Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2007.20.149

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2016 r.

DECYZJA Nr 781
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§  1. Wprowadza się "Program kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

.................................................

Notka Systemu Informacji Prawnej "LEX"

Zmiana załącznika wynikająca z § 1 decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców (Dz.Urz.KGP.16.38) zmieniająca nin. decyzję nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanej decyzji.

.................................................