych dotyczących wyszkolenia strzeleckiego policjantów przy użyciu broni palnej krótkiej. Warunkiem zaliczenia tematu jest uzyskanie ocen pozytywnych ze strzelań statycznych oraz uzyskanie zaliczeń (zal.) ze strzelań szybkich i dynamicznych. Ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen ze strzelań statycznych stanowi ocenę okresową (w skali 6-1).
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.