Program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2011.2.14

Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 2015 r.

DECYZJA Nr 12
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.
Określa się program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.
Szkolenie policjantów rozpoczęte przed dniem wejścia w życie decyzji prowadzi się na podstawie dotychczasowych przepisów.
§  3.
Uchyla się decyzję nr 681 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie programu szkolenia dla absolwentów szkół wyższych, zmienioną decyzją nr 270 z dnia 6 lipca 2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 131 oraz z 2009 r. Nr 9, poz. 44).
§  4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 1

PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

SPIS TREŚCI

1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE SZKOLENIA

1.1. Nazwa szkolenia

1.2. Cel szkolenia

1.3. Kryteria formalne, jakim powinni odpowiadać kandydaci kierowani na szkolenie

1.4. Forma organizacyjna szkolenia

1.5. Zakres tematyczny oraz system oceniania

1.6. Katalog zadań

1.7. Czas trwania szkolenia i organizacja zajęć

2. WYKAZ I UKŁAD STRUKTURALNY BLOKÓW TEMATYCZNYCH

1.

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE SZKOLENIA

1.1. Nazwa szkolenia

Szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych.

1.2. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie policjanta do uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych.

1.3. Kryteria formalne, jakim powinni odpowiadać kandydaci kierowani na szkolenie

Na szkolenie kierowani są policjanci, którzy spełniają łącznie kryteria formalne wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.).

1.4. Forma organizacyjna szkolenia

Szkolenie realizowane jest w systemie stacjonarnym. Policjanci na okres szkolenia kwaterowani są w jednostce szkoleniowej.

1.5. Zakres tematyczny oraz system oceniania

NrBLOK TEMATYCZNYCZAS REALIZACJI

(godz.)

SPOSÓB

ZAKOŃCZENIA

1.I - ELEMENTY PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU18Egzamin z bloków I, II, III
2.II - WYBRANE ASPEKTY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ40
3.III - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE47
4.IV - MATERIALNE PRAWO ADMINISTRACYJNE30Egzamin
5.V - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE43Egzamin
6.VI - POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA18Zaliczenie z oceną
7.VII - PRAWO KARNE PROCESOWE36Egzamin
8.VIII - KRYMINOLOGIA I PREWENCJA KRYMINALNA44Zaliczenie z oceną
9.IX - PRAGMATYKA SŁUŻBOWA50Egzamin
10.X - WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU SŁUŻBY PREWENCJNEJ66Egzamin
11.XI - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ORAZ ORGANIZACJA OPERACJI POLICYJNYCH46Egzamin
12.XII - WYBRANE ZAGADNIENIA TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ24Zaliczenie z oceną
13.XIII - TAKTYKA DZIAŁAŃ OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH44Egzamin
14.XIV - TAKTYKA ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI KRYMINALNEJ38Egzamin
15.XV - WYBRANE ZAGADNIENIA TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ26Egzamin
16.XVI - ANALIZA KRYMINALNA17Zaliczenie z oceną
17.XVII - ZWALCZANIE ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI KRYMINALNEJ38Egzamin z bloków XVII, XVIII
18.XVIII - TAKTYKA ZWALCZANIA ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI EKONOMICZNEJ31
19.XIX - ZAGROŻENIA ZE STRONY WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU27Egzamin
20.XX - CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ22Zaliczenie z oceną
21.XXI - DOSKONALENIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY17Zaliczenie z oceną
22.XXII - WYBRANE ZAGADNIENIA TAKTYKI I TECHNIK INTERWENCJI32Zaliczenie z oceną
23.XXIII - PROMOCJA ZDROWIA50Zaliczenie z oceną
24.XXIV - ORGANIZACJA PROCESU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO POLICJANTÓW Z ZAKRESU SZKOLENIA STRZELECKIEGO18Zaliczenie z oceną
25.XXV - TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I WYBRANE ELEKTRONICZNE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PRACĘ POLICJI25Egzamin
RAZEM:847 godz.

1.6. Katalog zadań

Absolwent szkolenia będzie potrafił realizować zadania określone treściami programowymi w zakresie:

- kierowania zespołami ludzkimi,

- kształtowania i realizacji polityki kadrowej,

- organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego w jednostce organizacyjnej Policji,

- kształtowania postaw policjantów, w tym promowania antykorupcji i antydyskryminacji,

- organizowania współpracy wewnątrzpolicyjnej i z podmiotami pozapolicyjnymi,

- tworzenia przepisów i procedur,

- wykonywania czynności w sprawach o wykroczenia,

- prewencji kryminalnej,

- taktyki służby prewencji,

- zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich,

- zarządzania sytuacją kryzysową oraz dowodzenia akcją i operacją policyjną,

- podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego,

- powoływania biegłego,

- taktyki działań operacyjno-rozpoznawczych,

- taktyki zwalczania przestępczości kryminalnej,

- taktyki zwalczania przestępczości gospodarczej,

- zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej i ekonomicznej,

- zagrożenia ze strony współczesnego terroryzmu,

- udzielania pierwszej pomocy,

- taktyki i technik interwencji,

- posługiwania się bronią i paralizatorem elektrycznym,

- utrzymania i doskonalenia sprawności fizycznej.

1.7. Czas trwania szkolenia i organizacja zajęć

Czas realizacji szkolenia wynosi 106 dni.

Treści kształcenia o charakterze praktycznym należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na efektywność stosowanych metod (technik) dydaktycznych, nie powinna przekraczać 25 osób. Podczas realizacji treści programowych obowiązkiem każdego nauczyciela policyjnego jest kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w zakresie poszanowania prawa, zasad etyki zawodowej, praw człowieka, działań antykorupcyjnych oraz polityki antydyskryminacyjnej.

Zajęcia dydaktyczne powinny być realizowane przez 5 dni w tygodniu. Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45-minutowych, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie.

Słuchacz jest zobowiązany do poprawy wszystkich ocen negatywnych uzyskanych w trakcie szkolenia. Brak poprawy skutkuje wystawieniem oceny negatywnej z bloku tematycznego.

Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, realizującej dane zagadnienia, dopuszczalne jest:

- podczas prowadzenia zajęć metodami podającymi zwiększenie liczebności grupy szkoleniowej,

- podczas prowadzenia zajęć symulacyjnych bądź ćwiczeń regulowanie czasu trwania zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia zajęć z kolejnego bloku tematycznego w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych.

Wskazywane w programie metody realizacji zajęć są proponowane, jako optymalne do osiągnięcia zakładanych celów kształcenia. Prowadzący zajęcia może dokonać wyboru innej metody, jeżeli zagwarantuje ona osiągnięcie zoperacjonalizowanych celów.

W trakcie szkolenia uczestnicy mogą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie poprzez dobrowolny udział w pozaprogramowych zajęciach wyszkolenia strzeleckiego, organizowanych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.

 WYKAZ I UKŁAD STRUKTURALNY BLOKÓW TEMATYCZNYCH

BLOK I - ELEMENTY PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU
Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Kierowanie konfliktem5
2.Wspieranie podwładnych w radzeniu sobie ze stresem5
3.Patologia w organizacji - przyczyny, przejawy, zapobieganie i zwalczanie8
Razem18
BLOK I - ELEMENTY PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU
TEMAT 1: Kierowanie konfliktem
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Analiza stylów zachowania w sytuacjach konfliktowych

2. Uwarunkowania konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy

3. Etapy rozwiązywania konfliktów

4. Sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

5pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować style zachowań w sytuacjach konfliktowych,

- przedstawić uwarunkowania konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy z uwzględnieniem czynników wpływających na sytuację konfliktową,

- wymienić etapy i następstwa konstruktywnie rozwiązanego konfliktu,

- omówić sposoby kierowania konfliktem w organizacji.

TEMAT 2: Wspieranie podwładnych w radzeniu sobie ze stresem
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Źródła, symptomy oraz skutki stresu zawodowego w Policji

2. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu zawodowego policjantów

3. Sposoby wspierania podwładnych w zapobieganiu stresowi i radzeniu sobie z nim

5wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wymienić źródła, symptomy oraz skutki stresu zawodowego w Policji,

omówić sposoby reakcji na stres podwładnego i wspierania go w sytuacji stresowej.

TEMAT 3: Patologie w organizacji - przyczyny, przejawy, zapobieganie i zwalczanie
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Wypalenie zawodowe

2. Mobbing

3. Uzależnienia

8wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wymienić przyczyny i przejawy poszczególnych patologii w organizacji,

- wskazać metody zapobiegania i zwalczania poszczególnych patologii w organizacji.

BLOK II - WYBRANE ASPEKTY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Etyczno-moralne kompetencje przełożonego8
2.Ceremoniał i regulamin musztry w Policji2
3.Etykieta policyjna4
4.Komunikacja perswazyjna w kierowaniu4
5.Organizowanie spotkań służbowych4
6.Kontakty ze środkami masowego przekazu8
7.Poprawność językowa w komunikacji służbowej10
Razem40
BLOK II - WYBRANE ASPEKTY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
TEMAT 1: Etyczno-moralne kompetencje przełożonego
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Moralność w procesie kierowania

2. Moralne aspekty cech osobowościowych kierownika

3. Wykorzystanie etyki zawodowej i etyki menedżerskiej w kształtowaniu oblicza moralnego zespołu

4. Wykorzystanie opisowych nauk o moralności w kształtowaniu oblicza moralnego zespołu

5. Kształtowanie moralnego oblicza jednostek Policji w świetle badań w zakresie socjologii moralności

6. Zestawienie problemów moralnych w zarządzaniu jednostką Policji

7. Kształtowanie postaw świadomościowych policjantów w aspekcie antykorupcji

8wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- zidentyfikować etyczne dylematy przełożonego związane z kierowaniem pracą na różnych szczeblach zarządzania Policją,

- przeprowadzić krytyczną analizę konfliktu moralnego i sformułować sposoby jego rozstrzygania,

- scharakteryzować narzędzia kształtowania oblicza moralnego zespołu,

- wskazać sposoby osiągania synchronizacji wymogów etyki organizacyjnej ze zróżnicowanym poziomem moralności indywidualnej podwładnych.

TEMAT 2: Ceremoniał i regulamin musztry w Policji
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Ceremoniał policyjny - ogólne zasady organizacji uroczystości

2. Policyjne ceremonie ogólne i szczególne

3. Uroczystości policyjne

4. Uroczystości państwowe z udziałem Policji

5. Wizerunek umundurowanego policjanta

2wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować zasady ceremoniału policyjnego w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych Policji,

- dbać o społeczny wizerunek Policji,

- indywidualnie i zespołowo zachować się podczas uroczystości policyjnych,

- przestrzegać zasady poprawnego zachowania, kultury osobistej oraz dbać o schludny wygląd.

TEMAT 3: Etykieta policyjna
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Kultura dnia codziennego i poszanowanie godności człowieka

2. Spotkania służbowe

3. Precedencja

4wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- stosować zasady dress codu do rodzaju spotkania służbowego,

- wymienić podstawowe kanony protokołu dyplomatycznego,

- scharakteryzować zasady precedencji,

- współdziałać i pracować w zespole w budowaniu wizerunku własnego i organizacji.

TEMAT 4: Komunikacja perswazyjna w kierowaniu
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Omówienie pojęć: perswazja i manipulacja

2. Perswazja jako metoda wywierania wpływu na podwładnych

3. Sposoby przeciwdziałania manipulacjom w grupie pracowniczej

4pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić czynniki wpływające na atmosferę w miejscu pracy,

- wymienić i scharakteryzować techniki wywierania wpływu i manipulacji,

- omówić sposoby przeciwdziałania manipulacji.

TEMAT 5: Organizowanie spotkań służbowych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Komunikacja wewnętrzna w organizacji

2. Specyfika komunikacji wewnętrznej w Policji

3. Organizowanie i prowadzenie odpraw i narad służbowych

4pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

symulacja

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować komunikację pionową i poziomą w organizacji,

- omówić specyfikę komunikacji wewnętrznej w Policji,

- przygotować i przeprowadzić naradę służbową.

TEMAT 6: Kontakty ze środkami masowego przekazu
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zasady współpracy z mediami

2. Udzielanie informacji środkom masowego przekazu

3. Analiza praktyczna wystąpień medialnych

8pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

symulacja,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- udzielić informacji środkom masowego przekazu,

- wystąpić przed kamerą, napisać notatkę prasową,

- scharakteryzować wpływ wystąpień medialnych na poczucie bezpieczeństwa na wybranych przykładach.

TEMAT 7: Poprawność językowa w komunikacji służbowej
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Podstawowe pojęcia związane z poprawnością językową (kultura języka; norma językowa; błąd językowy; odmiany języka: gwary zawodowe i odmiana kulturalna; style wypowiedzi)

2. Poprawność językowa w komunikacji służbowej. Omówienie wybranych błędów występujących w korespondencji oraz innych formach dyskursu policyjnego

3. Sytuacje komunikacyjne w służbie i ich różnorodność (m.in. kontakty ze społeczeństwem, dziennikarzami, wymiarem sprawiedliwości) a style funkcjonalne wypowiedzi (m.in. urzędowy, potoczny, publicystyczny)

4. Sposoby unikania błędów językowych (słowniki poprawnościowe, poradnie językowe)

10wykład,

praca indywidualna,

praca w grupach,

ćwiczenia praktyczne

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- zdefiniować podstawowe pojęcia związane z poprawnością językową: kultura języka, norma językowa i błąd językowy,

- stosować podstawowe reguły poprawności językowej w budowanych przez niego wypowiedziach ustnych (w kontaktach z obywatelami, z sądami i prokuraturą),

- stosować podstawowe reguły poprawności językowej w przygotowywanych przez niego wypowiedziach pisemnych (m.in. w pismach procesowych),

- korzystać z popularnych słowników i poradników poprawnościowych w celu unikania błędów językowych,

- dostosować styl wypowiedzi do określonej sytuacji komunikacyjnej.

BLOK III - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Wprowadzenie do problematyki kierowania i zarządzania6
2.Organizacja instytucji5
3.Kierowanie jako proces decyzyjny3
4.Przywództwo i dynamika procesów grupowych5
5.Zarządzanie kadrami5
6.Kierowanie zmianą i rozwojem organizacji5
7.Planowanie strategiczne5
8.Zarządzanie marketingowe3
9.Zarządzanie jakością5
10.Wybrane zagadnienia organizacji i realizacji doskonalenia zawodowego3
11.EGZAMIN*2
Razem47

*Egzamin obejmuje treści kształcenia Bloku I, II, III.

BLOK III - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
TEMAT 1: Wprowadzenie do problematyki kierowania i zarządzania
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Cykl działania zorganizowanego, charakterystyka procesu zarządzania

2. Kultura organizacyjna Policji

3. Otoczenie organizacyjne Policji

4. Zarządzanie czasem

6wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wykorzystać sposoby oceny sprawności działań w pracy Policji na wybranych przykładach,

- formułować cele działania,

- omówić zasady planowania działań,

- scharakteryzować znamiona kultury organizacyjnej Policji,

- określić czynniki zewnętrzne i wewnętrzne otoczenia organizacji,

- wskazać zasady prawidłowego zarządzania czasem własnym i podwładnych.

TEMAT 2: Organizacja instytucji
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Pojęcie, składniki, funkcje i cechy struktury organizacyjnej

2. Klasyczne i współczesne rozwiązania strukturalne

3. Formalizacja w organizacji

4. Rozwiązania strukturalne w Policji

5. Karty opisu stanowiska pracy, zakresy zadań służbowych-zasady ich tworzenia

5wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

praca indywidualna

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- sporządzić kartę opisu stanowiska pracy,

- omówić zasady analizy efektywności struktury organizacyjnej jednostki Policji,

- omówić zasady tworzenia komórek, stanowisk pracy, samodzielnych stanowisk,

- sporządzić projekt struktury organizacyjnej wybranej komórki organizacyjnej,

- sporządzić rozkaz organizacyjny i etat komórki organizacyjnej,

- omówić rozwiązania strukturalne dla wybranych typów jednostek organizacyjnych Policji.

TEMAT 3: Kierowanie jako proces decyzyjny
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Podstawowe pojęcia z zakresu teorii decyzji

2. Zarządzanie organizacją jako proces decyzyjny

3. Klasyfikacja decyzji

4. Fazy procesu decyzyjnego

3wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- omówić wady i zalety decyzji jednoosobowych i grupowych, zaprogramowanych i niezaprogramowanych,

- określić kryteria doboru właściwego typu decyzji do określonych sytuacji w procesie kierowania organizacją,

- scharakteryzować dysfunkcje w procesie decyzyjnym i przedstawić możliwości jego korygowania.

TEMAT 4: Przywództwo i dynamika procesów grupowych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Władza i wpływy przywódcze

2. Umiejętności i role kierownicze, funkcje kierowania jako zespoły czynności procesu zarządzania

3. Style kierowania

4. Style kierowania w praktyce kierowania jednostką Policji

5. Motywowanie podwładnych

5wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

praca indywidualna

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- opisać typy władzy w organizacji,

- zdiagnozować prezentowany przez siebie styl kierowania,

- określić odpowiednie do sytuacji style kierowania, motywowanie pracowników jednostki organizacyjnej,

- omówić podstawowe teorie motywacji i wynikające z nich wnioski praktyczne,

- wskazać zalety i wady sposobów motywowania podwładnych.

TEMAT 5: Zarządzanie kadrami
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Modele polityki personalnej

2. Dobór pracowników

3. System ocen kadrowych

5wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić metody kreowania polityki kadrowej w organizacji,

- przedstawić strategię kadrową organizacji,

- wskazać wady i zalety doboru wewnętrznego i zewnętrznego,

- sporządzić opinię służbową i ocenę okresową,

- określić ścieżkę kariery zawodowej.

TEMAT 6: Kierowanie zmianą i rozwojem organizacji
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Istota i etapy cyklu życia organizacji

2. Pułapka innowacyjna

3. Opór wobec zmian w jednostce organizacyjnej

4. Metody pokonywania oporu wobec zmian

5wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przedstawić reguły wprowadzania zmian w organizacji,

- określić miejsce instytucji w tzw. cyklu życia organizacji,

- wskazać możliwości unikania pułapki innowacyjnej,

- omówić przyczyny oporów pracowników wobec zmian,

- wskazać mechanizmy przeciwdziałania oporom pracowników wobec zmian.

TEMAT 7: Planowanie strategiczne
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Filozofia zarządzania strategicznego

2. Misja, wizja, cele strategiczne

3. Analiza SWOT jednostki Policji

4. Rodzaje strategii działania

5wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- omówić metodologię budowy strategii organizacji,

- przeprowadzić analizę SWOT komórki lub jednostki organizacyjnej,

- określić misję, wizję i cele strategiczne instytucji,

- wskazać związki celów strategicznych, taktycznych (funkcjonalnych) i operacyjnych,

- uargumentować konieczność i wskazać zalety podejmowania długofalowych (strategicznych) decyzji w organizacji.

TEMAT 8: Zarządzanie marketingowe
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zasady i definicje marketingu usług w sektorze non-profit (Policja)

2. Policja jako podmiot świadczący usługi publiczne

3. Marketing mix

4. Podstawy public relations

3wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przeprowadzić analizę potrzeb i oczekiwań klientów Policji,

- opisać sposoby opracowywania kampanii marketingowej usług policyjnych,

- przedstawić sposoby kreowania wizerunku firmy,

- wskazać aspekty public relations w organizowaniu pracy jednostki Policji,

- scharakteryzować zysk non-profit Policji przy użyciu elementów marketingu.

TEMAT 9: Zarządzanie jakością
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Pojęcie jakości

2. Pojęcie zarządzania jakością

3. Systemy zarządzania jakością w jednostkach Policji

5wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić i zdefiniować pojęcie jakości,

- opisać podstawowe systemy zarządzania jakością (ISO, TQM),

- wskazać kryteria oceny jakości działania Policji z punktu widzenia klientów zewnętrznych oraz policjantów.

TEMAT 10: Wybrane zagadnienia organizacji i realizacji doskonalenia zawodowego
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zasady dydaktyczne i ich przydatność w doskonaleniu zawodowym w Policji

2. Metody i techniki dydaktyczne stosowane w trakcie realizacji zadań szkoleniowych

3. Miejsce i organizacja środowiska doskonalenia zawodowego

4. Wybrane metody i narzędzia ewaluacji doskonalenia zawodowego

5. Sporządzanie dokumentacji z zakresu organizacji doskonalenia lokalnego w jednostce Policji

3wykładPo zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wymienić i scharakteryzować podstawowe zasady dydaktyczne procesu kształcenia ze wskazaniem ich przydatności w doskonaleniu zawodowym w Policji,

- wymienić i scharakteryzować wybrane metody i techniki stosowane w realizacji zajęć dydaktycznych.

BLOK IV - MATERIALNE PRAWO ADMINISTRACYJNE

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Ochrona danych osobowych4
2.Zgromadzenia i imprezy masowe6
3.Sytuacja prawna cudzoziemców w RP7
4.Reglamentacja broni i amunicji7
5.Ochrona osób i mienia4
6.EGZAMIN2
Razem30
BLOK IV - MATERIALNE PRAWO ADMINISTRACYJNE
TEMAT 1: Ochrona danych osobowych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Dane osobowe i ich przetwarzanie

2. Administrator danych osobowych

3. Prawa osób, których dane dotyczą, tryb korzystania z tych praw

4. Obowiązki kierownika jednostki w zakresie ochrony praw osób, których dane są przetwarzane

5. Zabezpieczenie danych osobowych

4wykład,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- omówić przepisy ustawy o ochronie danych osobowych w aspekcie zadań Policji,

- omówić zasady przetwarzania danych osobowych,

- scharakteryzować obowiązki kierownika jednostki Policji w zakresie ochrony danych osobowych.

TEMAT 2: Zgromadzenia i imprezy masowe
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Tryb postępowania w sprawach zgromadzeń i właściwość organów

2. Obowiązki podmiotów w sprawach imprez masowych

3. Właściwość organów i tryb postępowania w sprawach imprez masowych

6wykład,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku,

analiza orzecznictwa

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- interpretować przepisy ustawy prawo o zgromadzeniach i ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

- przedstawić przebieg postępowania w sprawach zgromadzeń i imprez masowych,

- wskazać obowiązki organizatora imprezy masowej,

- sporządzić opinię dotyczącą imprezy masowej,

- określić zakres współpracy Policji z innymi podmiotami w zakresie ustawowych zadań.

TEMAT 3: Sytuacja prawna cudzoziemców w RP
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Kategorie cudzoziemców przebywających na terytorium RP

2. Warunki przekraczania granicy państwowej przez cudzoziemców

3. Dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium RP i warunki ich uzyskania

4. Tryb kontroli legalności pobytu cudzoziemców

5. Instytucja zobowiązania do powrotu

6. Udzielanie ochrony czasowej cudzoziemcom

7. Właściwość organów w sprawach cudzoziemców

7wykład,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku,

analiza orzecznictwa

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić zakres kontroli legalności pobytu cudzoziemca,

- przedstawić przebieg postępowania w sprawach wydalenia i zobowiązania cudzoziemców do opuszczenia terytorium RP,

- sporządzić wniosek o wydalenie cudzoziemca,

- sporządzić decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP,

- określić zakres współpracy Policji z innymi podmiotami w zakresie ustawowych zadań.

TEMAT 4: Reglamentacja broni i amunicji
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zakres stosowania ustawy o broni i amunicji

2. Właściwość organów w sprawach broni i amunicji

3. Tryb postępowania w sprawach broni i amunicji

4. Obowiązki podmiotów posiadających broń

7wykład,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku,

analiza orzecznictwa

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przedstawić przebieg postępowania w sprawach wydania pozwoleń na broń i ich cofania,

- przedstawić przebieg postępowania w sprawach wydania karty rejestracyjnej i jej unieważnienia,

- sporządzić decyzje o wydaniu, odmowie wydania i cofnięciu pozwolenia na broń.

TEMAT 5: Ochrona osób i mienia
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Formy ochrony osób i mienia

2. Obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie

3. Wewnętrzne służby ochrony

4. Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony

4wykład,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku,

analiza orzecznictwa,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przedstawić przebieg postępowania w sprawach wpisu na listy kwalifikowanych pracowników ochrony,

- sporządzić decyzję o odmowie dokonania wpisu i skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony,

- sporządzić opinię o pracowniku ochrony osób i mienia.

BLOK V - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Ogólne postępowanie administracyjne20
2.Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń3
3.Postępowanie w sprawach skarg i wniosków6
4.Postępowanie przed sądem administracyjnym5
5.Administracyjne postępowanie wykonawcze7
6.EGZAMIN2
Razem43
BLOK V - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
TEMAT 1: Ogólne postępowanie administracyjne
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zakres obowiązywania kpa

2. Zasady ogólne kpa i ich znaczenie dla postępowania administracyjnego

3. Uczestnicy postępowania administracyjnego:

a) komendant Policji jako organ prowadzący postępowanie administracyjne,

b) policjant jako strona postępowania administracyjnego,

c) podmioty na prawach strony.

2. Instytucje proceduralne o charakterze technicznym:

a) terminy,

b) wezwania,

c) doręczenia.

3. Przebieg postępowania administracyjnego

4. Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym

7. Środki prawne w postępowaniu administracyjnym

20wykład,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku,

analiza orzecznictwa

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować zasady ogólne postępowania administracyjnego,

- przedstawić przebieg postępowania administracyjnego,

- omówić reguły związane z doręczaniem pism i wezwań,

- sporządzić postanowienie o wyłączeniu pracownika lub organu na wybranym przykładzie,

- sporządzić postanowienie o dopuszczeniu organizacji społecznej do toczącego się postępowania lub postanowienie o wszczęciu postępowania na wniosek organizacji społecznej na wybranym przykładzie,

- sporządzić decyzję, postanowienie i ugodę.

TEMAT 2: Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Tryb wydawania zaświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem zaświadczeń wydawanych przez Policję

2. Żądanie przedłożenia zaświadczenia

3wykład,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku,

analiza orzecznictwa,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przedstawić przebieg postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń,

- sporządzić zaświadczenie,

- sporządzić postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

TEMAT 3: Postępowanie w sprawach skarg i wniosków
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Źródła prawa normujące postępowanie w sprawach skarg i wniosków

2. Podmioty uprawnione do złożenia skargi i wniosku

3. Tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków w Policji

4. Funkcje skargi

6wykład,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku,

analiza orzecznictwa

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować przebieg postępowania w sprawach skarg i wniosków,

- sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania skargowego oraz zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku,

- omówić sposób wykorzystania wniosków z przeprowadzonych postępowań skargowych.

TEMAT 4: Postępowanie przed sądem administracyjnym
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Właściwość sądów administracyjnych

2. Podmioty postępowania sądowo-administracyjnego

3. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym

4. Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych

5. Wzruszanie prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych 6. Policja w postępowaniu sądowo-administracyjnym

5wykład,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku,

analiza orzecznictwa

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować przebieg postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,

- sporządzić skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego,

- sporządzić odpowiedź na skargę.

TEMAT 5: Administracyjne postępowanie wykonawcze
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji

2. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego w administracji

3. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji

4. Środki egzekucyjne oraz środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

5. Policja w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

7wykład,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku,

analiza orzecznictwa

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji,

- sporządzić tytuł wykonawczy.

BLOK VI - POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Nadzór nad czynnościami wyjaśniającymi6
2.Oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia3
3.Nadzór nad środkami zaskarżania8
4.ZALICZENIE Z OCENĄ1
Razem18
BLOK VI - POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA
TEMAT 1: Nadzór nad czynnościami wyjaśniającymi
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Ocena czynności wyjaśniających

2. Ocena formalna i merytoryczna wniosku o ukaranie

3. Nadzór nad instytucją wniosku o skazanie w określony sposób bez przeprowadzenia rozprawy

6wykład,

praca w grupach,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- ocenić materiał dowodowy zgromadzony w czynnościach wyjaśniających oraz wniosek o ukaranie,

- wskazać przesłanki kierowania wniosku o skazanie w określony sposób bez przeprowadzenia rozprawy.

TEMAT 2: Oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Oskarżyciel publiczny jako strona procesowa

2. Przypadki wyłączenia oskarżyciela publicznego od udziału w postępowaniu

3. Kontrola obowiązków procesowych i służbowych funkcjonariusza Policji jako oskarżyciela publicznego

3wykładPo zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić przypadki wyłączenia oskarżyciela publicznego od udziału w postępowaniu,

- wymienić obowiązki procesowe i służbowe policjanta występującego w charakterze oskarżyciela publicznego,

- wymienić uprawnienia oskarżyciela publicznego jako strony procesowej,

- wskazać sposób realizacji zadań oskarżyciela publicznego w postępowaniu przyspieszonym.

TEMAT 3: Nadzór nad środkami zaskarżania
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Środki zaskarżenia (apelacja, zażalenie, sprzeciw)

2. Kontrola terminowości wnoszenia środków zaskarżenia

3. Kontrola wymogów formalnych dotyczących sporządzania środków zaskarżenia

8wykład,

ćwiczenia,

praca w grupach,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- omówić przyczyny odwoławcze,

- wskazać terminy i tryb złożenia apelacji, zażalenia, sprzeciwu,

- ocenić sporządzone apelacje, zażalenia i sprzeciwy.

BLOK VII - PRAWO KARNE PROCESOWE

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Przesłanki procesowe a praktyczne aspekty podejmowania decyzji w zakresie wszczęcia lub zakończenia procesu karnego8
2.Uczestnicy postępowania karnego - wybrane zagadnienia praktyczne7
3.Praktyczne aspekty wykorzystywania w procesie karnym wybranych dowodów4
4.Wybrane aspekty stosowania środków przymusu procesowego4
5.Praktyczne aspekty rozwiązań o charakterze konsensualnym4
6.Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym3
7.Postępowania szczególne4
8.EGZAMIN2
Razem36
BLOK VII - PRAWO KARNE PROCESOWE
TEMAT 1: Przesłanki procesowe a praktyczne aspekty podejmowania decyzji w zakresie wszczęcia lub zakończenia procesu karnego
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Naczelne zasady procesowe i ich wpływ na postępowanie karne

2. Przesłanki procesowe a dopuszczalność procesu karnego

3. Istota poszczególnych przesłanek procesowych

4. Przesłanki dopuszczalności wszczęcia postępowania karnego

5. Przesłanki dopuszczalności kontynuacji postępowania karnego

6. Obowiązek badania z urzędu dopuszczalności procesu karnego na różnych jego etapach

7. Przesłanki procesowe a praktyczne aspekty podejmowania decyzji procesowych

8wykład,

dyskusja,

analiza przypadku,

praca w grupach,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- omówić wpływ zasad procesowych na postępowanie karne,

- scharakteryzować przesłanki procesowe,

- określić warunki dopuszczalności wszczęcia postępowania karnego,

- wskazać warunki kontynuacji postępowania karnego,

- zastosować właściwą przesłankę do konkretnego stanu faktycznego,

- sporządzić dokumentację związaną z umorzeniem postępowania lub odmową jego wszczęcia.

TEMAT 2: Uczestnicy postępowania karnego - wybrane zagadnienia praktyczne
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Obowiązki procesowe poszczególnych uczestników postępowania karnego

2. Postawy destrukcyjne poszczególnych uczestników postępowania karnego

3. Instrumenty dyscyplinowania uczestników postępowania karnego

7wykład,

dyskusja,

analiza przypadku,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać uczestników postępowania karnego,

- określić sytuację prawną poszczególnych uczestników postępowania,

- wskazać możliwości przymuszania uczestników postępowania do spełnienia ciążących na nich obowiązków.

TEMAT 3: Praktyczne aspekty wykorzystywania w procesie karnym wybranych dowodów
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Karno-procesowe uwarunkowania instytucji świadka anonimowego

2. Karno-procesowe uwarunkowania instytucji świadka koronnego

3. Karno-procesowe aspekty wykorzystania innych źródeł dowodowych, np. tzw. śledztwo dziennikarskie

4wykład,

dyskusja,

analiza przypadku,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać sytuacje, warunki i okoliczności umożliwiające procesowe wykorzystanie instytucji świadka koronnego i świadka anonimowego,

- określić wartość dowodową materiałów gromadzonych poza procesem karnym.

TEMAT 4: Wybrane aspekty stosowania środków przymusu procesowego
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zatrzymania procesowe

2. Zatrzymania nieprocesowe stosowane przez Policję i możliwości ich wykorzystania w procesie

3. Istota i rodzaje środków zapobiegawczych

4. Warunki materialne i formalne stosowania środków zapobiegawczych

5. Rola Policji w związku z potrzebą stosowania środków zapobiegawczych

4wykład,

dyskusja,

analiza przypadku,

praca w grupach,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić procesowe przesłanki zatrzymania osoby,

- omówić czynności Policji w związku z zatrzymaniem osoby,

- sporządzić wniosek o zastosowanie środków zapobiegawczych.

TEMAT 5: Praktyczne aspekty rozwiązań o charakterze konsensualnym
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Mediacja

2. Skazanie bez rozprawy

3. Skazanie bez postępowania dowodowego

4wykład,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać okoliczności uzasadniające skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego,

- określić warunki skazania bez rozprawy lub bez postępowania dowodowego.

TEMAT 6: Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Nadzór procesowy

2. Nadzór prokuratora

3. Sądowa kontrola postępowania przygotowawczego

3wykład,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił określić uprawnienia organów nadzorujących postępowanie przygotowawcze i konsekwencje wynikające z niestosowania się do ich poleceń.
TEMAT 7: Postępowania szczególne
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Istota postępowań szczególnych

2. Postępowanie przyspieszone

3. Wybrane aspekty postępowań uproszczonych:

- postępowanie nakazowe

- postępowanie prywatnoskargowe

4wykład,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać przesłanki postępowań szczególnych,

- wskazać różnice między postępowaniem zwyczajnym a postępowaniami szczególnymi.

BLOK VIII - KRYMINOLOGIA I PREWENCJA KRYMINALNA

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Wstęp do kryminologii6
2.Wybrane zagadnienia patologii społecznej10
3.Podstawy wiktymologii2
4.Zapobieganie przestępczości2
5.Bezpieczeństwo społeczności lokalnych4
6.Metodyka działań profilaktycznych10
7.Kształtowanie przestrzeni obronnej8
8.ZALICZENIE Z OCENĄ2
Razem44
BLOK VIII - KRYMINOLOGIA I PREWENCJA KRYMINALNA
TEMAT 1: Wstęp do kryminologii
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Kryminologia jako dyscyplina nauk

2. Współczesne teorie kryminologiczne

3. Determinanty przestępczości

4. Charakterystyka przestępczości i sprawców przestępstw

5. Kryminologiczne aspekty powrotu do przestępstwa

6wykład,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać możliwości wykorzystania wiedzy kryminologicznej,

- interpretować przyczyny i uwarunkowania przestępczości,

- określić okoliczności ułatwiające działalność przestępczą i czynniki wpływające ujemnie na formowanie się osobowości i decydujące o dynamice przestępczości,

- scharakteryzować zjawisko przestępczości w Polsce oraz wskazać psychospołeczne cechy sprawców najczęściej występujących przestępstw,

- opisać zjawisko przestępczości powrotnej.

TEMAT 2: Wybrane zagadnienia patologii społecznej
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Pojęcie i uwarunkowania patologii społecznej

2. Środki odurzające a przestępczość

3. Prostytucja jako czynnik kryminogenny

4. Problematyka nieformalnych grup młodzieżowych i sekt w Polsce

5. Samobójstwa i problematyka zaburzeń psychicznych

6. Kryminologiczne aspekty przestępczości nieletnich

10wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać przejawy i uwarunkowania zjawisk patologii społecznej,

- wskazać przyczyny, symptomy i skutki alkoholizmu, narkomanii i innych rodzajów uzależnień od środków psychoaktywnych,

- scharakteryzować i wskazać czynniki warunkujące zjawisko prostytucji w Polsce,

- określić rodzaje prostytucji oraz systemy regulacji prawnej na świecie,

- argumentować kryminogenny charakter zjawiska prostytucji,

- scharakteryzować współczesne podkultury młodzieżowe oraz relacje między nimi,

- argumentować kryminogenny charakter wybranych subkultur,

- scharakteryzować występujące w Polsce sekty destrukcyjne,

- wskazać zagrożenia porządku publicznego ze strony sekt destrukcyjnych,

- scharakteryzować zjawisko samobójstw w Polsce,

- wskazać przyczyny zachowań suicydalnych i związki z przestępczością,

- wykorzystywać posiadane wiadomości w aspekcie profilaktyki samobójstw,

- wskazać związek zaburzeń psychicznych z przestępczością,

- scharakteryzować zjawisko przestępczości nieletnich w Polsce,

- wskazać uwarunkowania demoralizacji i wykolejenia społecznego nieletnich.

TEMAT 3: Podstawy wiktymologii
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Problematyka ofiary przestępstwa w kryminologii

2. Relacje między ofiarą i sprawcą

3. Ofiara a system wymiaru sprawiedliwości

4. Zjawisko przemocy w życiu codziennym

2wykład,

dyskusja,

praca w grupach,

film

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać relacje zachodzące między ofiarą a sprawcą przestępstwa,

- określić pozycję ofiary w systemie wymiaru sprawiedliwości,

- wskazać przykłady działań zmierzających do ograniczenia wiktymizacji,

- scharakteryzować zjawisko przemocy w życiu codziennym.

TEMAT 4: Zapobieganie przestępczości
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Kontrola społeczna i jej narzędzia

2. Strategie działań zapobiegawczych

3. Rodzaje reakcji na przestępczość

2wykład,

pogadanka

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- posługiwać się podstawowymi pojęciami z dziedziny profilaktyki przestępczości,

- wskazać miejsce Policji w systemie zapobiegania przestępczości,

- określić rodzaje reakcji na przestępczość.

TEMAT 5: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Działania Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania przestępczości

2. Zadania administracji samorządowej w zakresie zapobiegania przestępczości

3. Podstawy policyjnych działań zapobiegawczych.

4. Community Policing

4wykład,

ćwiczenia,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić rolę i zadania organów administracji samorządowej w systemie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej,

- scharakteryzować organizację działań profilaktycznych Policji,

- scharakteryzować podstawowe elementy filozofii Community Policing.

TEMAT 6: Metodyka działań profilaktycznych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zasady budowy programów profilaktycznych

2. Metody diagnozowania i rozwiązywania problemów kryminalnych

3. Programy profilaktyczne o zasięgu krajowym i lokalnym

10wykład,

ćwiczenia,

praca w grupach/ warsztaty

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać kierunek działań zmierzających do rozwiązywania problemów bezpieczeństwa,

- przygotować koncepcję programu profilaktycznego.

TEMAT 7: Kształtowanie przestrzeni obronnej
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Koncepcja przestrzeni obronnej

2. Doświadczenia polskie w zakresie projektowania przestrzeni obronnej

3. Doświadczenia innych krajów w zakresie projektowania przestrzeni obronnej

8wykład,

ćwiczenia,

praca w grupach/ warsztaty

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać przestrzenne determinanty bezpieczeństwa,

- przygotować audyt przestrzeni publicznej dotyczący poprawy bezpieczeństwa.

BLOK IX - PRAGMATYKA SŁUŻBOWA

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Kontrola i nadzór nad działalnością Policji7
2.Kształtowanie stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji6
3.Sprawy osobowe funkcjonariuszy Policji4
4.Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Policji5
5.Gospodarowanie finansami i zasobami rzeczowymi w Policji11
6.Bezpieczeństwo i higiena służby4
7.Korpus służby cywilnej w jednostkach organizacyjnych Policji11
8.EGZAMIN2
Razem50
BLOK IX - PRAGMATYKA SŁUŻBOWA
TEMAT 1: Kontrola i nadzór nad działalnością Policji
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Policja w systemie organów administracji publicznej

2. Formy nadzoru i kontroli w Policji

3. Zarys systemu kontroli zewnętrznej Policji

4. Opracowywanie projektów aktów normatywnych oraz wytycznych i decyzji wydawanych w Policji

7wykład,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przedstawić kompetencje organów administracji wobec Policji,

- przedstawić przebieg kontroli wewnętrznej w Policji,

- wskazać kompetencje kontrolne innych organów wobec Policji,

- wskazać zasady redagowania aktu prawnego,

- opracować projekt aktu normatywnego.

TEMAT 2: Kształtowanie stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Pojęcie i cechy stosunku służbowego

2. Zmiany stosunku służbowego

3. Ustanie stosunku służbowego

4. Zawieszanie policjanta w czynnościach służbowych

5. Opiniowanie policjanta

6wykład,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- sporządzić wniosek o dokonanie zmiany/ustania stosunku służbowego,

- sporządzić opinię służbową,

- sporządzić wniosek o zawieszenie w czynnościach służbowych.

TEMAT 3: Sprawy osobowe funkcjonariuszy Policji
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Urlopy i zwolnienia od zajęć służbowych

2. Uposażenia i inne świadczenia pieniężne

3. Wyróżnienia funkcjonariuszy Policji

4. Ograniczenia niektórych praw policjanta

5. Czas służby

4wykład,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- omówić zasady udzielania urlopów i zwolnień od zajęć służbowych,

- omówić zasady motywowania funkcjonariuszy poprzez podwyższanie lub obniżanie dodatków do uposażenia oraz udzielania wyróżnień,

- sporządzać wnioski o udzielanie wyróżnień, przyznanie nagród,

- planować i zarządzać czasem służby policjanta.

TEMAT 4: Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Policji
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Istota odpowiedzialności dyscyplinarnej

2. Uczestnicy postępowania dyscyplinarnego

3. Przebieg postępowania dyscyplinarnego

4. Kara dyscyplinarna i jej wpływ na treść stosunku służbowego

5wykład,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować przebieg postępowania dyscyplinarnego,

- wskazać kompetencje uczestników postępowania dyscyplinarnego.

TEMAT 5: Gospodarowanie finansami i zasobami rzeczowymi w Policji
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Struktura finansowania Policji

2. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na funkcjonowanie jednostek Policji

3. System zaopatrywania jednostek Policji (zamówienia publiczne)

4. Zasady i zakres odpowiedzialności majątkowej policjantów za szkody

5. Uposażenie, należności finansowe i rzeczowe

11wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- omówić podstawowe zasady gospodarki finansami,

- wskazać dodatkowe źródła finansowania Policji,

- określić przesłanki i zakres odpowiedzialności majątkowej policjantów,

- wskazać tryb postępowania w przypadku wyrządzenia szkody przez policjanta,

- scharakteryzować system zaopatrywania jednostek Policji,

- określić zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim,

- określić składniki uposażenia policjanta i sposób ich wyliczania,

- omówić świadczenia rzeczowe i sposób ich przyznawania,

- wymienić uprawnienia mieszkaniowe policjantów i określić przesłanki warunkujące realizację tych uprawnień.

TEMAT 6: Bezpieczeństwo i higiena służby
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Obowiązki z zakresu bhp: kierownika jednostki, osoby kierującej oraz policjanta

2. Profilaktyczna opieka zdrowotna

3. Postępowanie w związku z wypadkami w służbie

4wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić obowiązki w zakresie bhp: kierownika jednostki, osoby kierującej oraz policjanta,

- zdefiniować pojęcie wypadku i choroby pozostającej w związku ze służbą w Policji,

- określić obowiązki kierownika jednostki w zakresie przygotowania policjanta do służby,

- wskazać zasady przeprowadzania postępowania dotyczącego wypadku w służbie.

TEMAT 7: Korpus służby cywilnej w jednostkach organizacyjnych Policji
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Rekrutacja do pracy w służbie cywilnej

2. Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy w służbie cywilnej

3. Umowa o pracę i mianowanie w służbie cywilnej

4. Zasady sporządzania oceny członka korpusu służby cywilnej

5. Czas pracy

6. Ustalenie i ochrona wynagrodzenia za pracę

7. Rodzaje urlopów i zasady ich udzielania

8. Odpowiedzialność materialna członka korpusu służby cywilnej

9. Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej

11wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przeprowadzić rekrutację do pracy w służbie cywilnej,

- wskazać różnice pomiędzy pracownikiem a urzędnikiem korpusu służby cywilnej,

- sporządzić umowę o pracę dla pracownika korpusu służby cywilnej,

- sporządzić wypowiedzenie umowy o pracę,

- sporządzić pierwszą, a także okresową ocenę członka korpusu służby cywilnej,

- stosować zasady dotyczące ustalania czasu pracy,

- wskazać zasady ustalania i ochrony wynagrodzenia za pracę,

- ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego,

- wskazać zasady dotyczące ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,

- wskazać zasady dotyczące udzielania innych rodzajów urlopów,

- ustalić zasady i granice odpowiedzialności majątkowej członka korpusu służby cywilnej,

- wskazać zasady prowadzenia postępowania dyscyplinarnego,

- wymienić kary dyscyplinarne stosowane wobec pracownika i urzędnika korpusu służby cywilnej.

BLOK X - WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU SŁUŻBY PREWENCJNEJ

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Nadzór przełożonych nad stosowaniem podstawowych uprawnień w służbie prewencyjnej i kryminalnej4
2.Organizacja służby patrolowej i interwencyjnej12
3.Funkcjonowanie służby konwojowej4
4.Służba w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych4
5.Nadzór przełożonych nad służbą dzielnicowych4
6.Zadania Policji wynikające z krajowych programów bezpieczeństwa ruchu drogowego6
7.Wybrane zagadnienia dotyczące transportu drogowego12
8.Organizacja i dyslokacja służby policjantów ruchu drogowego7
9.Inżynieria ruchu drogowego5
10.Nadzór nad realizacją zadań przez policjantów ruchu drogowego6
11.EGZAMIN2
Razem66
BLOK X - WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU SŁUŻBY PREWENCJNEJ
TEMAT 1: Nadzór przełożonych nad stosowaniem podstawowych uprawnień w służbie prewencyjnej i kryminalnej
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zadania przełożonego oraz metody i sposoby wykonywania czynności służbowych w ramach stosowanego nadzoru nad podstawowymi uprawnieniami

2. Odpowiedzialność przełożonych za niewłaściwe sprawowanie nadzoru nad podstawowymi uprawnieniami realizowanymi przez podwładnych

4wykład,

ćwiczenia,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił omówić sposób sprawowania nadzoru nad korzystaniem przez policjantów z podstawowych uprawnień.
TEMAT 2: Organizacja służby patrolowej i interwencyjnej
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Uwarunkowania prawne oraz strukturalne organizacji służby patrolowej i interwencyjnej

2. Zadania policjantów komórek patrolowych i interwencyjnych

3. Wybrane elementy organizacji służby prewencyjnej

4. Służba patrolowo-interwencyjna jako zasadniczy element zintegrowanego systemu organizacji i dyslokacji służby

5. Rola i zadania koordynatora działań zewnętrznych na szczeblu komendy powiatowej i wojewódzkiej Policji

6. Koordynacja współdziałania z innymi ogniwami policyjnymi i pozapolicyjnymi

7. Mierniki przygotowywania analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby tworzenia zintegrowanych planów dyslokacji służby

8. Cele i formy nadzoru nad służbą patrolową

9. Dokumentowanie czynności kontroli i nadzoru

10. Rola służby prewencyjnej w zapobieganiu przestępczości i demoralizacji nieletnich: zadania dzielnicowego, dyżurnego jednostki, specjalisty ds. nieletnich, policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych

11. Zakres nadzoru przełożonego nad policjantami realizującymi zadania w zakresie problematyki nieletnich

12. Współdziałanie z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich

13. Szacowanie ryzyka związanego z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie

12wykład,

ćwiczenia,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- sporządzić analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby tworzenia zintegrowanych planów dyslokacji służby,

- wskazać zadania związane z koordynacją zadań policjantów różnych jednostek lub komórek organizacyjnych Policji,

- opracować plan kontroli (uwzględniając okres i dokumenty będące przedmiotem kontroli),

- wskazać płaszczyzny współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi,

- opracować plan dyslokacji służby,

- określić taktykę pełnienia służby,

- omówić sposób sprawowania nadzoru nad policjantami realizującymi zadania z zakresu zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich,

- określić zasady i obszary współdziałania z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich,

- wykorzystać w sposób efektywny narzędzia szacowania poziomu ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie,

- wykorzystać algorytm wskazujący na sposób postępowania podczas przeprowadzania interwencji związanej z przemocą w rodzinie.

TEMAT 3: Funkcjonowanie służby konwojowej
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zadania przełożonych w zakresie funkcjonowania Policji Sądowej i pełnienia służby konwojowej

2. Nadzór przełożonych nad komórkami konwojowymi - postępowanie w przypadku wystąpienia wydarzeń nadzwyczajnych

4wykład,

ćwiczenia,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować zadania służby konwojowej,

- omówić sposób sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przez policjantów czynności w przypadku wystąpienia wydarzenia nadzwyczajnego,

- wskazać zadania przełożonego w zakresie wykonywania konwojów o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa.

TEMAT 4: Służba w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zadania przełożonych w zakresie pełnienia przez policjantów służby ochronnej:

- dobór policjantów do pełnienia służby w PDOZ,

- odprawy, szkolenia, instruktaż,

- obowiązki i uprawnienia policjanta pełniącego służbę,

- dokumentowanie przebiegu służby

2. Postępowanie w przypadku wystąpienia wydarzenia nadzwyczajnego

3. Zadania policjantów uprawnionych do podejmowania decyzji o umieszczeniu osoby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych oraz do sprawowania kontroli nad tymi pomieszczeniami

4wykład,

ćwiczenia,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- omówić zadania przełożonego związane z organizacją pełnienia służby przez policjantów w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych,

- omówić sposób sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przez policjantów czynności w przypadku wystąpienia wydarzenia nadzwyczajnego.

TEMAT 5: Nadzór przełożonych nad służbą dzielnicowych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Formy i metody wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika komórki właściwej w sprawach dzielnicowych

2. Zakres zadań i obowiązków dzielnicowego i kierownika komórki właściwej w sprawach dzielnicowych

3. Organizowanie i kierowanie służbą dzielnicowego i kierownika komórki właściwej w sprawach dzielnicowych

4. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prowadzonej przez dzielnicowego i kierownika komórki właściwej w sprawach dzielnicowych

4wykład,

ćwiczenia,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować umiejscowienie dzielnicowych w strukturze jednostki Policji,

- wskazać formy i metody wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika komórki właściwej w sprawach dzielnicowych,

- wskazać zadania w zakresie organizowania i nadzorowania służby dzielnicowego i kierownika komórki właściwej w sprawach dzielnicowych.

TEMAT 6: Zadania Policji wynikające z krajowych programów bezpieczeństwa ruchu drogowego
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Główne obszary zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym

2. Policja jako jeden z podmiotów realizujących założenia programów na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

3. Przeciwdziałanie występującym zagrożeniom w ramach realizacji policyjnych programów nadzoru nad ruchem drogowym

6wykład,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować problematykę zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- wskazać zadania krajowych programów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

TEMAT 7: Wybrane zagadnienia dotyczące transportu drogowego
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zasady wykonywania transportu drogowego

2. Zadania i uprawnienia Policji w zakresie kontroli transportu drogowego

3. Transport towarów niebezpiecznych a zasady jego kontroli

4. Czas pracy kierowców a działania Policji

5. Zasady uzyskiwania zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych - zadania i uprawnienia Policji w zakresie kontroli i prowadzenia postępowań w przypadku stwierdzonych naruszeń

6. Podstawy i tryb wydawania decyzji administracyjnych za naruszenia ustawy o transporcie drogowym i ustawy o drogach publicznych, oraz procedur postępowania w prowadzonych sprawach

12wykład,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić zasady wykonywania transportu drogowego oraz wymienić zadania i uprawnienia Policji w tym zakresie,

- scharakteryzować zasady rozliczania czasu pracy kierowców oraz zasady wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych,

- określić podstawy i tryb nakładania decyzji administracyjnych w związku z naruszeniami w transporcie drogowym,

- ocenić przypadki, w których wymagane jest uzyskanie zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych oraz uzyskać informację na temat prowadzenia postępowania w przypadku stwierdzonych naruszeń.

TEMAT 8: Organizacja i dyslokacja służby policjantów ruchu drogowego
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Elementy organizacji działań zewnętrznych o charakterze prewencyjnym

2. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym jako metoda rozpoznawania zagrożeń oraz planowania działań zewnętrznych

3. Informatyczne systemy wspomagania nadzoru nad ruchem drogowym

7wykład,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- sporządzić analizę stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na potrzeby działań zewnętrznych,

- wskazać możliwości wykorzystania informatycznych systemów wspomagania nadzoru nad ruchem drogowym.

TEMAT 9: Inżynieria ruchu drogowego
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zasady opiniowania zmian organizacji ruchu

2. Nadzór nad wykorzystaniem dróg w sposób szczególny

3. Zapewnienie bezpieczeństwa przez policjantów ruchu drogowego podczas organizacji imprez odbywających się z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny

5wykład,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- dokonać analizy przedstawionego projektu zmiany organizacji ruchu pod względem merytorycznym i formalnym,

- sporządzić opinię dotyczącą zmiany organizacji ruchu na drogach w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- dokonać analizy przedstawionego wniosku o wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz wymaganej dokumentacji,

- wydać opinię w przedmiocie wykorzystania dróg w sposób szczególny,

- podjąć przewidziane przepisami działania w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas trwania imprezy na drodze oraz w przypadku stwierdzenia braku zezwolenia na jej organizację lub przeprowadzenia imprezy niezgodnie z warunkami uzyskanego zezwolenia,

- sporządzić dokumentację związaną z zabezpieczeniem imprezy przez policjantów ruchu drogowego.

TEMAT 10: Nadzór nad realizacją zadań przez policjantów ruchu drogowego
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Bieżący nadzór nad realizacją zadań w zakresie taktyki pełnienia służby i stosowania uprawnień wobec uczestników ruchu drogowego

2. Nieprawidłowości w zakresie wykonywania czynności służbowych

3. Ocena efektywności służby policjantów ogniw ruchu drogowego

6wykład,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przedstawić formy nadzoru nad realizacją wykonywanych zadań w zakresie taktyki pełnienia służby i stosowania uprawnień wobec uczestników ruchu drogowego,

- wskazać nieprawidłowości w zakresie wykonywania czynności służbowych,

- scharakteryzować sposób dokonywania oceny efektywności służby.

BLOK XI - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ORAZ ORGANIZACJA OPERACJI POLICYJNYCH

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Zarządzanie kryzysowe jako istotna płaszczyzna aktywności Policji10
2.Przygotowanie Policji do działań w sytuacjach kryzysowych4
3.Wybrane zagadnienia dowodzenia działaniami w sytuacji kryzysowej2
4.Przygotowanie akcji/operacji policyjnych16
5.Organizacja działań Policji podczas imprez masowych,

uroczystości publicznych i zgromadzeń

8
6.Działania pościgowe w ramach akcji/operacji policyjnych4
7.EGZAMIN2
Razem46
BLOK XI - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ORAZ ORGANIZACJA OPERACJI POLICYJNYCH
TEMAT 1: Zarządzanie kryzysowe jako istotna płaszczyzna aktywności Policji
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zagrożenia - ich identyfikacja i monitorowanie

2. Miejsce Policji w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce

3. Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych

10wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać różnice pomiędzy sytuacją kryzysową a kryzysem,

- określić różnice pomiędzy zarządzaniem kryzysowym a zarządzaniem w sytuacji kryzysowej,

- scharakteryzować system zarządzania kryzysowego w Polsce,

- identyfikować współczesne zagrożenia powodujące sytuacje kryzysowe,

- określić sposoby identyfikacji współczesnych zagrożeń,

- określić sposoby monitorowania współczesnych zagrożeń,

- wskazać sytuacje kryzysowe w ujęciu policyjnym,

- wskazać zadania jednostki Policji w sytuacjach kryzysowych,

- określić zadania jednostki (komórki) Policji w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego.

TEMAT 2: Przygotowanie Policji do działań w sytuacjach kryzysowych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Struktura zarządzania w sytuacjach kryzysowych w jednostkach Policji

2. Planowanie działań Policji w sytuacjach kryzysowych

3. Zabezpieczenie logistyczne działań

4. Organizacja współdziałania z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi

5. Bezpieczeństwo działań Policji w sytuacjach kryzysowych

4wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić aktualny stan prawny w zakresie możliwości przygotowania jednostek Policji do działań w sytuacjach kryzysowych,

- przedstawić struktury zarządzania kryzysowego w jednostkach Policji,

- na podstawie siatki (matrycy) bezpieczeństwa określić podmioty dominujące i wspomagające w różnych sytuacjach kryzysowych,

- omówić procesy planowania działań na wypadek sytuacji kryzysowych,

- planować działania jednostki Policji w kontekście potencjalnych zagrożeń,

- określić płaszczyzny i sposoby organizowania doskonalenia kadry na potrzeby działań w sytuacjach kryzysowych,

- określić, na czym polega organizowanie zabezpieczenia logistycznego działań jednostki (komórki) Policji,

- określić istotę współdziałania z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi,

- określić warunki optymalnego bezpieczeństwa funkcjonariuszy Policji biorących udział w sytuacjach kryzysowych.

TEMAT 3: Wybrane zagadnienia dowodzenia działaniami w sytuacji kryzysowej
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Kierowanie a dowodzenie w Policji

2. Sytuacje kryzysowe w ujęciu policyjnym

3. Funkcje procesu kierowania (dowodzenia) w akcjach/ operacjach policyjnych

4. Zasady kierowania (dowodzenia)

5. System dowodzenia w Policji i jego komponenty

6. Psychologiczne aspekty dowodzenia

2wykład,

pogadanka,

dyskusja

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać różnicę pomiędzy kierowaniem a dowodzeniem w Policji,

- określić funkcje procesu kierowania (dowodzenia) jako elementy procesu decyzyjnego,

- określić zasady i wymagania procesu dowodzenia jako elementy wpływające na sprawność dowodzenia,

- scharakteryzować system dowodzenia w Policji, wskazując na jego komponenty.

TEMAT 4: Przygotowanie akcji/operacji policyjnych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Struktura dowodzenia w akcjach/operacjach policyjnych

2. Zakres głównych przedsięwzięć przygotowawczo-realizacyjnych w ramach akcji/operacji policyjnych

3. Rola, zadania i usytuowanie dowódcy akcji/operacji policyjnej w systemie dowodzenia

4. Zakres czynności realizowanych przez dowódcę akcji/operacji policyjnej

5. Organizacja sztabu dowódcy akcji/operacji policyjnej

6. Dokumenty związane z przygotowaniem i realizacją akcji/operacji policyjnej

7. Organizacja łączności w akcjach/operacjach policyjnych

16wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- skonstruować adekwatną do potrzeb akcji/operacji policyjnej strukturę dowodzenia,

- wskazać główne przedsięwzięcia przygotowawczo-realizacyjne w ramach akcji/operacji policyjnej,

- określić przedsięwzięcia realizowane przez dowódcę akcji/operacji policyjnej w procesie dowodzenia,

- zaplanować strukturę sztabu dowódcy akcji/operacji policyjnej,

- przygotować i prowadzić dokumentację związaną z organizacją akcji/operacji policyjnych,

- rozbudować adekwatną do potrzeb akcji/operacji policyjnej istniejącą organizację łączności.

TEMAT 5: Organizacja działań Policji podczas imprez masowych, uroczystości publicznych i zgromadzeń
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Praktyczne aspekty organizacji imprez masowych. Organizacja działań ochronno-porządkowych Policji związanych z zabezpieczeniem imprez masowych

2. Praktyczne aspekty organizacji uroczystości i zgromadzeń publicznych. Organizacja działań ochronno-porządkowych Policji związanych z zabezpieczeniem uroczystości publicznych i zgromadzeń publicznych

8wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- zinterpretować pojęcia dotyczące imprez masowych, uroczystości i zgromadzeń publicznych,

- określić zasady i formy współdziałania Policji ze służbami porządkowymi,

- omówić specyfikę działań ochronno-porządkowych podejmowanych przez Policję w ramach różnych form działania w trakcie prowadzonych zabezpieczeń.

TEMAT 6: Działania pościgowe w ramach akcji/operacji policyjnych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Doraźne działania pościgowe prowadzone przez jednostki Policji

2. Planowe działania pościgowe (działania blokadowe)

3. Prowadzenie pościgów i obserwacji transgranicznych

4. Organizacja dowodzenia w działaniach pościgowych

5. Rozpoznanie w prowadzonych działaniach pościgowych

6. Metody działań pościgowych

4wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać różnice pomiędzy zorganizowanymi doraźnie a planowymi działaniami pościgowymi,

- wskazać zasady i metody prowadzenia pościgów i obserwacji transgranicznych

- zbudować adekwatną do potrzeb prowadzonych działań strukturę dowodzenia,

- określić zakres przedsięwzięć rozpoznawczych realizowanych w trakcie działań pościgowych,

- określić metody działań pościgowych w trakcie zmieniającej się sytuacji operacyjnej.

BLOK XII - WYBRANE ZAGADNIENIA TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Kryminalistyka - struktura i podstawowe pojęcia2
2.Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia12
3.Powołanie biegłego8
4.ZALICZENIE Z OCENĄ2
Razem24
BLOK XII - WYBRANE ZAGADNIENIA TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ
TEMAT 1: Kryminalistyka - struktura i podstawowe pojęcia
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Struktura organizacyjna służby techniki kryminalistycznej

2. Zadania spoczywające na służbie techniki kryminalistycznej

3. Nadzór nad realizacją zadań w komórkach techniki kryminalistycznej i w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych

4. Podstawowe pojęcia we współczesnej kryminalistyce

2wykładPo zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przedstawić strukturę i zadania służby techniki kryminalistycznej,

- omówić pojęcie i rodzaje nadzoru nad technikiem kryminalistyki oraz nad biegłym,

- przedstawić funkcje i kierunki rozwoju współczesnej kryminalistyki oraz podstawowe pojęcia: ślad kryminalistyczny, identyfikacja kryminalistyczna, rodzaje kryminalistycznych badań identyfikacyjnych.

TEMAT 2: Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Oględziny a kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia

2. Organizacja i przeprowadzanie oględzin miejsca, rzeczy i osoby

3. Oględziny zwłok - rola medyka sądowego

4. Dokumentowanie przebiegu i wyników oględzin; wykorzystanie nowoczesnych technologii

5. Wykorzystanie wyników oględzin w postępowaniu przygotowawczym

12wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

zajęcia praktyczne

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować zakres czynności w ramach kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia,

- podać cele i zasady prowadzenia oględzin,

- przedstawić skład i zadania grupy operacyjno-procesowej,

- przeprowadzić oględziny, udokumentować ich przebieg i wyniki,

- omówić możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii podczas oględzin miejsca zdarzenia,

- wskazać znaczenie wyników oględzin w postępowaniu przygotowawczym.

TEMAT 3: Powołanie biegłego
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Pojęcie i podstawy prawne ekspertyzy kryminalistycznej

2. Pojęcie wiadomości specjalnych

3. Współpraca organu procesowego z biegłym

4. Określanie przedmiotu i zakresu ekspertyzy

5. Zasady formułowania pytań do biegłego

6. Tryb powoływania biegłych

7. Biegły i jego opinia

8. Rodzaje ekspertyz kryminalistycznych

9. Interpretacja wyników badań

10. Zakres i możliwości wykorzystania policyjnych i pozapolicyjnych podmiotów wykonujących ekspertyzy kryminalistyczne

8wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- omówić podstawy prawne i rodzaje ekspertyz kryminalistycznych,

- określić przedmiot i zakres różnych rodzajów ekspertyz kryminalistycznych,

- przedstawić zasady współpracy organu procesowego z biegłym,

- zinterpretować wyniki badań kryminalistycznych oraz określić ich przydatność w postępowaniu przygotowawczym,

- sporządzić postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego,

- wymienić i scharakteryzować policyjne i pozapolicyjne podmioty wykonujące ekspertyzy kryminalistyczne,

- przedstawić strukturę i zadania policyjnych i pozapolicyjnych podmiotów wykonujących ekspertyzy kryminalistyczne.

BLOK XIII - TAKTYKA DZIAŁAŃ OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Uwarunkowania formalno-prawne czynności operacyjno-rozpoznawczych4
2.Wybrane metody pracy operacyjnej - siły i środki niezbędne do ich zastosowania8
3.Ustawowe metody pracy operacyjnej - dokumentowanie, współdziałanie z organami wymiaru sprawiedliwości8
4.Osobowe środki pracy operacyjnej - dokumentowanie, wynagradzanie, nadzór przełożonego10
5.Formy pracy operacyjnej a realizacja sprawy - planowanie i nadzór przełożonego8
6.Nadzór funkcjonalny i instancyjny nad pracą operacyjną4
7.EGZAMIN2
Razem44
BLOK XIII - TAKTYKA DZIAŁAŃ OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH
TEMAT 1: Uwarunkowania formalno-prawne czynności operacyjno-rozpoznawczych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Podstawy prawne czynności operacyjno-rozpoznawczych Policji 2. Istota, źródła i znaczenie informacji operacyjnej w procesie wykrywania przestępstw i ich sprawców

3. Istota, cel i znaczenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zwalczaniu przestępczości kryminalnej

4. Zasady pracy operacyjnej obowiązujące w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych

5. Ogólna charakterystyka rzeczowych środków pracy operacyjnej

6. Rodzaje - ogólna charakterystyka form i metod pracy operacyjnej

4wykładPo zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać obowiązujące akty prawne regulujące prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych,

- zdefiniować pojęcie informacji w aspekcie procesu wykrywczego oraz czynności operacyjno-rozpoznawczych,

- wskazać źródła informacji operacyjnej, a także określić kryteria oceny informacji i jej źródła pod kątem jej wiarygodności i przydatności,

- zdefiniować czynności operacyjno-rozpoznawcze i określić ich role w odniesieniu do ustawowych obowiązków Policji,

- wymienić cele pracy operacyjnej,

- scharakteryzować obowiązujące zasady pracy operacyjnej,

- scharakteryzować rzeczowe środki pracy operacyjnej wykorzystywane w ramach prowadzonych czynności.

- scharakteryzować formy i metody pracy operacyjnej.

TEMAT 2: Wybrane metody pracy operacyjnej - siły i środki niezbędne do ich zastosowania
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Znaczenie doboru metody pracy operacyjnej dla właściwego przebiegu czynności operacyjno-rozpoznawczych

2. Zasadzka - planowanie, realizacja i dokumentowanie czynności

3. Obserwacja - planowanie oraz wykorzystanie w ramach zasadzki

4. Wywiad operacyjny - planowanie i przeprowadzenie

5. Wykorzystanie wyników wybranych metod pracy operacyjnej na potrzeby spraw operacyjnych oraz procesu karnego

8wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić zasady doboru metod pracy operacyjnej w zależności od charakteru prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych lub realizacji sprawy operacyjnej,

- scharakteryzować rodzaje obserwacji,

- określić sposoby dokumentowania i wykorzystania efektów uzyskanych w ramach prowadzenia obserwacji,

- scharakteryzować zasadzkę jako metodę pracy operacyjnej,

- określić elementy taktyczne w trakcie planowania zasadzki oraz wskazać niezbędne czynności towarzyszące planowaniu zasadzki,

- zdefiniować wywiad operacyjny jako metodę pracy operacyjnej,

- scharakteryzować rodzaje wywiadu,

- wskazać elementy taktyczne wykorzystywane w trakcie przygotowywania i planowania wywiadu operacyjnego,

- omówić sposoby typowania źródeł informacji na potrzeby wywiadu operacyjnego oraz określić zakres informacji do uzyskania w trakcji prowadzenia wywiadu,

- wskazać sposób dokumentowania czynności i uzyskanych informacji w ramach prowadzenia wywiadu,

- wskazać sposoby dokumentowania wybranych metod pracy operacyjnej pod kątem uzyskanych efektów, możliwości ich wykorzystania w sposób dowodowy na potrzeby procesu karnego.

TEMAT 3: Ustawowe metody pracy operacyjnej - dokumentowanie, współdziałanie z organami wymiaru sprawiedliwości
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Podstawy prawne stosowania kontroli operacyjnej, zakupu kontrolowanego oraz przesyłki niejawnie nadzorowanej

2. Warunki dopuszczalności stosowania kontroli operacyjnej, zakupu kontrolowanego oraz przesyłki niejawnie nadzorowanej

3. Współpraca z pionem techniki operacyjnej w ramach stosowania ustawowych metod pracy operacyjnej

4. Dokumentowanie zastosowanych ustawowych metod pracy operacyjnej w ramach prowadzonych spraw operacyjnych

5. Współpraca z prokuraturą oraz sądem (art. 19, 19a i 19b ustawy o Policji)

6. Dokumentowanie informacji operacyjnych na potrzeby procesu karnego oraz ich obieg

7. Zasady przekształcania materiałów operacyjnych

8wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- ocenić zgromadzony materiał (informację) pod kątem ograniczeń w ich wykorzystaniu z uwagi na obowiązujące tajemnice,

- wskazać obowiązujące zasady przy przekształcaniu materiałów operacyjnych na potrzeby procesu karnego,

- wskazać zasady wykorzystania informacji uzyskanych na podstawie art. 19,

19a i 19b ustawy o Policji we współpracy z sądem oraz prokuraturą,

- omówić procedurę obiegu dokumentów niejawnych pomiędzy Policją,

sądem i prokuraturą,

- określić pojęcie, cele, istotę oraz podstawę stosowania kontroli operacyjnej,

- wskazać rodzaje kontroli operacyjnej,

- opracować i sporządzić dokumenty dotyczące przeprowadzenia kontroli operacyjnej,

- wskazać możliwości wykorzystania materiału uzyskanego podczas kontroli operacyjnej.

TEMAT 4: Osobowe środki pracy operacyjnej - dokumentowanie, wynagradzanie, nadzór przełożonego
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Metody uzyskiwania informacji i ich dokumentowanie

2. Ograniczenia w uzyskiwaniu informacji operacyjnych

3. Dokumentowanie, gromadzenie informacji operacyjnych oraz ich wykorzystanie

4. Podział osobowych środków pracy operacyjnej

5. Dokumentowanie współpracy z osobowymi źródłami informacji

6. Fundusz operacyjny - wykorzystanie i dokumentowanie wydatków

10wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać potencjalne osobowe i nieosobowe źródła informacji,

- wskazać podstawowe sposoby dokumentowania uzyskanych informacji, okoliczności towarzyszących uzyskaniu tych informacji oraz ich wykorzystania,

- omówić zasady i możliwości wykorzystania zgromadzonych w systemach informatycznych, np. Systemie Meldunków Informacyjnych (SMI), informacji przez innych policjantów,

- określić zasady oceny uzyskanych informacji i źródła ich pochodzenia pod kątem ich wiarygodności,

- dokonać podziału i scharakteryzować poszczególne osobowe środki pracy operacyjnej oraz wskazać różnice,

- wskazać zasady typowania kandydatów na osobowe źródła informacji oraz sposoby nawiązywania współpracy z takimi osobami,

- określić niezbędne czynności przed podjęciem współpracy z osobowym źródłem informacji oraz elementy taktyczne wykorzystywane w trakcie prowadzenia współpracy,

- omówić elementy ewidencjonowania osobowych źródeł informacji w ramach dokumentowania prowadzonej współpracy,

- sporządzić dokumentację dotyczącą współpracy z informatorem oraz współpracownikiem na podstawie założeń (typowanie, nawiązanie współpracy),

- wskazać zasady wykorzystania środków funduszu operacyjnego w ramach prowadzonej współpracy z osobowymi źródłami informacji,

- wskazać podstawowe dokumenty wykorzystywane w ramach przyznawania, wydatkowania i rozliczania środków funduszu operacyjnego,

- określić i scharakteryzować obowiązki przełożonego nadzorującego współpracę z osobowymi źródłami informacji.

TEMAT 5: Formy pracy operacyjnej a realizacja sprawy - planowanie i nadzór przełożonego
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Formy pracy operacyjnej - różnice i podobieństwa

2. Cele form pracy operacyjnej

3. Dokumentowanie wszczęcia form pracy operacyjnej

4. Taktyka prowadzenia form pracy operacyjnej

5. Dokumentowanie czynności w ramach spraw operacyjnych

6. Koncepcja - tryb i rodzaj realizacji sprawy operacyjnej

7. Plan realizacji sprawy operacyjnej

8. Zakończenie form pracy operacyjnej - wykorzystanie wyników

8wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- dokonać podziału i charakterystyk form pracy operacyjnej,

- wskazać kryteria doboru poszczególnych form pracy operacyjnej w zależności od posiadanych informacji,

- określić cele i różnice poszczególnych form pracy operacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem odrębności w zakresie poszukiwań osób,

- wskazać dokumenty niezbędne przy wszczęciu poszczególnych form pracy operacyjnej,

- wskazać różnice w zakresie wszczęcia i prowadzenia poszukiwań osób ukrywających się,

- określić elementy taktyki związane z prowadzeniem poszczególnych form pracy operacyjnej,

- dokonać podziału sposobów realizacji/zakończenia spraw operacyjnych prowadzonych w poszczególnych formach,

- wskazać elementy planu realizacji sprawy operacyjnej oraz zasady doboru sił i środków niezbędnych do osiągnięcia zakładanych celów,

- wskazać dokumenty związane z zakończeniem poszczególnych form pracy operacyjnej,

- określić sposoby wykorzystania w procesie karnym efektów prowadzonych spraw operacyjnych.

TEMAT 6: Nadzór funkcjonalny i instancyjny nad pracą operacyjną
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Cel, zakres i znaczenie nadzoru, koordynacji oraz kontroli w ramach prowadzonej pracy operacyjnej Policji

2. Obowiązki i uprawnienia osób sprawujących nadzór nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi

3. Środki nadzoru i ich rodzaje

4. Dokumentowanie nadzoru funkcjonalnego i instancyjnego

4wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- zdefiniować pojęcie nadzoru oraz wskazać różnice pomiędzy nadzorem a kontrolą,

- dokonać podziału rodzajów nadzoru oraz jego zakresu,

- wymienić i omówić uprawnienia oraz obowiązki bezpośredniego przełożonego w zależności od rodzaju i zakresu nadzoru,

- wymienić i omówić uprawnienia oraz obowiązki policjanta z jednostki zwierzchniej w zależności od rodzaju i zakresu nadzoru,

- wymienić poszczególne środki nadzoru oraz wskazać różnice w ich wykorzystaniu w zależności od rodzaju i zakresu sprawowanego nadzoru,

- wskazać dokumenty oraz zasady ich sporządzania przy wszczęciu,

zakończeniu sprawowanego nadzoru.

BLOK XIV - TAKTYKA ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI KRYMINALNEJ

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Charakterystyka przestępczości kryminalnej2
2.Organizacja i przebieg procesu wykrywania sprawców przestępstw kryminalnych4
3.Zabójstwa i inne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu6
4.Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności4
5.Przestępstwa przeciwko mieniu10
6.Uprowadzenia osób dla okupu4
7.Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów6
8.EGZAMIN2
Razem38
BLOK XIV - TAKTYKA ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI KRYMINALNEJ
TEMAT 1: Charakterystyka przestępczości kryminalnej
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Kryteria wyodrębnienia przestępczości kryminalnej

2. Aktualne tendencje w przestępczości kryminalnej

3. Naczelne zasady taktyki zwalczania przestępczości kryminalnej

2wykład,

pogadanka,

dyskusja

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować uwarunkowania, symptomy oraz sposoby dokonywania przestępstw kryminalnych,

- wskazać możliwości wykrywania przestępstw kryminalnych,

- wskazać aktualne tendencje w przestępczości kryminalnej,

- scharakteryzować typologię i sylwetkę współczesnego przestępcy kryminalnego.

TEMAT 2: Organizacja i przebieg procesu wykrywania sprawców przestępstw kryminalnych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Czynniki determinujące efektywność procesu wykrywania

2. Model procesu wykrywania

3. Relacje procesu wykrywania do procesu dowodzenia

4. Proces wykrywania w toku postępowania przygotowawczego

4wykład,

dyskusja,

praca w grupach,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować mechanizm działań wykrywczych,

- wskazać podstawowe zasady organizowania, planowania i realizacji procesu wykrywania sprawców przestępstw kryminalnych,

- skonstruować na wybranym przykładzie model procesu wykrywania,

- wskazać relacje zachodzące pomiędzy procesem wykrywania i dowodzenia,

- wskazać czynniki determinujące efektywność procesów wykrywania sprawców przestępstw kryminalnych,

- planować działania wykrywcze.

TEMAT 3: Zabójstwa i inne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Charakterystyka przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu

2. Znaczenie znajomości motywu zabójstwa w programowaniu i realizacji procesu wykrywania

3. Specyfika prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o zabójstwa i inne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze w sprawach o zabójstwa

6wykład,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,

- określić motywy zabójstw oraz ich znaczenie w programowaniu i realizacji procesu wykrywania sprawców zabójstw,

- wskazać źródła informacji o zabójstwie,

- omówić organizację i przebieg wstępnych czynności na miejscu zabójstwa,

- wskazać metody pracy operacyjnej w ustalaniu sprawców zabójstw,

- wskazać podstawy typowania sprawców zabójstw,

- sporządzić plan śledztwa na wybranym przykładzie,

- wskazać znaczenie policyjnych i pozapolicyjnych baz danych w typowaniu sprawców zabójstw,

- analizować materiały operacyjne i procesowe w sprawach o przestępstwa przeciwko życiu,

- omówić specyfikę prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach zabójstw i innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

TEMAT 4: Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Charakterystyka przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

2. Organizacja, kierunki i przebieg rozpoznania w zakresie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

3. Czynności dochodzeniowo-śledcze w sprawach zgwałceń i innych przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

4wykład,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

- omówić postępowanie z osobą zgwałconą zgodnie z wypracowanymi zasadami z uwzględnieniem statusu osoby małoletniej,

- omówić organizację, kierunki i przebieg rozpoznania w zakresie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

- wskazać znaczenie policyjnych i pozapolicyjnych baz danych w typowaniu sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

- analizować materiały operacyjne i procesowe w sprawach przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na wybranych przykładach,

- wskazać specyfikę przeprowadzania oględzin miejsca zdarzenia, ciała ofiary i sprawcy, odzieży,

- sporządzić plan postępowania przygotowawczego na wybranych przykładach.

TEMAT 5: Przestępstwa przeciwko mieniu
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Przestępstwa przeciwko mieniu w ujęciu prawnym i kryminalistycznym

2. Metody dokonywania przestępstw rozbójniczych i innych przestępstw przeciwko mieniu

3. Organizacja i kierunki rozpoznania w zwalczaniu kradzieży i kradzieży z włamaniem

4. Taktyka stosowania metod i form pracy operacyjnej w rozpracowywaniu grup przestępczych dokonujących przestępstw przeciwko mieniu

10wykład,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować przestępstwa: rozbójnicze, kradzieży i kradzieży z włamaniem,

- wskazać czynności po uzyskaniu informacji o rozboju,

- wskazać metody dokonywania przestępstw przeciwko mieniu,

- wskazać zasady typowania sprawców rozboju, wymuszeń rozbójniczych, oszustw, kradzieży i kradzieży z włamaniem,

- wskazać możliwości wykorzystania metod pracy operacyjnej w ustalaniu sprawców przestępstw przeciwko mieniu,

- analizować materiały operacyjne i procesowe w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu na wybranych przykładach,

- wskazać czynności wchodzące w zakres rozpoznania w miejscu zdarzenia,

- określić kierunki rozpoznania w zwalczaniu przestępstw przeciwko mieniu na wybranym przykładzie,

- wskazać zastosowanie właściwych metod i form pracy operacyjnej w rozpracowywaniu grup przestępczych dokonujących przestępstw przeciwko mieniu na wybranym przykładzie.

TEMAT 6: Uprowadzenia osób dla okupu
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Uprowadzenia osób w ujęciu prawnym i kryminalistycznym

2. Trudności w ściganiu przestępstw związanych z uprowadzeniami osób

3. Organizacja i kierunki wykrywcze w zwalczaniu uprowadzeń osób

4. Etapy działań policyjnych w sprawach uprowadzeń osób

4wykład,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować przestępstwa związane z uprowadzeniem osoby

- wskazać czynności po uzyskaniu informacji o uprowadzeniu osoby,

- wskazać zasady typowania sprawców uprowadzeń osób,

- wskazać elementy utrudniające ściganie przestępstw związanych z uprowadzeniami osób,

- określić kierunki wykrywcze w zwalczaniu uprowadzeń osób,

- wskazać zastosowanie właściwych metod i form pracy operacyjnej w zwalczaniu uprowadzeń osób.

TEMAT 7: Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Charakterystyka fałszerstw dokumentów

2. Sposoby rozpoznawania sfałszowanych dokumentów

3. Rola pracy operacyjnej w ujawnianiu fałszerstw oraz w wykrywaniu ich sprawców

6wykład,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować przestępstwa związane z fałszem materialnym i intelektualnym,

- rozróżnić metody działania sprawców przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów,

- wskazać rodzaje zabezpieczeń w polskich dokumentach identyfikacyjnych, rejestracyjnych oraz innych będących w obiegu urzędowym,

- wskazać elementy istotne dla procesu wykrywania sprawców przestępstw określonych w art. 270-272 k.k. na wybranych przykładach,

- dokonać analizy materiałów operacyjnych i procesowych w sprawach o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz wskazać kryteria typowania sprawców przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów na wybranych przykładach.

BLOK XV - WYBRANE ZAGADNIENIA TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Charakterystyka przestępczości gospodarczej2
2.Przestępczość bankowa4
3.Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej6
4.Przestępczość ubezpieczeniowa4
5.Przestępstwa związane z udzielaniem zamówień publicznych4
6.Przestępstwa przeciwko środowisku4
7.EGZAMIN2
Razem26
BLOK XV - WYBRANE ZAGADNIENIA TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ
TEMAT 1: Charakterystyka przestępczości gospodarczej
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Ogólna charakterystyka przestępczości gospodarczej

2. Specyfika procesu wykrywania przestępstw gospodarczych i ich sprawców

2wykładPo zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować cechy wyróżniające przestępstwa gospodarcze,

- wykazać różnice pomiędzy przestępstwami gospodarczymi a pospolitymi,

- omówić przyczyny i skutki przestępstw gospodarczych,

- identyfikować symptomy przestępstw gospodarczych,

- scharakteryzować źródła dowodowe w sprawach o przestępstwa gospodarcze,

- określić zakres przedmiotowy i podmiotowy prowadzonych spraw operacyjnych,

- omówić zasadność współpracy z biegłym i konsultantem w sprawach o przestępstwa gospodarcze,

- scharakteryzować sprawców przestępstw gospodarczych,

- identyfikować i typować sprawców przestępstw gospodarczych,

- określić elementy konstrukcji zarzutu o przestępstwo gospodarcze.

TEMAT 2: Przestępczość bankowa
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Prawno-karne aspekty zwalczania przestępczości w bankowości

2. Mechanizmy działań przestępczych w bankowości

3. Specyfika czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawach przestępstw bankowych

4. Proces wykrywczy przestępstw w bankowości

4wykład,

pogadanka,

ćwiczenia,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować zasady podejmowania i prowadzenia działalności bankowej,

- scharakteryzować czynności bankowe,

- kwalifikować stany faktyczne przestępstw bankowych na wybranych przykładach,

- rozróżnić mechanizmy sprawcze przestępstw związanych z udzielaniem kredytów i gwarancji bankowych na etapie: ubiegania się o kredyt i gwarancję bankową, przyznania kredytu i gwarancji bankowej, wykorzystania kredytu i gwarancji bankowej,

- rozróżnić sposoby działania sprawców przestępstw związanych z bankowymi rozliczeniami pieniężnymi,

- wskazać źródła i sposoby uzyskania informacji,

- typować źródła informacji służące weryfikacji lub pogłębianiu wiedzy operacyjnej,

- wskazać źródła dowodowe na wybranych przykładach,

- omówić na wybranych przykładach zasadność powołania konsultanta,

- wskazać ograniczenia w dostępie do informacji wynikające z tajemnicy bankowej,

- omówić tryb uzyskania informacji objętej tajemnicą bankową,

- sformułować treść zarzutu i jego uzasadnienie.

TEMAT 3: Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Podstawowe pojęcia związane z ochroną własności intelektualnej

2. Ustawowe znamiona przestępstw dotyczących naruszenia praw autorskich i prawa własności przemysłowej

3. Metodyka działania sprawców

4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze w sprawach przestępstw przeciwko własności intelektualnej

5. Czynności dochodzeniowo-śledcze w sprawach przestępstw przeciwko własności intelektualnej

6wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować zasady ochrony prawnej własności intelektualnej w Polsce,

- zróżnicować zasady ochrony znaków towarowych i wzornictwa przemysłowego oraz usług opartych na dostępie warunkowym,

- kwalifikować stany faktyczne przestępstw intelektualnych na wybranych przykładach,

- rozróżnić mechanizmy sprawcze przestępstw związanych z własnością intelektualną,

- wskazać źródła i sposoby uzyskiwania informacji o przestępstwach intelektualnych,

- analizować informacje i wnioskować dalszego sposobu i kierunku prowadzenia czynności na wybranych przykładach,

- typować źródła informacji służące weryfikacji lub pogłębianiu wiedzy operacyjnej w konkretnej sprawie,

- wskazać źródła dowodowe na wybranych przykładach,

- omówić zasadność powołania konsultanta/biegłego na wybranych przykładach,

- sformułować treść zarzutu i jego uzasadnienie na wybranych przykładach.

TEMAT 4: Przestępczość ubezpieczeniowa
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Charakterystyka rodzajów ubezpieczeń

2. Przestępstwa występujące w sferze ubezpieczeń

3. Mechanizmy działalności sprawców przestępstw

4. Uzyskiwanie informacji, ujawnianie przestępstw i ich sprawców oraz proces dowodowy w sprawach o przestępstwa ubezpieczeniowe

5. Współpraca z ubezpieczycielami i organami kontroli rynku ubezpieczeń

4wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować zasady oraz zakres podejmowania i prowadzenia działalności na rynku ubezpieczeniowym,

- scharakteryzować rodzaje ubezpieczeń,

- kwalifikować stany faktyczne przestępstw ubezpieczeniowych,

- rozróżnić sposoby działania sprawców przestępstw ubezpieczeniowych,

- wskazać źródła i sposoby uzyskania informacji,

- analizować informacje i wnioskować dalszego sposobu i kierunku prowadzenia czynności,

- wskazać źródła dowodowe na wybranych przykładach,

- wskazać ograniczenia w dostępie do informacji wynikające z tajemnicy ubezpieczeniowej,

- omówić tryb uzyskania informacji objętej tajemnicą ubezpieczeniową,

- wskazać zakres i tryb współpracy z podmiotami kontrolno-nadzorczymi sektora ubezpieczeń,

- sformułować treść zarzutu i jego uzasadnienie na wybranych przykładach.

TEMAT 5: Przestępstwa związane z udzielaniem zamówień publicznych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych

2. Mechanizmy działań przestępczych

3. Proces wykrywczy w sprawach o przestępstwa związane z zamówieniami publicznymi

4wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach zamówień publicznych,

- kwalifikować stany faktyczne przestępstw związanych z zamówieniami publicznymi na wybranych przykładach,

- rozróżnić mechanizmy sprawcze przestępstw związanych z zamówieniami publicznymi,

- identyfikować symptomy działalności przestępczej, związanej z zamówieniami publicznymi na wybranych przykładach,

- rozróżnić sposoby działania sprawców przestępstw związanych z zamówieniami publicznymi,

- wskazać źródła i sposoby uzyskania informacji związanych ze stosowaniem zamówień publicznych,

- typować źródła informacji służące weryfikacji lub pogłębianiu wiedzy operacyjnej,

- wskazać źródła dowodowe na wybranych przykładach,

- omówić zasadność powołania konsultanta/biegłego na wybranych przykładach,

- sformułować treść zarzutu i jego uzasadnienie na wybranych przykładach.

TEMAT 6: Przestępstwa przeciwko środowisku
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Prawno-karne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko środowisku

2. Znaczenie pracy operacyjnej w zwalczaniu przestępstw przeciwko środowisku

3. Proces wykrywczy w sprawach o przestępstwa przeciwko środowisku

4wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować system i cel ochrony środowiska,

- rozróżniać rodzaje przestępstw przeciwko środowisku,

- scharakteryzować sprawców przestępstw przeciwko środowisku i sposoby ich działania,

- kwalifikować stany faktyczne przestępstw przeciwko środowisku w poszczególnych kategoriach,

- scharakteryzować proces wykrywczy w sprawach przestępstw przeciwko środowisku,

- scharakteryzować specyfikę zabezpieczenia dowodów rzeczowych w sprawach o przestępstwa przeciwko środowisku,

- określić zakres współpracy z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

BLOK XVI - ANALIZA KRYMINALNA

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Rodzaje i formy analizy kryminalnej9
2.Obszary i możliwości zastosowania analizy kryminalnej w pracy Policji7
3.ZALICZENIE Z OCENĄ1
Razem17
BLOK XVI - ANALIZA KRYMINALNA
TEMAT 1: Rodzaje i formy analizy kryminalnej
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Geneza i podstawy prawne analizy kryminalnej

2. Rola wywiadu kryminalnego

3. Rodzaje analizy kryminalnej

4. Ogólne formy analizy kryminalnej

5. Techniki wizualizacji informacji

9wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przedstawić podstawy funkcjonowania analizy kryminalnej w strukturach Policji,

- przedstawić definicję analizy kryminalnej oraz jej zakres,

- omówić rodzaje i formy analizy kryminalnej,

- omówić podstawowe techniki wizualizacji informacji.

TEMAT 2: Obszary i możliwości zastosowania analizy kryminalnej w pracy Policji
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Analiza kryminalna jako element zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej

2. System informacji geoprzestrzennej

3. Wykorzystanie danych źródłowych w analizie kryminalnej

4. Możliwości wykorzystania efektów prac analitycznych w realizowanych sprawach

5. Nowe technologie w analizie danych

6. Zlecanie analizy kryminalnej i prezentacja jej wyników

7wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać rolę analizy kryminalnej w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej,

- wskazać możliwości wykorzystania analizy geoprzestrzennej,

- wskazać źródła i zakres informacji wykorzystywanych w analizie kryminalnej,

- wskazać, które ze spraw procesowych bądź operacyjnych wymagają zastosowania analizy kryminalnej,

- wskazać możliwości wykorzystania efektów pracy analityka kryminalnego,

- omówić znaczenie nowych technologii w analizie danych,

- sporządzić zlecenie wykonania analizy kryminalnej.

BLOK XVII - ZWALCZANIE ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI KRYMINALNEJ

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Istota i charakterystyka przestępczości zorganizowanej3
2.Działania podejmowane wobec członków zorganizowanych struktur przestępczych4
3.Biały wywiad w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu4
4.Przestępczość narkotykowa6
5.Przestępczość samochodowa6
6.Fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych6
7.Terror kryminalny5
8.Handel ludźmi i przestępstwa towarzyszące4
Razem38
BLOK XVII - ZWALCZANIE ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI KRYMINALNEJ
TEMAT 1: Istota i charakterystyka przestępczości zorganizowanej
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Pojęcie przestępczości zorganizowanej

2. Cechy przestępczości zorganizowanej

3. Rodzaje struktur przestępczych i jej wybrane przykłady

4. Geneza przestępczości zorganizowanej w Polsce

5. Zagrożenia przestępczością zorganizowaną w Polsce

3wykładPo zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać różnice pomiędzy definicją przestępczości zorganizowanej w Polsce i na świecie,

- wskazać rodzaje struktur przestępczych,

- omówić różnice występujące pomiędzy poszczególnymi strukturami przestępczymi,

- omówić genezę zorganizowanej przestępczości w Polsce,

- wskazać stan zagrożenia i kierunki rozwoju przestępczości zorganizowanej w Polsce.

TEMAT 2: Działania podejmowane wobec członków zorganizowanych strukturprzestępczych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Organizacja zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce

2. Kontrola operacyjna

3. Operacje specjalne (zakup kontrolowany, przesyłka niejawnie nadzorowana)

4. Dostęp do tajemnic zawodowych

5. Świadek koronny

4wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić strukturę i zadania Centralnego Biura Śledczego Policji,

- wskazać kierunki wykrywcze przestępczości zorganizowanej,

- wskazać kryteria oceny i weryfikacji informacji uzyskanych w toku stosowania kontroli operacyjnej,

- sporządzić wniosek o dokonanie analizy posiadanych informacji związanych ze stosowaniem kontroli operacyjnej,

- scharakteryzować procedurę stosowania operacji specjalnej,

- określić zasady współpracy z policjantami przygotowującymi i realizującymi operację specjalną,

- scharakteryzować istotę wnioskowania o dostęp do tajemnic zawodowych w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych,

- wskazać zasady postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu świadka koronnego.

TEMAT 3: Biały wywiad w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Pojęcie białego wywiadu

2. Cele prowadzenia i możliwości wykorzystania białego wywiadu

3. Struktura białego wywiadu w Policji

4. Metodyka i narzędzia prowadzenia białego wywiadu w procesie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

4wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

ćwiczenia.

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- zdefiniować pojęcie białego wywiadu,

- określić cele stosowania białego wywiadu,

- wskazać sytuacje, w których możliwe i zasadne jest wykorzystanie białego wywiadu,

- określić narzędzia wykorzystywane w ramach prowadzenia białego wywiadu,

- omówić metodologię wykorzystywaną w ramach białego wywiadu,

- scharakteryzować specyfikę białego wywiadu w procesie zwalczania przestępczości zorganizowanej.

TEMAT 4: Przestępczość narkotykowa
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Charakterystyka przestępczości narkotykowej w Polsce i na świecie

2. Identyfikacja środków odurzających i substancji psychotropowych

3. Przepisy karne, administracyjne i wykonawcze dotyczące przestępczości narkotykowej

4. Taktyka zwalczania przestępczości narkotykowej z uwzględnieniem specyfiki działań operacyjno-rozpoznawczych

6wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- dokonać kwalifikacji prawnej zachowań określonych w ustawie,

- rozróżnić i scharakteryzować środki odurzające i substancje psychotropowe,

- określić tryb postępowania z zabezpieczonymi narkotykami,

- wskazać zasady bezpieczeństwa stosowane przy zatrzymaniu, przeszukaniu osoby podejrzewanej o posiadanie narkotyków,

- wskazać zasady bezpieczeństwa związane z organizacją czynności wykrywczych odnoszących się do wykonania pierwszych czynności na miejscu ujawnienia nielegalnej wytwórni amfetaminy,

- planować czynności wykrywcze odnoszące się do produkcji, handlu i przemytu narkotyków,

- dobrać w procesie wykrywczym metody pracy operacyjnej,

- ocenić przydatność informacji operacyjnych,

- planować pierwsze czynności procesowe.

TEMAT 5: Przestępczość samochodowa
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zagrożenie przestępczością samochodową w Polsce i na świecie

2. Metody działania sprawców

3. Taktyka zwalczania przestępczości samochodowej z uwzględnieniem specyfiki działań operacyjno-rozpoznawczych

6wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić tendencje w przestępczości samochodowej w Polsce i na świecie,

- scharakteryzować strukturę grupy zajmującej się przestępczością samochodową,

- wskazać metody kradzieży pojazdów wykorzystywane przez sprawców,

- wskazać urządzenia wykorzystywane przy kradzieży pojazdów i określić cel ich zastosowania,

- określić przestępcze sposoby postępowania ze skradzionymi pojazdami,

- scharakteryzować metody legalizacji pojazdów,

- określić metody działania sprawców przemytu pojazdów,

- określić elementy umożliwiające identyfikację pojazdu,

- planować czynności wykrywcze wobec członków grup zajmujących się przestępczością samochodową na wybranych przykładach,

- dobrać metody pracy operacyjnej w planowanych przedsięwzięciach na wybranych przykładach,

- wskazać elementy mające istotne znaczenie przy przyjmowaniu informacji

i organizacji pierwszych czynności po kradzieży pojazdu,

- planować pierwsze czynności sprawdzające i weryfikujące odnoszące się do zawiadomienia o przestępstwie na wybranych przykładach,

- planować czynności związane ze zwalczaniem legalizacji kradzionych pojazdów na wybranych przykładach,

- planować działania skierowane na sprawców kradzieży pojazdów z wykorzystaniem tzw. samochodu pułapki.

TEMAT 6: Fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zagrożenie fałszerstwem pieniędzy i papierów wartościowych w Polsce

2. Zabezpieczenie przed fałszerstwem pieniędzy i papierów wartościowych w Polsce i na świecie

3. Metody fałszowania pieniędzy

4. Taktyka zwalczania fałszerstwa pieniędzy i papierów wartościowych w Polsce

6wykład,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać stan zagrożenia przestępczością fałszowania pieniędzy i papierów wartościowych w Polsce,

- wskazać metody zabezpieczania pieniędzy i papierów wartościowych przed ich fałszowaniem,

- określić metody fałszowania pieniędzy i papierów wartościowych przez sprawców fałszerstw,

- rozróżnić metody działania sprawców,

- typować sprawców przestępstw,

- wykorzystać metody pracy operacyjnej w ustalaniu sprawców przestępstw,

- analizować materiały operacyjne i procesowe,

- omówić zasady postępowania podczas zatrzymania i przeszukania kolporterów fałszywych pieniędzy,

- omówić zasady postępowania podczas zatrzymania i przeszukania ośrodków fałszerskich.

TEMAT 7: Terror kryminalny
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Charakterystyka terroru kryminalnego

2. Zagrożenie terrorem kryminalnym w Polsce

3. Taktyka zwalczania terroru kryminalnego

5wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować zjawisko terroru kryminalnego, w tym sposoby działania przestępczego i motywy działania sprawców,

- wskazać cechy zdarzeń i sytuacji o znamionach terroru kryminalnego,

- wskazać sposoby, metody i środki zwalczania terroru kryminalnego,

- określić czynności podejmowane po uzyskaniu informacji o przestępstwie o cechach terroru kryminalnego,

- analizować informacje i wnioskować co do dalszego sposobu i kierunku prowadzenia czynności na wybranych przykładach.

TEMAT 8: Handel ludźmi i przestępstwa towarzyszące
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Przepisy prawa dotyczące procederu handlu ludźmi oraz towarzyszące mu przestępstwa

2. Metody działania sprawców przestępstw związanych z handlem ludźmi i taktyka ich zwalczania

3. Zasady postępowania z ofiarami handlu ludźmi i przestępstw z nim związanych

4. Współdziałanie z policjami innych państw w zakresie zwalczania handlu ludźmi

4wykład,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować przepisy dotyczące handlu ludźmi,

- scharakteryzować metody działania sprawców,

- wskazać kryteria typowania sprawców przestępstw handlu ludźmi,

- określić czynności, jakie należy podjąć w związku z uzyskaniem informacji dotyczącej handlu ludźmi,

- omówić sposób postępowania z ofiarą handlu ludźmi,

- wskazać specyfikę pracy operacyjnej w ustalaniu sprawców przestępstw handlu ludźmi,

- określić podmioty pozapolicyjne i ich współpracę z Policją w zakresie przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi.

BLOK XVIII - TAKTYKA ZWALCZANIA ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI EKONOMICZNEJ

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Przestępczość w sektorze podatków pośrednich (VAT, akcyza)4
2.Przestępczość w sektorze paliw płynnych4
3.Pranie pieniędzy6
4.Przestępczość na szkodę funduszy unijnych, przestępczość w sektorze ubezpieczeń5
5.Śledztwo finansowe4
6.Korupcja6
7.EGZAMIN*2
Razem31

* Egzamin obejmuje treści kształcenia: Bloku XVII, XVIII

BLOK XVIII - TAKTYKA ZWALCZANIA ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI EKONOMICZNEJ
TEMAT 1: Przestępczość w sektorze podatków pośrednich (VAT, akcyza)
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zjawisko przestępczości w sektorze podatków pośrednich (VAT, akcyza)

2. Przestępstwa karuzelowe

3. Źródła zawiadomień o przestępstwie w sektorze podatków pośrednich

4. Kierunki prowadzenia postępowań

5. Podstawy prawne i kwalifikacje karne w sprawach związanych z podatkami pośrednimi

4wykład,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić czynności operacyjno-rozpoznawcze związane z wykrywaniem zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się przestępczością w sektorze podatków pośrednich,

- wytypować źródła informacji o przestępczości w sektorze podatków pośrednich,

- scharakteryzować mechanizmy działalności grupy przestępczej, przestępstwa karuzelowe,

- określić czynności realizacyjne na podstawie uzyskanej wiedzy operacyjnej,

- wskazać kierunki prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach związanych z wyłudzeniami podatków pośrednich,

- wskazać sposoby zabezpieczenia źródeł dowodowych.

TEMAT 2: Przestępczość w sektorze paliw płynnych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zjawisko przestępczości paliwowej

2. Źródła zawiadomień o przestępstwie w związku z obrotem paliwami ciekłymi

3. Kierunki prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa paliwowe

4. Podstawy prawne i kwalifikacje karne w sprawach związanych z obrotem paliwami ciekłymi

4wykład,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić czynności operacyjno-rozpoznawcze związane z wykrywaniem zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się nielegalnym obrotem paliwami płynnymi,

- wytypować źródła informacji o przestępczości paliwowej,

- scharakteryzować mechanizmy działalności grupy przestępczej,

- określić czynności realizacyjne na podstawie uzyskanej wiedzy operacyjnej,

- wskazać kierunki prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach związanych z nielegalnym obrotem paliwami ciekłymi, wskazać sposoby zabezpieczenia źródeł dowodowych.

TEMAT 3: Pranie pieniędzy
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Istota i geneza prania pieniędzy

2. Fazy i metody prania pieniędzy

3. Odpowiedzialność karna wynikająca z ustawy oraz charakterystyka art. 299 kodeksu karnego

4. Charakterystyka systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy

5. Organizacja zwalczania prania pieniędzy

6wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- omówić zadania i uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

- wskazać instytucje zagrożone i wykorzystywane do prania pieniędzy,

- scharakteryzować obowiązki instytucji obowiązanych,

- scharakteryzować stany faktyczne przestępstw określonych w ustawach z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu,

- omówić fazy i najczęściej występujące metody prania pieniędzy oraz wskazać ich symptomy,

- wskazać informacje gromadzone przez instytucje obowiązane i jednostkę analityki finansowej,

- wskazać źródła informacji o przestępstwie prania pieniędzy,

- omówić zasady i taktykę stosowania metod pracy operacyjnej w ujawnianiu przestępstw prania pieniędzy,

- omówić możliwość wykorzystania analizy kryminalnej i kontroli operacyjnej w sprawach dotyczących prania pieniędzy,

- omówić możliwość wykorzystania informacji zgromadzonych w ramach stosowania kontroli operacyjnej oraz objętych tajemnicami zawodowymi,

- określić zakres i zasady współpracy Policji i prokuratury z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz instytucjami obowiązanymi.

TEMAT 4: Przestępczość na szkodę funduszy unijnych, przestępczość w sektorze ubezpieczeń
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Charakterystyka budżetu UE

2. Charakterystyka mechanizmów przestępczych związanych z wykorzystaniem wsparcia UE

3. Charakterystyka mechanizmów związanych z przestępczością ubezpieczeniową

5wykład,

praca w grupach,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać źródła informacji o możliwych działaniach przestępczych przy wykorzystaniu wsparcia UE,

- omówić elementy analizy uzyskanych informacji pod kątem weryfikacji czynu związanego z wykorzystaniem pomocy unijnej,

- wskazać instytucje monitorujące wykorzystanie pomocy unijnej, które będą źródłem informacji w danej sprawie i udostępnią materiały źródłowe.

- wskazać mechanizmy charakteryzujące zorganizowaną przestępczość ubezpieczeniową oraz sposoby jej zwalczania.

TEMAT 5: Śledztwo finansowe
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Podstawy prawne i czynności policjanta służące pozbawianiu sprawców korzyści pochodzących z przestępstwa

2. Źródła prawa międzynarodowego związane z aspektami materialnymi zwalczania przestępczości

3. Praktyczne aspekty prowadzenia śledztwa finansowego

4wykład,

praca w grupach,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- dokonać oceny prawnej czynu pod kątem grożących sprawcy kar i środków karnych o charakterze majątkowym,

- zaplanować czynności zmierzające do ujawnienia i zabezpieczenia mienia sprawców na poczet grożących im kar,

- określić formy korzystania z zagranicznej pomocy prawnej mającej na celu zabezpieczenie środków dowodowych i konfiskatę mienia.

TEMAT 6: Korupcja
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Pojęcie korupcji i jej definicja w polskim prawie karnym

2. Rozmiary i obszary występowania korupcji w Polsce, kierunki rozwoju

3. Sposoby kamuflowania zachowań korupcyjnych

4. Katalog przestępstw korupcyjnych w kodeksie karnym

5. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej na przykładach zrealizowanych spraw

6wykład,

ćwiczenia,

studium przypadku

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić pojęcie korupcji,

- wskazać obszary i określić rozmiary występowania korupcji w Polsce oraz kierunki jej rozwoju,

- wskazać sposoby kamuflowania zachowań korupcyjnych przez sprawców przestępstw,

- wskazać czynności operacyjno-rozpoznawcze zmierzające do wykrycia przestępstw korupcyjnych i ich sprawców,

- omówić narzędzia pracy operacyjnej (art. 19, 19a ustawy o Policji) stosowane w zwalczaniu przestępczości korupcyjnej,

- omówić sposoby rozbijania solidarności sprawców przestępstw korupcyjnych.

BLOK XIX - ZAGROŻENIA ZE STRONY WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Charakterystyka współczesnego terroryzmu5
2.Bezpieczeństwo państwa w kontekście zagrożeń terrorystycznych2
3.Rozpoznanie zagrożeń terrorystycznych2
4.Prawne i organizacyjne aspekty zwalczania terroryzmu2
5.Rola Policji w zwalczaniu terroryzmu i przeciwdziałaniu terroryzmowi4
6.Prewencja antyterrorystyczna oraz zasady postępowania w sytuacji zaistnienia aktu terrorystycznego6
7.Praktyczne aspekty zwalczania terroryzmu oraz likwidacji skutków ataków terrorystycznych4
8.EGZAMIN2
Razem27
BLOK XIX - ZAGROŻENIA ZE STRONY WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU
TEMAT 1: Charakterystyka współczesnego terroryzmu
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Terroryzm - pojęcie i typologia

2. Nowy terroryzm

3. Media a terroryzm

4. Terroryzm i terror kryminalny

5. Związki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

5wykład,

interaktywny,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować zjawisko terroryzmu, w tym tzw. nowego terroryzmu;

- wskazać i omówić formy i rodzaje terroryzmu w zależności od rozpatrywanego kryterium typologicznego;

- rozróżnić terroryzm i terror kryminalny;

- omówić pola współpracy przestępczości zorganizowanej i terroryzmu;

- określić rolę mediów w działalności terrorystycznej.

TEMAT 2: Bezpieczeństwo państwa w kontekście zagrożeń terrorystycznych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zagrożenia dla Polski

2. Podmioty systemu bezpieczeństwa i ich zadania w zwalczaniu terroryzmu

2. Działania przeciwterrorystyczne

2wykład,

interaktywny,

dyskusja

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać zagrożenia o charakterze terrorystycznym dla bezpieczeństwa Polski; - wskazać podmioty systemu bezpieczeństwa państwa oraz omówić ich zadania w zwalczaniu terroryzmu;

- scharakteryzować działania przeciwterrorystyczne i opisać ich strukturę.

TEMAT 3: Rozpoznanie zagrożeń terrorystycznych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Radykalizm i ekstremizm przedsionkiem terroryzmu

2. Rozpoznanie miejsc, środowisk i osób oraz zachowań i działań terrorystycznych

3. Rozpoznanie finansowania terroryzmu

2wykład,

interaktywny,

dyskusja

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać i omówić zjawiska radykalizmu i ekstremizmu oraz procesy ich przekształcania w terroryzm;

- wyjaśnić znaczenie rozpoznania dla przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu;

- podać sposoby pozyskiwania informacji i metody prowadzenia rozpoznania o zagrożeniach terrorystycznych;

- podać przykłady miejsc, środowisk i osób oraz zachowań i działań terrorystycznych, które należy rozpoznawać przeciwterrorystycznie;

- wskazać sposoby pozyskiwania przez organizacje terrorystyczne środków finansowych, pozwalających na organizację zamachów terrorystycznych oraz mechanizmy finansowania terroryzmu.

TEMAT 4: Prawne i organizacyjne aspekty zwalczania terroryzmu
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Unormowania prawne przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu

2. Akt terrorystyczny jako przestępstwo w prawie polskim

3. Płaszczyzny zwalczania terroryzmu

4. Rola koordynacji przeciwdziałania terroryzmowi

2wykład,

interaktywny,

dyskusja

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- omówić unormowania prawne zwalczania terroryzmu;

- scharakteryzować akt terrorystyczny w ujęciu polskiego prawa;

- wymienić płaszczyzny zwalczania terroryzmu i opisać ich wzajemne uzupełnianie się;

- omówić funkcję i rolę koordynacji w przeciwdziałaniu terroryzmowi.

TEMAT 5: Rola Policji w przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zadania Policji w przeciwdziałaniu i zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych

2. Przygotowanie jednostek Policji do działań przeciwterrorystycznych

3. Rola Policji w fizycznym zwalczaniu terroryzmu w Polsce

4. Międzynarodowa współpraca Policji polskiej w zwalczaniu terroryzmu

4wykład,

interaktywny,

dyskusja

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać i omówić wynikające z przepisów prawa zadania Policji w przeciwdziałaniu i zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych oraz likwidacji ich skutków;

- omówić czynności po uzyskaniu informacji o przestępstwie o charakterze terrorystycznym;

- określić czynności jednostki Policji w związku z zaistnieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

- określić czynności administracyjno-porządkowe i wykrywcze w przypadku zagrożenia lub w sytuacji ataku;

- określić rolę Policji w zakresie fizycznego zwalczania terroryzmu,

- wskazać zakres i tryb współpracy Policji z Europolem, Interpolem, Policyjną Roboczą Grupą ds. Zwalczania Terroryzmu (PWGT) oraz w ramach Unii Europejskiej i wymiany bilateralnej z oficerami łącznikowymi policji innych państw.

TEMAT 6: Prewencja antyterrorystyczna oraz zasady postępowania w sytuacji zaistnienia aktu terrorystycznego
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Prewencyjne działania antyterrorystyczne Policji i innych służb oraz instytucji

2. Zasady postępowania ofiar zamachów terrorystycznych (sytuacja zakładnicza, atak z użyciem konwencjonalnych i niekonwencjonalnych środków rażenia przez terrorystów)

6wykład,

interaktywny,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić istotę prewencyjnych działań antyterrorystycznych,

- podać zasady postępowania policjantów w sytuacji zaistniałego ataku terrorystycznego lub zagrożenia takim atakiem,

- omówić zasady zachowania się ofiar w sytuacji ataku terrorystycznego lub zagrożenia takim atakiem z użyciem: materiałów wybuchowych, środków chemicznych, środków biologicznych, środków radiacyjnych,

- omówić procedury postępowania w sytuacji ataku terrorystycznego lub zagrożenia takim atakiem z użyciem: materiałów wybuchowych, środków chemicznych, środków biologicznych, środków radiacyjnych.

TEMAT 7: Praktyczne aspekty zwalczania terroryzmu oraz likwidacji skutków ataków terrorystycznych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Analiza procesu wykrywczego w sprawach dotyczących zagrożeń terrorystycznych

2. Analiza działań policyjnych realizowanych w związku z zaistniałym zagrożeniem lub atakiem terrorystycznym na przykładach zdarzeń zaistniałych w kraju i za granicą

4dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać na istotne elementy procesu wykrywczego w sprawach o charakterze terrorystycznym,

- omówić analizę procesu wykrywczego w sprawach dotyczących zagrożeń terrorystycznych,

- omówić analizę działań policyjnych w związku z zaistnieniem ataku terrorystycznego.

BLOK XX - CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Polityka bezpieczeństwa informatycznego5
2.Wstęp do kryptografii i podpisu elektronicznego2
3.Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych2
4.Przestępczość komputerowa6
5.Ślady i dowody cyfrowe3
6.Uzyskiwanie informacji z internetu3
7.ZALICZENIE Z OCENĄ1
Razem22
BLOK XX - CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ
TEMAT 1: Polityka bezpieczeństwa informatycznego
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Pojęcie społeczeństwa informacyjnego

2. Przedmioty ochrony i zagrożenia systemu informatycznego

3. Metody oceny bezpieczeństwa systemu informatycznego

4. Elementy polityki bezpieczeństwa

5. Konwencja o cyberprzestępczości i inne przepisy prawa międzynarodowego a polskie przepisy karne

5wykład,

dyskusja

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić cechy charakterystyczne, cele i wyzwania tworzenia społeczeństwa informacyjnego,

- wskazać niebezpieczeństwa grożące systemom informatycznym oraz zagrożenia wynikające ze stosowania technologii informatycznych,

- ocenić ryzyko w funkcjonowaniu systemów informatycznych oraz wskazać możliwości jego minimalizacji,

- wskazać cele tworzenia i zakres polityki bezpieczeństwa informatycznego,

- zinterpretować przepisy Konwencji RE o cyberprzestępczości, Decyzji Ramowej RUE o atakach na systemy informatyczne i odnieść je do przepisów Kodeksu karnego oraz przepisów karnych innych ustaw.

TEMAT 2: Wstęp do kryptografii i podpisu elektronicznego
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Pojęcie kryptografii i jej wykorzystanie w środowisku informatycznym

2. Pojęcie podpisu elektronicznego, podstawy prawne

3. Wykorzystanie podpisu elektronicznego

2wykładPo zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać zastosowania kryptografii w procesie korzystania z internetu,

- wskazać różnice w wartości i wykorzystaniu podpisów elektronicznych oraz ich podstawy prawne,

- omówić Infrastrukturę Klucza Publicznego,

- przedstawić sposób podpisywania i szyfrowania kluczem cyfrowym,

- wskazać możliwości wykorzystania,

zalety i zagrożenia stosowania podpisu elektronicznego.

TEMAT 3: Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Prawne aspekty przestępczości z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych

2. Techniczne aspekty przestępczości z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych

3. Bezpieczeństwo elektronicznych systemów płatniczych

2wykład,

dyskusja

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać przepisy regulujące wykorzystanie elektronicznych instrumentów płatniczych,

- wskazać zagrożenia obrotu elektronicznego,

- omówić stronę techniczną obrotu elektronicznego,

- scharakteryzować przestępstwa związane z elektronicznymi instrumentami płatniczymi,

- wskazać tendencje zmierzające do poprawy bezpieczeństwa obrotu elektronicznego.

TEMAT 4: Przestępczość komputerowa
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Podstawowe pojęcia związane z użytkowaniem komputerów, sieci internet, oprogramowania

2. Mechanizmy działań przestępczych

3. Rozpoznanie środowiska przestępczego

4. Specyfika prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach przestępstw komputerowych

6wykład,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- interpretować pojęcie przestępczości komputerowej i cyberprzestępczości,

- przedstawić klasyfikację cyberprzestępczości,

- określić przestępstwa z Konwencji RE o cyberprzestępczości i Decyzji Ramowej RUE o atakach na systemy informatyczne,

- wskazać polskie przepisy karne i procesowe odnoszące się do cyberprzestępczości i dowodów elektronicznych,

- prawidłowo zabezpieczyć dowody elektroniczne,

- zinterpretować najczęściej spotykane dowody elektroniczne,

- wskazać organizacje i instytucje współpracujące z Policją w zwalczaniu przestępczości komputerowej,

- zadać właściwe pytania do konsultantów i biegłych,

- sformułować treść zarzutów w sprawie o przestępstwa komputerowe,

- typować źródło informacyjne i dowodowe w postępowaniu o przestępstwa komputerowe.

TEMAT 5: Ślady i dowody cyfrowe
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zabezpieczenie dowodów z wykorzystania sprzętu komputerowego do popełnienia przestępstwa

2. Wyszukiwanie i zabezpieczanie śladów w sieciach komputerowych

3. Sposoby identyfikacji i interpretacji informacji

3wykład,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać urządzenia i miejsca, gdzie mogą znajdować się dowody cyfrowe,

- wskazać standardowe lokalizacje śladów działalności użytkowników internetu,

- zinterpretować podstawowe zapisy, nagłówki poczty elektronicznej, posty na forach dyskusyjnych.

TEMAT 6: Uzyskiwanie informacji z internetu
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Ustalenie tożsamości źródeł danych

2. Korzystanie z ogólnodostępnych w internecie źródeł informacji oraz ze źródeł niewykorzystywanych powszechnie

3wykład,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- zweryfikować informacje uzyskane z różnych źródeł,

- wyszukać nowe źródła informacji dostępne w internecie,

- sprawdzić zapisy historyczne.

BLOK XXI - DOSKONALENIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Obowiązki policjanta w zakresie udzielania pierwszej pomocy3
2.Resuscytacja6
3.Rany i krwotoki2
4.Złamania2
5.Urazy nietypowe2
6.ZALICZENIE Z OCENĄ2
Razem17
BLOK XXI - DOSKONALENIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
TEMAT 1: Obowiązki policjanta w zakresie udzielania pierwszej pomocy
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących trzech podstawowych układów człowieka: ośrodkowego układu nerwowego (OUN), układu oddechowego i krążenia

2. Przypomnienie algorytmu postępowania na miejscu zdarzenia w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia (ewakuacja) poszkodowanego z miejsca zdarzenia

3. Wstępna selekcja osób poszkodowanych w wypadkach masowych

4. Przypomnienie pozycji ułożeniowych w zależności od stanu poszkodowanego i odniesionych obrażeń

3wykład,

pokaz,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- samodzielnie dokonać badania fizykalnego,

- dokonać wstępnej segregacji osób poszkodowanych w wypadkach masowych,

- ułożyć osobę poszkodowaną w odpowiedniej pozycji w zależności od stanu i widocznych obrażeń.

TEMAT 2: Resuscytacja
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Przypomnienie różnic między reanimacją a resuscytacją

2. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych, dzieci i niemowląt, według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERR)

3. Nagłe zatrzymanie krążenia - rozpoznawanie

4. Przypomnienie algorytmu postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia w poszczególnych grupach wiekowych

5. Samodzielne przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w poszczególnych grupach wiekowych

6. Użycie automatycznego zewnętrznego defibrylatora

6wykład,

pokaz,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przeprowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne i użyć automatycznej defibrylacji zewnętrznej u osób dorosłych,

- przeprowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci i niemowląt.

TEMAT 3: Rany i krwotoki
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Przypomnienie wiadomości na temat ran - podział,

prawidłowe zaopatrzenie

2. Przypomnienie wiadomości na temat krwotoków, wstrząsu krwotocznego i mechanizmów powstawania

3. Postępowanie w przypadku krwotoku (tętniczego, żylnego)

4. Wstrząs krwotoczny - mechanizm powstawania, objawy

5. Przypomnienie zasad wykorzystania opatrunku osobistego typ "W" w różnych rodzajach ran

6. Pojęcie centralizacji krążenia przy wstrząsie krwotocznym

7. Postępowanie z poszkodowanym we wstrząsie krwotocznym

2pokaz,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- samodzielnie zaopatrzyć krwotok,

- zaopatrywać rany.

TEMAT 4: Złamania
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Przypomnienie wiadomości na temat budowy i funkcji układu kostno-stawowego

2. Objawy złamania, skręcenia, zwichnięcia

3. Urazy kości poszczególnych części ciała (głowa, kręgosłup, klatka piersiowa, miednica, kończyny)

4. Sposoby unieruchamiania

2pokaz,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił samodzielnie udzielić pomocy poszkodowanemu, który doznał urazu układu kostno-stawowego.
TEMAT 5: Urazy nietypowe
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Tonięcie - fazy tonięcia, sposób postępowania

2. Urazy termiczne - działanie niskiej i wysokiej temperatury, postępowanie

3. Oparzenia (termiczne, chemiczne) - podział na stopnie, postępowanie

4. Porażenie prądem elektrycznym - przyczyny, objawy i postępowanie

5. Zawał mięśnia sercowego - przyczyny, objawy i postępowanie

6. Napad drgawkowy - padaczka, przebieg napadu, postępowanie

2pokaz,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- samodzielnie udzielić pomocy z brzegu osobie tonącej,

- udzielić pomocy poszkodowanemu, który doznał hipotermii i odmrożenia,

- udzielić pomocy poszkodowanemu, który doznał udaru cieplnego lub słonecznego,

- udzielić pomocy osobie poparzonej,

- udzielić pomocy poszkodowanemu porażonemu prądem elektrycznym,

- udzielić pomocy poszkodowanemu przy zawale serca,

- udzielić pomocy poszkodowanemu choremu na padaczkę.

BLOK XXII - WYBRANE ZAGADNIENIA TAKTYKI I TECHNIK INTERWENCJI

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1Użycie i wykorzystanie broni podczas czynności służbowych8
2Praktyczne zastosowanie wyposażenia służbowego oraz indywidualnych środków ochrony osobistej podczas wykonywania czynności służbowych4
3Umiejętności dotyczące planowania i realizacji zatrzymywania osób6
4Techniczne umiejętności dotyczące obezwładniania i zatrzymywania osób12
5ZALICZENIE Z OCENĄ2
Razem32
BLOK XXII - WYBRANE ZAGADNIENIA TAKTYKI I TECHNIK INTERWENCJI
TEMAT 1: Użycie i wykorzystanie broni podczas czynności służbowych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Wybrane techniki obsługi i posługiwania się bronią podczas czynności służbowych

2. Przyczyny niekontrolowanego użycia broni podczas czynności służbowych

3. Przekroczenia uprawnień w zakresie przeprowadzania czynności przed użyciem broni

4. Przekroczenia uprawnień w zakresie użycia i wykorzystania broni

8ćwiczenia,

analiza przesyłanych do WSPol. newsletterów dotyczących przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Policji

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- analizować zdarzenia w służbie z użyciem i wykorzystaniem broni, dokonując ich oceny pod kątem przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza,

- zinterpretować znaczenia technik posługiwania się bronią dla bezpieczeństwa osobistego funkcjonariusza.

TEMAT 2: Praktyczne zastosowanie wyposażenia służbowego oraz indywidualnych środków ochrony osobistej podczas wykonywania czynności służbowych
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Omówienie zastosowania nowoczesnych kabur, ładownic i kamizelek taktycznych w czasie wykonywania czynności służbowych

2. Omówienie zastosowania kamizelek kuloodpornych zewnętrznych i skrytego noszenia w czasie wykonywania czynności służbowych

4pokaz,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił dokonać wyboru odpowiedniego wyposażenia dostosowanego do pokonywania zagrożeń występujących podczas realizacji zadań służbowych.
TEMAT 3: Umiejętności dotyczące planowania i realizacji zatrzymywania osób
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Omówienie znaczenia planowania czynności realizacji zatrzymywania osób:

- sporządzenie planu zatrzymania,

- wykorzystanie analizy zdarzeń.

2. Omówienie znaczenia i zakresu analizy informacji niezbędnych do planowania czynności zatrzymywania osób

6pokaz,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił sporządzić notatkę z rozpoznania lub rekonesansu w miejscu zatrzymania oraz plan realizacji zatrzymania na podstawie zebranych informacji
TEMAT 4: Techniczne umiejętności dotyczące obezwładniania i zatrzymywania osób
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
3. Techniki obezwładniania osób:

- chwyty transportowe,

- chwyty obezwładniające.

4. Techniki zatrzymywania osób z wykorzystaniem śpb

12pokaz,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- skutecznie obezwładnić i przetransportować osobę,

- ocenić prawidłowość przeprowadzenia interwencji.

BLOK XXIII - PROMOCJA ZDROWIA

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1Prozdrowotna aktywność fizyczna jako element przygotowania zawodowego w Policji28
2Konstruktywne formy wypoczynku oraz profilaktyka urazów, zmęczenia i stresu wynikających z pełnienia służby12
3Znaczenie stylu życia policjantów dla ich zdrowia i sprawności fizycznej8
4ZALICZENIE Z OCENĄ2
Razem50
BLOK XXIII - PROMOCJA ZDROWIA
TEMAT 1: Prozdrowotna aktywność fizyczna jako element przygotowania zawodowego w Policji
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Formy aktywności ruchowej umożliwiające długotrwałą zdolność do wykonywania zawodu

2. Aktywność fizyczna zwiększająca potencjał zdrowotny umożliwiający czynne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym

3. Pozytywne wskaźniki zdrowia

28wykład,

pokaz,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wymienić oraz podjąć formy aktywności fizycznej umożliwiające utrzymanie i doskonalenie zdrowia oraz sprawności fizycznej,

- dokonać wyboru adekwatnych form aktywności ruchowej w zależności od poziomu zdrowia, sprawności fizycznej oraz potrzeb zawodowych,

- dokonać oceny parametrów zdrowia pozytywnego.

TEMAT 2: Konstruktywne formy wypoczynku oraz profilaktyka urazów, zmęczenia i stresu wynikających z pełnienia służby
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Aktywność ruchowa w zapobieganiu konsekwencjom stresu zawodowego

2. Stosowanie metod odnowy biologicznej w zapobieganiu stanom nadmiernego zmęczenia fizycznego i psychicznego

3. Identyfikacja zagrożeń i profilaktyka urazów

12wykład,

pokaz,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wymienić, opisać i podjąć aktywność ruchową przeciwdziałającą skutkom stresu zawodowego,

- stosować zabiegi z zakresu odnowy biologicznej w celu przeciwdziałania stanom zmęczenia psychicznego i fizycznego,

- zapobiegać urazom.

TEMAT 3: Znaczenie stylu życia policjantów dla ich zdrowia i sprawności fizycznej
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Komponenty zdrowego stylu życia

2. Zasady zdrowego żywienia

3. Zagrożenia dla zdrowia i sprawności fizycznej poprzez szkodliwe uzależnienia

4. Choroby cywilizacyjne spowodowane nieprawidłowym stylem życia

5. Znaczenie zdrowia i aktywności fizycznej w integracji zespołów ludzkich

8wykład ćwiczeniaPo zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować pojęcie zdrowia, aktywności fizycznej oraz wymienić komponenty zdrowego stylu życia,

- prawidłowo zaspokajać potrzeby żywieniowe,

- wymienić i opisać czynniki uwarunkowane stylem życia, wpływające negatywnie na zdrowie i poziom sprawności fizycznej,

- wykazać wpływ zdrowia i aktywności fizycznej na integrację zarówno w środowisku zawodowym, jak i ze społecznościami lokalnymi.

BLOK XXIV - ORGANIZACJA PROCESU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO POLICJANTÓW Z ZAKRESU SZKOLENIA STRZELECKIEGO

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1Warunki oraz zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią palną oraz paralizatorem elektrycznym3
2Broń palna i paralizatory elektryczne na wyposażeniu polskiej Policji5
3Organizacja szkoleń strzeleckich w Policji6
4Nadzór nad przyznawaniem, wydawaniem i posiadaniem broni palnej w Policji3
5ZALICZENIE Z OCENĄ1
Razem18
BLOK XXIV - ORGANIZACJA PROCESU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO POLICJANTÓW Z ZAKRESU SZKOLENIA STRZELECKIEGO
TEMAT 1: Warunki oraz zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią palną oraz paralizatorem elektrycznym
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Przypomnienie ogólnych warunków i zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną

2. Zapoznanie z warunkami i zasadami bezpiecznego posługiwania się paralizatorem elektrycznym

3wykładPo zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać i omówić podstawowe warunki i zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną,

- wskazać i omówić podstawowe warunki i zasady bezpiecznego posługiwania się paralizatorem elektrycznym,

- scharakteryzować podstawy prawne użycia i wykorzystania broni palnej oraz paralizatora elektrycznego.

TEMAT 2: Broń palna i paralizatory elektryczne na wyposażeniu polskiej Policji
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Budowa, dane taktyczno-techniczne oraz algorytmy bezpiecznego rozkładania broni palnej użytkowanej przez polską Policję

2. Budowa i dane taktyczno-techniczne paralizatorów elektrycznych użytkowanych przez polską Policję

5wykład,

pokaz,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wymienić i scharakteryzować jednostki broni palnej użytkowanej przez polską Policję,

- bezpiecznie rozładować i rozłożyć jednostki broni palnej użytkowanej przez polską Policję,

- wymienić i scharakteryzować paralizatory elektryczne użytkowane przez polską Policję.

TEMAT 3: Organizacja szkoleń strzeleckich w Policji
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zasady organizowania oraz dokumentowania szkoleń strzeleckich w Policji

2. Obowiązki organizatorów oraz osób funkcyjnych szkolenia strzeleckiego

6wykład,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wymienić akty prawne obejmujące problematykę doskonalenia zawodowego policjantów z zakresu szkolenia strzeleckiego

- sporządzić dokumentację związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia strzeleckiego

- scharakteryzować zadania i obowiązki organizatorów i uczestników szkolenia strzeleckiego.

TEMAT 4: Nadzór nad przyznawaniem, wydawaniem i posiadaniem broni palnej w Policji
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Zasady przyznawania, wydawania i posiadania broni palnej w Policji3wykład,

ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił określić warunki i zasady regulujące problematykę przyznawania, wydawania i posiadania broni palnej w Policji.

BLOK XXV - TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I WYBRANE ELEKTRONICZNE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PRACĘ POLICJI

Lp.TematCzas realizacji

(godz.)

1.Systemy łączności w Policji5
2.Wybrane elektroniczne systemy wspomagania Policji4
3.Międzynarodowa współpraca policyjna4
4.Technologie informacyjne10
5.EGZAMIN2
Razem25
BLOK XXV - TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I WYBRANE ELEKTRONICZNE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PRACĘ POLICJI
TEMAT 1: Systemy łączności w Policji
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Systemy łączności komutacyjnej i teletransmisyjnej

2. System łączności radiowej

3. Aplikacje integrujące Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) i System Wspomagania Dowodzenia (SWD)

5ćwiczenia,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- używać środki łączności przewodowej,

- określić zasady i cele wykorzystania systemu łączności radiowej,

- wskazać zasady i cele wykorzystania aplikacji integrujących Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) i System Wspomagania Dowodzenia (SWD).

TEMAT 2: Wybrane elektroniczne systemy wspomagania Policji
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Możliwości internetu wykorzystywane w zarządzaniu zasobami

2. Policyjne i pozapolicyjne bazy danych

3. Systemy informatyczne wykorzystywane w procesie zarządzania zasobami

4ćwiczenia,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wykorzystywać internet w zarządzaniu zasobami,

- wykorzystywać systemy policyjne wspierające zarządzanie zasobami,

- wykorzystywać systemy pozapolicyjne wspierające zarządzanie zasobami.

TEMAT 3: Międzynarodowa współpraca policyjna
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Procedury postępowania w związku z dokonywaniem sprawdzeń osób i przedmiotów w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS)4ćwiczenia,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił omówić procedury postępowania w przypadku sprawdzeń osób i przedmiotów w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS).
TEMAT 4: Technologie informacyjne
ZagadnieniaCzas

(godz.)

Metoda

realizacji zajęć

Cele
1. Przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym

2. Wskazanie umiejętności właściwego wykorzystania narzędzi służących do przetwarzania tekstu

3. Wskazanie narzędzi technologii informacyjnych wykorzystywanych do analizy danych

4. Określenie nowoczesnych narzędzi pozwalających przekazywać informacje z wykorzystaniem grafiki prezentacyjnej

10ćwiczenia,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach

Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił wykorzystać:

- narzędzia edytora WORD do przetwarzania tekstów,

- narzędzia Excel oraz baz danych do analizy danych: filtrowanie, sortowanie, projektowanie tabel,

- technologie społeczeństwa informacyjnego w pracy, tworzyć i prezentować złożone informacje korzystając z prezentacji multimedialnych.

1 Załącznik:

- dodany przez § 1 decyzji nr 79 z dnia 25 lutego 2015 r. (Dz.Urz.KGP.2015.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 lutego 2015 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 115 z dnia 17 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGP.2015.20) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 marca 2015 r.