Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2018.98

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2018 r.

DECYZJA Nr 295
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.  Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§  3.  Kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego, rozpoczęty i niezakończony przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, prowadzi się na podstawie programu nauczania obowiązującego w dniu rozpoczęcia kursu.
§  4.  Traci moc decyzja nr 398 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego (Dz. Urz. KGP poz. 78 oraz z 2010 r. poz. 54).
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM DLA POLICJANTÓW WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI NA MIEJSCU ZDARZENIA DROGOWEGO