Program kursu specjalistycznego dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej w Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2008.12.77

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2011 r.

DECYZJA Nr 388
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 17 czerwca 2008 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej w Policji

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877 i Nr 221, poz. 1644) postanawia się, co następuje:
§  1.
Wprowadza się "Program kursu specjalistycznego dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej w Policji", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. 1
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkole Policji w Słupsku.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany załącznika wynikające z § 1 decyzji nr 231 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 lipca 2011 r. (Dz.Urz.KGP.11.6.41) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 lipca 2011 r. nie zostały naniesione na tekst. Powyższe zmiany są dostępne do wglądu w Wydziale Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

.................................................

1 § 2 zmieniony przez § 1 decyzji nr 220 z dnia 13 sierpnia 2010 r. (Dz.Urz.KGP.10.9.49) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 sierpnia 2010 r.