Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej. - OpenLEX

Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2016.27

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2022 r.

DECYZJA Nr 208
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. 
Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1  

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM W ZAKRESIE WARTOŚCIOWANIA STANOWISK PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Forma zakończenia kursu

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PROGRAMOWE

1.
Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny w zakresie wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej, zwany dalej "kursem".

2.
Cel kursu

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami formalno-prawnymi w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

3.
Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Na kurs kierowani są policjanci realizujący zadania związane z wartościowaniem stanowisk pracy w służbie cywilnej.

4.
System prowadzenia kursu

Kurs prowadzony jest w systemie stacjonarnym lub w systemie elektronicznego kształcenia na odległość.

5.
Czas trwania kursu

Realizacja treści kształcenia zawartych w programie nauczania na kursie wymaga przeprowadzenia 12 godzin lekcyjnych.

W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki szkoleniowej może, przy zachowaniu przepisów dotyczących rozkładu czasu służby, realizować zajęcia w soboty.

6.
Liczebność grupy szkoleniowej

Kurs realizowany jest w grupach szkoleniowych, w których liczba uczestników nie powinna przekraczać 20 osób.

7.
Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Zajęcia realizują nauczyciele policyjni z jednostki szkoleniowej, której powierzono kurs do realizacji. Do realizacji zajęć można włączyć nauczycieli stowarzyszonych z jednostek organizacyjnych Policji oraz policjantów i pracowników Policji z komórek organizacyjnych KGP.

Realizując określone w programie zagadnienia, można regulować czas zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów kształcenia.

8.
Forma zakończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnych ocen bieżących z ćwiczeń określonych w programie nauczania. Ocena negatywna uzyskana w trakcie kursu musi być poprawiona na ocenę pozytywną.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, w którym w miejscu ogólnego wyniku nauki stosuje się wpis - "pozytywnym".

II. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA

CELE: Po zrealizowaniu tematów słuchacz będzie:
-
definiował pojęcia związane z wartościowaniem stanowisk pracy w służbie cywilnej,
-
identyfikował uwarunkowania prawne związane z tym procesem oraz cele wartościowania stanowiska pracy,
-
dokonywał analizy opisów stanowisk pracy w celu ich wykorzystania w procesie wartościowania tych stanowisk,
-
określał skutki niewłaściwie sporządzonych opisów stanowisk pracy i miał świadomość ich negatywnego wpływu na proces i wyniki wartościowania stanowisk w służbie cywilnej,
-
stosował metodę analityczno-punktową wykorzystywaną podczas wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.
TematCzas realizacji

(w godz. lekcyjnych)

MetodaWskazówki do realizacji
1.Podstawowe pojęcia związane z procesem wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej, definicja procesu, podstawa prawna, cele wartościowania stanowisk oraz zastosowanie wartościowania w zarządzaniu organizacją.2wykładOmów uwarunkowania prawne oraz cele procesu wartościowania w służbie cywilnej na podstawie treści zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M. P. poz. 61 oraz z 2015 r. poz. 724), zwanego dalej "zarządzeniem" oraz wskaż literaturę przedmiotu.
2.Analizowanie opisów stanowisk pracy w celu wykorzystania tych opisów w procesie wartościowania. Omówienie opisów stanowisk pracy będących wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej oraz opisów stanowisk niebędących wyższymi stanowiskami pracy w służbie cywilnej i wykorzystanie w procesie wartościowania.2wykładZaprezentuj wzory opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej z uwzględnieniem opisów stanowisk pracy będących wyższymi oraz niebędących wyższymi stanowiskami pracy w służbie cywilnej. Dokonaj ich analizy pod kątem możliwości wykorzystania opisów w procesie wartościowania. Realizując zajęcia, korzystaj z załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.
3.Metoda analityczno-punktowa wykorzystywana w procesie wartościowania stanowisk w służbie cywilnej.2wykładOmów metodę analityczno-punktową wykorzystywaną podczas wartościowania wyższych stanowisk w służbie cywilnej oraz niebędących wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do zarządzenia.
4.Wpływ niewłaściwie sporządzanych opisów stanowisk pracy na proces i wyniki wartościowania stanowisk w służbie cywilnej.2ćwiczenie, praca w grupach, dyskusjaPodziel uczestników kursu na grupy. Poleć dokonanie analizy przykładowych opisów stanowisk pracy z zadaniem wskazania błędów mających wpływ na proces wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej. Omów treść opisów stanowisk pracy wskazując umieszczone w nich błędy. Oceń wyniki pracy słuchaczy, stosując dwustopniową skalę ocen: zal. lub nzal.
5.Zastosowanie metody analityczno-punktowej w praktyce.3ćwiczenia, praca w grupach, dyskusjaPrzeprowadź ćwiczenie polegające na przekazaniu uczestnikom kursu przykładowych opisów stanowisk pracy (z różnych grup stanowisk w służbie cywilnej) oraz arkusza tabeli wykorzystywanej w trakcie wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej z zadaniem
zaproponowania w grupach wyników wartościowania.

Następnie przedyskutuj wyniki wypracowane przez poszczególne grupy. Oceń pracę słuchaczy stosując dwustopniową skalę ocen: zal. lub nzal.

6.Znaczenie procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej1dyskusjaPrzeprowadź dyskusję podsumowującą zagadnienie procesu wartościowania w służbie cywilnej, wskaż szanse i zagrożenia, które występują w tym procesie.
1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 156 z dnia 17 maja 2018 r. (Dz.Urz.KGP.2018.63) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 maja 2018 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 137 z dnia 30 marca 2022 r. (Dz.Urz.KGP.2022.168) zmieniającej nin. decyzję z dniem 30 marca 2022 r.