Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej w komórkach organizacyjnych techniki operacyjnej z... - OpenLEX

Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej w komórkach organizacyjnych techniki operacyjnej z zakresu kontroli operacyjnej PP.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2007.15.120

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 2007 r.

DECYZJA Nr 531
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 1 sierpnia 2007 r.
w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej w komórkach organizacyjnych techniki operacyjnej z zakresu kontroli operacyjnej PP

§  1.
Wprowadza się "Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej w komórkach organizacyjnych techniki operacyjnej z zakresu kontroli operacyjnej PP", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.