Program szkolenia zawodowego aspiranckiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2023.69

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2023 r.

DECYZJA Nr 258
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w sprawie programu szkolenia zawodowego aspiranckiego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm. 1 )) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Określa się program szkolenia zawodowego aspiranckiego, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. 
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Akademii Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Pile, Szkole Policji w Słupsku oraz Ośrodkowi Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.
§  3. 
Szkolenie zawodowe aspiranckie rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się na podstawie programu szkolenia zawodowego aspiranckiego, określonego w załączniku do decyzji, o której mowa w § 4.
§  4. 
Traci moc decyzja nr 378 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego aspiranckiego (Dz. Urz. KGP poz. 240 oraz z 2023 r. poz. 18).
§  5. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO ASPIRANCKIEGO

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa szkolenia zawodowego

2. Cel szkolenia zawodowego

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na szkolenie zawodowe

4. System prowadzenia szkolenia zawodowego

5. Czas trwania szkolenia zawodowego

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

9. Forma zakończenia szkolenia zawodowego i forma przeprowadzenia egzaminu końcowego

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa szkolenia zawodowego

Szkolenie zawodowe aspiranckie, zwane dalej "szkoleniem".

2. Cel szkolenia zawodowego

Celem szkolenia jest przygotowanie policjanta do realizacji zadań służbowych na stanowisku, na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe aspiranckie.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na szkolenie zawodowe

Na szkolenie kierowani są policjanci, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:

1) mają zapewnione stanowisko służbowe, na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe aspiranckie lub pełnią służbę na stanowisku służbowym, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie aspirantów Policji;

2) posiadają staż służby wymagany do mianowania lub powołania na stanowisko służbowe;

3) posiadają pozytywną opinię służbową;

4) posiadają poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą co najmniej "poufne" (do wglądu w jednostce szkoleniowej);

5) uzyskali kwalifikacje zawodowe podoficerskie.

4. System prowadzenia szkolenia zawodowego

Szkolenie prowadzone jest w systemie stacjonarnym. Szkolenie może być prowadzone w formie elektronicznego kształcenia na odległość w przypadku treści realizowanych metodą wykładu lub za pomocą innych metod podających.

5. Czas trwania szkolenia zawodowego

Realizacja treści kształcenia zawartych w programie wymaga przeprowadzenia 146 godzin lekcyjnych.

Na całkowity wymiar czasu pobytu słuchaczy w jednostce szkoleniowej składają się:

PrzedsięwzięciaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)
Zapoznanie z regulaminami i organizacją szkolenia2
Zajęcia programowe146
Egzamin końcowy2
Zakończenie szkolenia1
Ogółem151 (19 dni szkoleniowych)

Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w 45-minutowych jednostkach, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie.

W uzasadnionych przypadkach, kierownik jednostki szkoleniowej może, przy zachowaniu przepisów dotyczących czasu służby, wprowadzić inny dzienny oraz tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych, a także realizować zajęcia od poniedziałku do soboty.

Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, realizującej dane zagadnienia, dopuszczalne jest podczas prowadzenia symulacji lub ćwiczeń regulowanie czasu zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnej jednostki metodycznej w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych.

6. Liczebność grupy szkoleniowej

Treści kształcenia należy realizować w grupie szkoleniowej, której liczebność z uwagi na efektywność stosowanych metod i technik dydaktycznych oraz cele dydaktyczne zajęć, nie może przekraczać 24 osób.

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Charakter przekazywanej wiedzy i kształtowanych umiejętności wymaga, aby zajęcia realizowane były w pomieszczeniach wyposażonych w niezbędne środki dydaktyczne umożliwiające osiągnięcie przez słuchaczy zakładanych celów kształcenia. Realizacja szkolenia wymaga zapewnienia przez jednostkę szkoleniową, której powierzono jego realizację, materiałów niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego.

W trakcie realizacji szkolenia słuchaczy obowiązuje umundurowanie ćwiczebne. Policjanci biorący udział w symulacjach lub ćwiczeniach w charakterze pozoranta mogą być w ubiorze cywilnym.

Podczas realizacji treści programowych, z których wynika potrzeba nawiązywania do zasad etyki zawodowej, praw człowieka i równego traktowania, zakazu dyskryminacji, obowiązku zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym zasad komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami oraz tematyki przeciwdziałania korupcji, obowiązkiem każdego nauczyciela policyjnego jest kształtowanie w tym zakresie pożądanych postaw i zachowań. Nauczyciel policyjny podczas realizacji treści kształcenia jest zobowiązany posługiwać się przykładami z praktyki policyjnej i orzecznictwa sądowego.

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

Lp.TematCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)System oceniania
1.Prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta oraz problematyka antydyskryminacyjna i antykorupcyjna10Zaliczenie tematu nr 1 następuje łącznie z tematem nr 2. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
2.Warsztaty komunikacyjne9Zaliczenie tematu nr 2 następuje łącznie z tematem nr 1. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
3.Wybrane elementy psychologii organizacji8Zaliczenie tematu nr 3 następuje łącznie z tematem nr 4. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
4.Wprowadzenie do problematyki organizacji i zarządzania13Zaliczenie tematu nr 4 następuje łącznie z tematem nr 3. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
5.Organizacja służby i pracy8Zaliczenie tematu nr 5 następuje łącznie z tematem nr 6 i tematem nr 7. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
6.Nadzór nad realizacją zadań służbowych6Zaliczenie tematu nr 6 następuje łącznie z tematem nr 5 i tematem nr 7. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
7.Odpowiedzialność dyscyplinarna, karna i cywilna policjanta5Zaliczenie tematu nr 7 następuje łącznie z tematem nr 5 i tematem nr 6. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
8.Wybrane zagadnienia z prawa karnego procesowego8Zaliczenie tematu nr 8 następuje łącznie z tematem nr 9. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
9.Postępowanie w sprawach o wykroczenia9Zaliczenie tematu nr 9 następuje łącznie z tematem nr 8. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
10.Wybrane zagadnienia z cyberprzestępczości6Zaliczenie tematu nr 10 następuje łącznie z tematem nr 12 i tematem nr 13. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
11.Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego5Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
12.Wybrane metody pracy operacyjnej4Zaliczenie tematu nr 12 następuje łącznie z tematem nr 10 i tematem nr 13. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
13.Analiza informacji kryminalnej3Zaliczenie tematu nr 13 następuje łącznie z tematem nr 10 i tematem nr 12. Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
14.Udzielanie pierwszej pomocy12Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
15.Taktyka i techniki interwencji24Ocena negatywna uzyskana w trakcie realizacji tematu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
16.Wyszkolenie strzeleckie16Warunkiem zaliczenia tematu jest uzyskanie oceny pozytywnej według skali ocen 6-1 ze strzelań statycznych oraz uzyskanie zaliczenia (zal.) ze strzelań szybkich, dynamicznych i sytuacyjnych.

W trakcie szkolenia stosuje się następujące zasady oceniania:

- nabywana przez słuchaczy wiedza i umiejętności podlegają ocenie bieżącej i okresowej według skali ocen

(6-1) lub dwustopniowej z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.),

- warunkiem dopuszczenia do zaliczenia/egzaminu, w tym także zaliczenia/egzaminu poprawkowego i komisyjnego, jest poprawienie wszystkich negatywnych ocen bieżących, a w przypadku niepoprawienia przez słuchacza bieżącej oceny negatywnej, słuchacz otrzymuje negatywną ocenę okresową.

Na każdym etapie szkolenia warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest:

a) z zadań teoretycznych - opanowanie treści programowych na poziomie co najmniej 70%,

b) z zadań praktycznych - opanowanie umiejętności na poziomie gwarantującym właściwą realizację obowiązków służbowych.

9. Forma zakończenia szkolenia zawodowego i forma przeprowadzenia egzaminu końcowego

Szkolenie kończy się egzaminem końcowym z zakresu szkolenia zawodowego aspiranckiego. Egzamin końcowy jest przeprowadzany w formie testu wiedzy, który składa się z 40 pytań testowych punktowanych w skali 0-1 punktu za pytanie i trwa 50 minut, a warunkiem jego zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 28 punktów.

Kryteria oceny testu wiedzy:

1) 27 pkt i poniżej - ocena 1 (niedostateczna);

2) 28-29 pkt - ocena 2 (dopuszczająca);

3) 30-32 pkt - ocena 3 (poprawna);

4) 33-35 pkt - ocena 4 (dobra);

5) 36-38 pkt - ocena 5 (bardzo dobra);

6) 39-40 pkt - ocena 6 (wyróżniająca).

Absolwent szkolenia otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia zawodowego aspiranckiego, zawierające ogólny wynik nauki wynikający ze średniej arytmetycznej wszystkich pozytywnych ocen okresowych oraz ocenę z egzaminu końcowego, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych aspiranckich. W przypadku uzyskania oceny co najmniej bardzo dobrej - "5", absolwent otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

TEMAT NR 1: PRAWA CZŁOWIEKA, ETYKA ZAWODOWA POLICJANTA ORAZ PROBLEMATYKA ANTYDYSKRYMINACYJNA I ANTYKORUPCYJNA

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać przepisy międzynarodowe chroniące prawa człowieka związane z działaniami Policji,

- scharakteryzować procedury antydyskryminacyjne,

- identyfikować problemy etyczne w służbie policjanta i wskazać sposoby ich rozwiązywania,

- wymienić instrumenty antykorupcyjne i sposoby ich zastosowania w praktyce policyjnej.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Przepisy międzynarodowe chroniące prawa człowieka związane z działaniami Policji.

2. Zakaz dyskryminacji w kontekście działań Policji.

3. Wybrane problemy etyczne w służbie policjanta.

4. Instrumenty antykorupcyjne w Policji.

10wykład, pogadanka, dyskusjaOmów przepisy międzynarodowe chroniące prawa człowieka związane z działaniami Policji, zawarte w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Europejskiej Konwencji o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu. Omów zagadnienie dyskryminacji oraz procedur antydyskryminacyjnych. Zwróć uwagę na zachowania dyskryminacyjne mogące wynikać w szczególności ze stereotypów, uprzedzeń, różnic kulturowych. Przedstaw zasady postępowania z osobami z niepełnosprawnościami uczestniczącymi w różnych czynnościach służbowych. W oparciu o doświadczenia słuchaczy przeprowadź dyskusję na temat problemów etycznych w służbie policjanta oraz wypracuj sposoby ich rozwiązywania. Omów instrumenty antykorupcyjne jakimi dysponuje Policja, przedstaw sposoby ich zastosowania w praktyce.

Zaliczenie tematu nr 1 następuje łącznie z tematem nr 2.

TEMAT NR 2: WARSZTATY KOMUNIKACYJNE

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- zdefiniować pojęcie i wskazać zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w Policji,

- stosować podstawowe zasady poprawności językowej w komunikacji służbowej,

- wskazać zasady organizowania i prowadzenia odpraw i narad służbowych w kontekście poprawnej komunikacji interpersonalnej i wzajemnych relacji.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w Policji.

2. Poprawność językowa w komunikacji służbowej.

3. Organizowanie i prowadzenie odpraw i narad służbowych w Policji.

8wykład, dyskusjaOmów pojęcie oraz zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w Policji. Przeprowadź dyskusję na temat poprawności językowej w komunikacji służbowej. Zwróć uwagę, aby w komunikacji służbowej nie występował język dyskryminacyjny. Bazując na doświadczeniu zawodowym przeprowadź pogadankę na temat zasad organizowania i prowadzenia odpraw i narad służbowych w kontekście poprawnej komunikacji interpersonalnej i wzajemnych relacji (podwładny - przełożony, policjant - policjant, policjant - pracownik).

Zaliczenie tematu nr 2 następuje łącznie z tematem nr 1.

4. Zaliczenie tematów nr 1-2.1pisemny sprawdzian wiedzyOcena ze sprawdzianu wiedzy stanowi ocenę okresową.

TEMAT NR 3: WYBRANE ELEMENTY PSYCHOLOGII ORGANIZACJI

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać źródła, symptomy oraz skutki stresu zawodowego w Policji, a także metody radzenia sobie ze stresem,

- wymienić przyczyny, symptomy i skutki wypalenia zawodowego, mobbingu i uzależnień,

- wskazać sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i mobbingowi.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Stres w służbie policjanta.

2. Wypalenie zawodowe.

3. Mobbing.

4. Uzależnienia.

8wykład, ćwiczenia, dyskusjaOmów źródła, symptomy oraz skutki stresu zawodowego w Policji. Stosując np. rundę, przeprowadź ze słuchaczami dyskusję na temat ich reakcji na stres. Przećwicz wybrane metody radzenia sobie ze stresem (np. świadome oddychanie, wizualizacja, relaksacja).

Omów przyczyny, przejawy i skutki wypalenia zawodowego, mobbingu i uzależnień.

Przedstaw metody i sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Przedstaw kryteria diagnostyczne wypalenia zawodowego. W ramach dyskusji omów sposoby przeciwdziałania mobbingowi oraz procedurę antymobbingową.

Zajęcia realizuje psycholog.

Zaliczenie tematu nr 3 następuje łącznie z tematem nr 4.

TEMAT NR 4: WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować style kierowania,

- wskazać kryteria doboru właściwego typu decyzji w procesie kierowania organizacją,

- scharakteryzować miękkie kompetencje kierownicze w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Style kierowania.

2. Decyzje w zarządzaniu.

3. Miękkie kompetencje kierownicze w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

12wykład, ćwiczenia, dyskusjaOmów style kierowania oraz kryteria doboru właściwego typu decyzji do określonych sytuacji w procesie kierowania organizacją. Przeprowadź ćwiczenia dotyczące stylów kierowania oraz podejmowania decyzji w kierowaniu. Następnie scharakteryzuj miękkie kompetencje kierownicze w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz wskaż ich skuteczność. Przeprowadź ćwiczenia wybranych miękkich umiejętności kierowniczych, których kształtowanie prowadzi do budowania autorytetu poprzez tworzenie efektywnych relacji z innymi ludźmi.

Zaliczenie tematu nr 4 następuje łącznie z tematem nr 3.

4. Zaliczenie tematów nr 3-4.1pisemny sprawdzian wiedzyOcena ze sprawdzianu wiedzy stanowi ocenę okresową.

TEMAT NR 5: ORGANIZACJA SŁUŻBY I PRACY

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać źródła informacji wykorzystywanych na potrzeby analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- przedstawić wymogi dotyczące przygotowania się policjanta do służby w zależności od charakteru realizowanych zadań,

- wymienić obowiązki prowadzącego odprawę do służby,

- scharakteryzować zadania realizowane w ramach zintegrowanego systemu organizacji i dyslokacji służby,

- wymienić zasady organizacji i nadzoru Policji w zakresie wykonywania eskort.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Przygotowanie do służby - odprawa służbowa.

3. Wykorzystanie policyjnych systemów wspomagających organizację służby.

4. Pilotowanie pojazdu, w tym eskorta policyjna.

8wykład, dyskusja, ćwiczeniaOmów źródła informacji wykorzystywanych na potrzeby analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz cele jej przeprowadzania w kontekście organizacji i planowania służby.

W ramach dyskusji omów wymogi związane z przeprowadzaniem odprawy do służby, ich istotę oraz obowiązki prowadzącego odprawę do służby. Zaakcentuj istotę przygotowania się policjanta prowadzącego odprawę do służby.

Podziel słuchaczy na grupy, w których opracują zakres przygotowania się policjanta do służby w zależności od charakteru realizowanych zadań.

Omów zasady realizacji zadań w ramach zintegrowanego systemu organizacji i dyslokacji służby.

Omów podstawy prawne prowadzenia pilotażu pojazdu, w tym eskorty policyjnej. Przedstaw zasady organizacji i nadzoru Policji w zakresie wykonywania eskort.

Zaliczenie tematu nr 5 następuje łącznie z tematem nr 6 i tematem nr 7.

TEMAT NR 6: NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZADAŃ SŁUŻBOWYCH

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować czynności wykonywane w ramach nadzoru nad pełnieniem służby przez policjantów,

- dokumentować czynności nadzorcze,

- wskazać odpowiedzialność ciążącą na przełożonych za niewłaściwe sprawowanie nadzoru nad podstawowymi uprawnieniami realizowanymi przez podwładnych.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Zadania przełożonego oraz metody

i sposoby wykonywania czynności służbowych w ramach stosowanego nadzoru.

2. Odpowiedzialność przełożonych za niewłaściwe sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez podwładnych.

6wykładOmów istotę czynności wykonywanych w ramach nadzoru nad pełnieniem służby przez policjantów (służba patrolowa, dzielnicowy, pełnienie służby na drogach) oraz sposoby dokumentowania czynności nadzorczych.

Przedstaw formy sprawowania nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w Policji. Zdefiniuj i omów pojęcie nadzoru nad pracą operacyjną sprawowanego przez przełożonych. Scharakteryzuj sposoby postępowania policjanta w przypadku czynności nadzorczych. Omów odpowiedzialność ciążącą na przełożonych za niewłaściwe sprawowanie nadzoru nad podstawowymi uprawnieniami realizowanymi przez podwładnych.

Zaliczenie tematu nr 6 następuje łącznie z tematem nr 5 i tematem nr 7.

TEMAT NR 7: ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, KARNA I CYWILNA POLICJANTA

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać konsekwencje bezprawnego użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,

- wyjaśnić zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej policjanta,

- scharakteryzować odpowiedzialność policjanta na podstawie art. 231 k.k.,

- wskazać zasady odpowiedzialności majątkowej policjanta przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Konsekwencje bezprawnego użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

2. Wybrane aspekty odpowiedzialności dyscyplinarnej policjanta.

3. Odpowiedzialność policjanta na podstawie art. 231 k.k.

4. Odpowiedzialność majątkowa policjanta przy wykonywaniu obowiązków służbowych za działania, w wyniku których powstała szkoda.

4wykład, dyskusja, analiza przypadku, ćwiczeniaBazując na wiedzy słuchaczy, przypomnij pojęcia: użycie broni palnej, wykorzystanie broni palnej, użycie środków przymusu bezpośredniego, wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego. Przypomnij warunki, przypadki oraz zasady użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, zakazy podmiotowe

i przedmiotowe użycia środków przymusu bezpośredniego. Przedstaw przypadki bezprawnego użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz wskaż jego prawne konsekwencje. Przypomnij zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej policjanta. Wskaż zakres odpowiedzialności policjanta w przypadku jednoczesnego wyczerpania przez przewinienie dyscyplinarne znamion przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego oraz okoliczności decydujące o przypisaniu winy. Przypomnij ustawowe znamiona przestępstwa z art. 231 k.k.

w kontekście odpowiedzialności karnej policjanta. Omów zasady odpowiedzialności majątkowej policjanta przy wykonywaniu obowiązków służbowych. Wskaż na istotę odpowiedzialności regresowej. Na podstawie dostępnego orzecznictwa sądowego lub materiałów z postępowań dyscyplinarnych poleć dokonanie analizy przypadku pod kątem naruszenia przepisów prawa oraz odpowiedzialności policjanta za ich naruszenie. Następnie podziel słuchaczy na grupy, w których na podstawie przygotowanych założeń, dokonają kwalifikacji prawnej czynu i określą rodzaj odpowiedzialności policjanta.

Zaliczenie tematu nr 7 następuje łącznie z tematem nr 5 i tematem nr 6.

5. Zaliczenie tematów nr 5-7.1pisemny sprawdzian wiedzyOcena ze sprawdzianu wiedzy stanowi ocenę okresową.

TEMAT NR 8: WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać podstawy prawne i faktyczne związane z przedłużeniem czasu trwania postępowania przygotowawczego,

- zdefiniować pojęcie i wskazać znaczenie dowodu w procesie karnym,

- zdefiniować pojęcie biegłego, przedstawić zasady i warunki dopuszczenia dowodu z opinii biegłego w procesie karnym,

- wymienić rodzaje i cele stosowania środków zapobiegawczych,

- wskazać podstawy prawne, cele i sposoby dokumentowania okazania, konfrontacji oraz eksperymentu procesowego.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Przedłużenie czasu trwania postępowania przygotowawczego.

2. Pojęcie i znaczenie dowodu w procesie karnym.

3. Pojęcie biegłego, zasady i warunki dopuszczenia dowodu z opinii biegłego w procesie karnym.

4. Rodzaje i cele stosowania środków zapobiegawczych.

5. Okazanie, konfrontacja, eksperyment procesowy - podstawowe zagadnienia.

8wykład, dyskusjaOmów podstawy prawne i faktyczne związane z przedłużeniem czasu trwania postępowania przygotowawczego.

Zwróć uwagę na obowiązek rzetelnego zbierania i weryfikowania dowodów. Omów zasady wprowadzenia do postępowania dowodów z urzędu. Scharakteryzuj przeprowadzanie dowodów na wniosek. Omów sposoby uzyskiwania dowodów oraz kryminalistycznego i procesowego ich zabezpieczenia dla potrzeb procesu karnego w zależności od rodzaju dowodu. Zwróć uwagę na znaczenie prawidłowego dokumentowania postępowania z dowodami rzeczowymi i z dokumentów. Wskaż podstawę prawną powołania biegłego, omów pojęcie biegłego oraz wiadomości specjalnych. Powołując się na przykłady z praktyki i orzecznictwo sądowe, wskaż sytuacje, w których należy powołać biegłego. Omów zasady sporządzania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. Zaprezentuj przykładowo wypełnione postanowienie.

Omów podstawy prawne, cele i warunki stosowania środków zapobiegawczych. Omów konstrukcję wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego.

Wskaż podstawy prawne i cele okazania, konfrontacji oraz eksperymentu procesowego. W ramach dyskusji omów najczęściej występujące nieprawidłowości przy wykonywaniu tych czynności, które wpływają na podważenie ich wiarygodności i wartości

dowodowej. Omów sposoby dokumentowania wyżej wymienionych czynności, zaprezentuj protokoły.

Zaliczenie tematu nr 8 następuje łącznie z tematem nr 9.

TEMAT NR 9: POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać formy dokumentowania czynności wyjaśniających i dokonać oceny prawidłowości ich przeprowadzenia,

- wymienić środki zaskarżenia oraz przesłanki, tryb i terminy ich wnoszenia,

- wskazać zadania oskarżyciela publicznego.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Dokumentowanie i ocena prowadzonych czynności wyjaśniających.

2. Środki zaskarżenia.

3. Zadania oskarżyciela publicznego.

8wykład, ćwiczeniaPrzypomnij formy dokumentowania czynności wyjaśniających. Zwróć uwagę na specyfikę anonimizacji danych pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Przypomnij zasadność przeprowadzania poszczególnych czynności dowodowych, takich jak: oględziny, szczególne formy przesłuchania, przeszukanie, zatrzymanie rzeczy, tymczasowe zajęcie przedmiotu. Przedstaw sposoby zakończenia czynności wyjaśniających oraz zwróć uwagę na związane z tym obowiązki prowadzącego czynności. Podziel słuchaczy na grupy, w których na podstawie materiałów z czynności wyjaśniających, dokonają oceny prawidłowości przeprowadzenia i udokumentowania czynności dowodowych.

Omów zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia. Zwróć szczególną uwagę na przesłanki, tryb oraz terminy ich wnoszenia.

Omów względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze. Omów przesłanki i tryb uchylenia prawomocnego mandatu karnego.

Omów obowiązki, uprawnienia i zadania oskarżyciela publicznego jako strony procesowej. Przedstaw przypadki wyłączenia oskarżyciela publicznego od udziału w postępowaniu. Omów przygotowanie się oskarżyciela publicznego do udziału w rozprawie. Zwróć uwagę na elementy przemówienia końcowego, jego funkcje, układ i treść.

Przypomnij o dyrektywach wymiaru kar.

Zaliczenie tematu nr 9 następuje łącznie z tematem nr 8.

4. Zaliczenie tematów nr 8-9.1pisemny sprawdzian wiedzyOcena ze sprawdzianu wiedzy stanowi ocenę okresową.

TEMAT NR 10: WYBRANE ZAGADNIENIA Z CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać znaczenie podmiotów międzynarodowych i krajowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo,

- scharakteryzować zasady związane z polityką bezpieczeństwa tj. poufność, dostępność, integralność i rozliczalność,

- scharakteryzować specyfikę zagrożeń w cyberprzestrzeni,

- określić możliwości pozyskiwania informacji z sieci Internet,

- przedstawić możliwości wykorzystania dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Polityka bezpieczeństwa informatycznego.2wykład, dyskusjaPrzypomnij znaczenie Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości w aspekcie współpracy międzynarodowej. Przypomnij zadania i obowiązki podmiotów wchodzących w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Omów zasady związane z polityką bezpieczeństwa tj. poufność, dostępność, integralność i rozliczalność. Omów zagadnienia dotyczące ochrony fizycznej, kryptograficznej i elektromagnetycznej przesyłanych lub przenoszonych danych.
2. Profilaktyka w zakresie cyberprzestępczości.4wykład, ćwiczeniaPrzypomnij specyfikę zagrożeń i przestępstw w cyberprzestrzeni. Omów możliwości pozyskiwania informacji z otwartych źródeł w sieci Internet (metody, techniki, narzędzia). Omów znaczenie HUMINT w sieci Internet. Przedstaw możliwości kolekcji, korelacji i analizy danych z różnych źródeł. Przedstaw pojęcie i klasyfikację dowodów elektronicznych oraz możliwości wykorzystania dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym. Na podstawie przygotowanych założeń, przeprowadź ćwiczenia mające na celu zastosowanie w praktyce nabytych umiejętności pozyskiwania informacji z otwartych źródeł z wykorzystaniem omówionych metod.

Zaliczenie tematu nr 10 następuje łącznie z tematem nr 12

i tematem nr 13.

TEMAT NR 11: WYBRANE ZAGADNIENIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wymienić katalog sytuacji uzasadniających wprowadzenie wyższych stanów gotowości do działań,

- wskazać i zdefiniować stany gotowości oraz określić zakres podstawowych przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych stanach gotowości,

- wymienić poszczególne rodzaje alarmów oraz tryby ich zarządzania i ogłaszania,

- scharakteryzować definicję zjawiska terroryzmu, wskazać sposoby postępowania w sytuacji zdarzeń o charakterze terrorystycznym o cechach aktu terrorystycznego.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Funkcjonowanie systemu alarmowania w Policji.2wykład, dyskusjaW ramach dyskusji przypomnij katalog sytuacji uzasadniających wprowadzenie wyższych stanów gotowości do działań. Przypomnij obowiązujące stany gotowości oraz zakres podstawowych przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych stanach gotowości.

Na podstawie obowiązującego systemu alarmowania w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji wyeksponuj poszczególne rodzaje alarmów oraz tryb ich zarządzania i ogłaszania.

2. Postępowanie w sytuacjach zdarzeń o charakterze terrorystycznym o cechach aktu terrorystycznego/aktu terroru.2wykład, dyskusjaW ramach dyskusji przypomnij definicję zjawiska terroryzmu oraz system działań antyterrorystycznych w Polsce. Na podstawie obowiązujących przepisów Komendanta Głównego Policji przedstaw algorytmy postępowania w sytuacji zdarzeń o charakterze terrorystycznym o cechach aktu terrorystycznego/aktu terroru.
3. Zaliczenie.1pisemny sprawdzian wiedzyOcena ze sprawdzianu wiedzy stanowi ocenę okresową.

TEMAT NR 12: WYBRANE METODY PRACY OPERACYJNEJ

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować pojęcie, cele oraz rodzaje obserwacji,

- zdefiniować pojęcie i cele zasadzki, wskazać sytuacje i okoliczności jej stosowania,

- wskazać podstawy prawne i przedstawić możliwości zastosowania kontroli operacyjnej oraz procedurę jej zarządzania.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Obserwacja.

2. Zasadzka.

3. Kontrola operacyjna.

4wykład, dyskusjaW ramach dyskusji przypomnij pojęcie i cele oraz rodzaje obserwacji. Omów przygotowanie się policjanta do przeprowadzenia obserwacji doraźnej. Podkreśl konieczność sprawdzenia podmiotu obserwacji w bazie KSIP, PSI. Wskaż na taktykę prowadzenia obserwacji doraźnej. Zwróć szczególną uwagę na "samokontrolę" i "kontrobserwację", stosowaną przez osoby poddane obserwacji.

Wyjaśnij pojęcie i cele zasadzki. Wskaż sytuacje i okoliczności stosowania tej metody pracy operacyjnej. Omów czynności poprzedzające przeprowadzenie zasadzki. Zwróć szczególną uwagę na znaczenie dokonania wymaganych sprawdzeń i rejestracji miejsca zasadzki. Przedstaw sposoby zaplanowania i rozmieszczenia sił i środków w czasie realizacji zasadzki.

Omów podstawy prawne, istotę, pojęcie, rodzaje i cele kontroli operacyjnej. W oparciu o przykłady wskaż na znaczenie kontroli operacyjnej w procesie wykrywczym. Scharakteryzuj zasady postępowania Policji związane z zarządzeniem kontroli operacyjnej, w zależności od trybu jej zarządzenia.

Zaliczenie tematu nr 12 następuje łącznie z tematem nr 10

i tematem nr 13.

TEMAT NR 13: ANALIZA INFORMACJI KRYMINALNEJ

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać możliwości wykorzystania analizy kryminalnej w procesie wykrywczym,

- przedstawić płaszczyzny współpracy policjanta prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub realizującego czynności operacyjno-rozpoznawcze z analitykiem kryminalnym w zakresie wniosku o wykonanie analizy kryminalnej,

- wskazać możliwości analityczne policyjnych i pozapolicyjnych baz danych,

- scharakteryzować wykorzystanie systemu informacji geograficznej w czynnościach służbowych.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Wykorzystanie możliwości analizy kryminalnej w procesie wykrywczym.

2. Możliwości analityczne policyjnych

i pozapolicyjnych baz danych.

3. System informacji geograficznej

w bezpieczeństwie publicznym.

2wykładWskaż możliwości wykorzystania analizy kryminalnej w procesie wykrywczym. Omów płaszczyzny współpracy policjanta prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub realizującego czynności operacyjno-rozpoznawcze z analitykiem kryminalnym w zakresie wniosku o wykonanie analizy kryminalnej.

Omów możliwości analityczne policyjnych i pozapolicyjnych baz danych oraz wykorzystania systemu informacji geograficznej

w czynnościach służbowych.

Zaliczenie tematu nr 13 następuje łącznie z tematem nr 10

i tematem nr 12.

4. Zaliczenie tematów nr 10, 12 i 13.1pisemny sprawdzian wiedzyOcena ze sprawdzianu wiedzy stanowi ocenę okresową.

TEMAT NR 14: UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przeprowadzić badanie wstępne poszkodowanego,

- samodzielnie prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem AED,

- zastosować procedury postępowania w przypadku obrażeń ciała,

- udzielić pierwszej pomocy w nieurazowych stanach zagrożenia życia oraz sytuacjach nietypowych.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Ocena wstępna i badanie poszkodowanego.

2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

3. Postępowanie z poszkodowanym po urazie.

4. Postępowanie w nieurazowych stanach zagrożenia życia lub zdrowia.

10dyskusja, pokaz, ćwiczeniaW ramach dyskusji przypomnij algorytm postępowania na miejscu zdarzenia. Przeprowadź ćwiczenia polegające na wykonaniu badania wstępnego poszkodowanego (ocena miejsca zdarzenia, ocena wstępna, szybkie badanie urazowe). Przypomnij stosowane w pierwszej pomocy ratownicze pozycje ułożeniowe.

W ramach dyskusji przypomnij algorytm postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia w poszczególnych grupach wiekowych, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).

Przeprowadź ćwiczenia na fantomach z użyciem treningowego automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Przypomnij algorytmy postępowania w przypadku opatrywania różnego rodzaju obrażeń ciała. Przypomnij zasady stosowania różnego rodzaju opatrunków. Przećwicz ze słuchaczami opatrywanie obrażeń ciała łącznie ze stosowaniem opaski uciskowej. Do zajęć wykorzystuj atrapy obrażeń ciała oraz zestawy ratownicze.

Przypomnij zasady postępowania w nieurazowych stanach zagrożenia życia: podejrzenia zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, napadu drgawek. Przypomnij postępowanie w przypadku hiperglikemii lub hipoglikemii. Przypomnij postępowanie w sytuacjach nietypowych, w stanach zagrożenia życia u osób pod wpływem środków psychoaktywnych (m.in. Excited delirium). Przećwicz ze słuchaczami postępowanie w nieurazowych i nietypowych stanach zagrożenia życia. Zwróć uwagę na kwestię współpracy policjantów z Zespołem Ratownictwa Medycznego.

5. Zaliczenie.2sprawdzian umiejętnościOcena ze sprawdzianu umiejętności stanowi ocenę okresową.

TEMAT NR 15: TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- stosować taktykę i techniki interwencji w różnych sytuacjach wobec wybranej kategorii osób,

- interweniować wobec osób agresywnych i niebezpiecznych,

- stosować indywidualne i zespołowe umiejętności posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego oraz bronią palną, - interweniować wobec różnych kategorii osób, mając na względzie miejsce i sytuację podejmowanej interwencji.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki i technik interwencji.10pokaz, ćwiczenia, test praktycznyPrzeprowadź ćwiczenia, w trakcie których słuchacz będzie doskonalił indywidualnie oraz we współdziałaniu z drugim policjantem umiejętności stosowania środków przymusu bezpośredniego w różnych sytuacjach interwencyjnych. Następnie przeprowadź zajęcia, w trakcie których słuchacz stosując środki przymusu bezpośredniego, będzie doskonalił indywidualnie i we współdziałaniu z drugim policjantem techniki obrony przed:

- chwytami połączonymi z uderzeniem ręką, głową lub kopnięciem,

- atakiem niebezpiecznym narzędziem,

- atakiem zmierzającym do obalenia policjanta,

- duszeniem,

- atakiem rękoma i nogami w parterze.

Zwróć uwagę na umiejętne i bezpieczne kontrolowanie osoby w różnych sytuacjach poprzez bezpieczne stosowanie technik unieruchamiania osoby z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała oraz odstąpienia od stosowania ww. technik w przypadku ustąpienia przyczyny jej stosowania oraz po założeniu kajdanek, gdy osoba wykonuje polecenia. Stosując unieruchomienie, dąż do bezpiecznego wykonania techniki oraz kontrolowania pozycji ciała zatrzymanego, aby umożliwić mu oddychanie.

Realizuj poszczególne techniki w różnych miejscach i sytuacjach, np. pojazd, klatka schodowa, mieszkanie, miejsce publiczne. Zasygnalizuj konieczność adekwatnego użycia siły fizycznej oraz pozostałych środków przymusu bezpośredniego do sytuacji, zachowania osoby oraz jej

wieku, płci oraz warunków fizycznych biorąc pod uwagę miejsce interwencji. Zaliczenie zagadnienia nr 1 przeprowadź w formie testu praktycznego. Ocena umiejętności (w skali 6-1) uzależniona jest od zastosowania techniki adekwatnej do zagrożenia, poprawności struktury ruchu, pewności oraz płynności wykonania i stanowi ocenę bieżącą.
2. Przeprowadzanie interwencji w sytuacjach trudnych i nietypowych.14dyskusja, symulacja, test praktycznyW ramach dyskusji przypomnij zasady postępowania policjanta w trakcie wykonywania podstawowych uprawnień, w szczególności: legitymowania, zatrzymania osoby, kontroli osobistej, przeszukania osoby, sprawdzenia prewencyjnego. Następnie omów zasady postępowania policjanta w sytuacjach trudnych i nietypowych, w stanach zagrożenia życia (m.in. Excited delirium) u osób pod wpływem środków psychoaktywnych. Omawiając wskazane treści, posiłkuj się katalogiem zasad interweniowania wobec ww. kategorii osób, zawartych np. w teoretyczno-praktycznym poradniku Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn.

Przeprowadź zajęcia metodą symulacji, w trakcie których policjanci będą doskonalić umiejętność przeprowadzania interwencji wobec osób przejawiających agresję fizyczną oraz słowną, wobec osób nietrzeźwych, a także wobec osób przejawiających zaburzenia psychiczne. Wskazanym jest, aby założenia do symulacji uwzględniały rożne zachowania osób, wobec których policjanci podejmują interwencje: atak na policjantów, osoba nie reaguje na polecenia policjantów, autoagresja, agresja słowna. Zwróć uwagę na kwestię współpracy policjantów z Zespołem Ratownictwa Medycznego.

Zaakcentuj konieczność adekwatnego użycia siły fizycznej oraz pozostałych środków przymusu bezpośredniego do sytuacji, zachowania osoby oraz jej wieku, płci oraz warunków fizycznych biorąc pod uwagę miejsce interwencji. Zwróć uwagę, że użycie chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy gazu, wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn, jest mało skuteczne i nie jest zalecane.

Wskaż możliwości wykorzystania przez Policję zapisu czynności służbowych realizowanych przez policjantów oraz korzyści wynikające z wykorzystania kamer nasobnych. Następnie słuchacze, pod nadzorem prowadzącego, zgodnie z zasadami prowadzenia zajęć metodą symulacji, na podstawie przygotowanych założeń realizują zadania mające na celu przeprowadzenie interwencji.

Założenia do symulacji należy opracować na podstawie informacji ze zdarzeń, w których policjanci podejmowali interwencje wobec osób: przejawiających agresję fizyczną oraz słowną, nietrzeźwych, a także przejawiających zaburzenia psychiczne.

Podczas realizacji zajęć, uwzględnij również sytuację, w której występuje konieczność wybicia szyby w pojeździe.

Z uwagi na efektywność procesu dydaktycznego i osiągnięcie założonych celów, symulacje powinny być prowadzone w miarę możliwości przez minimum dwóch nauczycieli policyjnych (w zależności od realizowanych treści: nauczyciel z zakresu taktyki

i technik interwencji, nauczyciel realizujący tematykę interwencji, pierwszej pomocy, psycholog).

Zaliczenie zagadnienia nr 2 przeprowadź w formie testu praktycznego, polegającego na sprawdzeniu umiejętności przeprowadzenia interwencji trudnej lub nietypowej.

Uzyskana ocena (w skali 6-1) stanowi ocenę bieżącą.

Zaliczenie tematu nr 15 stanowi ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z testu praktycznego z zagadnienia nr 1 i z zagadnienia nr 2.

TEMAT NR 16: WYSZKOLENIE STRZELECKIE

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- stosować warunki i zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną,

- bezpiecznie i sprawnie wykonać strzelania statyczne, szybkie, dynamiczne oraz sytuacyjne.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Bezpieczeństwo w trakcie posługiwania się bronią palną.

2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.

16pokaz, ćwiczeniaPrzypomnij warunki i zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Zrealizuj strzelania statyczne, szybkie, dynamiczne oraz sytuacyjne zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawnych dotyczących wyszkolenia strzeleckiego policjantów przy użyciu broni palnej krótkiej. Zaleca się przeprowadzić dwa strzelania statyczne, dwa strzelania szybkie, dwa strzelania dynamiczne oraz dwa strzelania sytuacyjne. Warunkiem zaliczenia tematu jest uzyskanie ocen pozytywnych ze strzelań statycznych oraz uzyskanie zaliczeń (zal.) ze strzelań szybkich, dynamicznych i sytuacyjnych. Ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen ze strzelań statycznych stanowi ocenę okresową (w skali 6-1).
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.