Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2008.4.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 2008 r.

DECYZJA Nr 65
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 lutego 2008 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877 i Nr 221, poz. 1644) postanawia się, co następuje:
§  1. Wprowadza się "Program kursu specjalistycznego dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).
______

1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 448 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia programu dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki w laboratoriach kryminalistycznych Policji, realizowanego w ramach doskonalenia zawodowego (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 79), która utraciła moc z dniem 31 grudnia 2007 r. na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877 i Nr 221, poz. 1644).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.