Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2018.42

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie powoływania doraźnej komisji do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach służbowych i stanowiskach pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) w związku z art. 226 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepis ogólny

§  1.  Zarządzenie określa:
1) sposób powoływania doraźnej komisji w celu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach służbowych i stanowiskach pracy w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "komisją", zgodnie z art. 52a ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz § 39a ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z 2007 r. poz. 330, z 2008 r. poz. 690 oraz z 2011 r. poz. 1034);
2) tryb pracy komisji, w tym sporządzanie i aktualizowanie karty oceny ryzyka zawodowego.

Rozdział  2

Ocena ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach służbowych i stanowiskach pracy w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z siedzibą w Warszawie oraz w Centralnym Ośrodku Szkolenia i Edukacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

§  2. 
1.  Dyrektor Biura Kadr Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", powołuje komisję w jednostkach organizacyjnych ABW z siedzibą w Warszawie oraz w Centralnym Ośrodku Szkolenia i Edukacji ABW.
2.  W skład komisji wchodzą:
1) przewodniczący - inspektor bhp wyznaczony przez kierownika Samodzielnej Sekcji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby oraz Pracy Biura Kadr ABW;
2) członkowie:
a) funkcjonariusz albo pracownik wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej ABW z siedzibą w Warszawie oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW, w której będzie przeprowadzana ocena ryzyka zawodowego występującego na stanowisku służbowym lub stanowisku pracy,
b) lekarz medycyny pracy wyznaczony przez zastępcę kierownika ds. lecznictwa Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Samochodowej 5.
§  3. 
1.  Dyrektor Biura Kadr ABW poleca przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach służbowych lub stanowiskach pracy na podstawie:
1) informacji przekazanej przez kierownika Samodzielnej Sekcji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby oraz Pracy Biura Kadr ABW, uzyskanej w związku z realizacją zadań służbowych albo
2) na uzasadniony wniosek kierownika jednostki organizacyjnej ABW.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1 - dyrektor Biura Kadr ABW zwraca się z wnioskiem do kierownika jednostki organizacyjnej ABW, w której ma zostać przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego, o wyznaczenie funkcjonariusza albo pracownika do składu komisji;
2) pkt 2- kierownik jednostki organizacyjnej ABW, w której ma zostać przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego wyznacza we wniosku funkcjonariusza albo pracownika do składu komisji.
§  4. 
1.  Komisja jest obowiązana do sporządzenia karty oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk służbowych i stanowisk pracy, po dokonaniu analizy ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach, w szczególności:
1) przy doborze wyposażenia stanowisk służbowych i stanowisk pracy;
2) stosowanych substancjach i preparatach chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych;
3) zmianie organizacji służby lub pracy.
2.  Podczas oceny ryzyka zawodowego komisja uwzględnia wszystkie czynniki środowiska służby lub pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania tych prac.
3.  Komisja przedstawia sporządzoną kartę oceny ryzyka zawodowego dyrektorowi Biura Kadr ABW do zatwierdzenia, a następnie zapoznaje z nią kierownika jednostki organizacyjnej ABW, w której była przeprowadzana ocena ryzyka zawodowego.
4.  Bezpośredni przełożony funkcjonariusza lub pracownika zapoznaje go z kartą oceny ryzyka zawodowego.
5.  Karty oceny ryzyka zawodowego sporządzone dla stanowisk służbowych lub stanowisk pracy w jednostkach organizacyjnych ABW z siedzibą w Warszawie i Centralnym Ośrodku Szkolenia i Edukacji ABW są przechowywane w Samodzielnej Sekcji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby oraz Pracy Biura Kadr ABW.
§  5.  Kierownik jednostki organizacyjnej ABW jest obowiązany do poinformowania dyrektora Biura Kadr ABW o zmianie któregokolwiek z czynników środowiska służby lub pracy albo sposobu pełnienia służby lub wykonywania pracy, które były brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, zaistniałej w szczególności w wyniku remontu pomieszczeń, zmiany sposobu ich użytkowania, wymiany sprzętu, doposażenia stanowiska służbowego lub stanowiska pracy.
§  6.  Komisja dokonuje aktualizacji karty oceny ryzyka zawodowego:
1) w przypadku, o którym mowa w § 5;
2) w sytuacji uzyskania informacji o zaistniałym wypadku podczas lub w związku z wykonywaniem czynności służbowych lub ze świadczeniem pracy.

Rozdział  3

Ocena ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach służbowych i stanowiskach pracy w delegaturach ABW

§  7. 
1.  Dyrektor delegatury ABW powołuje komisję w podległej sobie jednostce organizacyjnej ABW.
2.  W skład komisji wchodzą:
1) przewodniczący - funkcjonariusz lub pracownik posiadający uprawnienia do wykonywania obowiązków służby bhp na stanowisku co najmniej inspektora bhp;
2) członkowie:
a) kierownik komórki organizacyjnej delegatury ABW, w której będzie przeprowadzana ocena ryzyka zawodowego występującego na stanowisku służbowym lub stanowisku pracy lub wyznaczony przez niego funkcjonariusz albo pracownik,
b) lekarz medycyny pracy współpracujący z delegaturą ABW w zakresie badań profilaktycznych lub wyznaczony przez zastępcę kierownika ds. lecznictwa Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Samochodowej 5.
§  8. 
1.  Dyrektor delegatury ABW poleca przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach służbowych lub stanowiskach pracy na podstawie:
1) informacji przekazanej przez funkcjonariusza lub pracownika wykonującego w delegaturze ABW obowiązki służby bhp, uzyskanej w związku z realizacją zadań służbowych albo
2) na uzasadniony wniosek kierownika komórki organizacyjnej delegatury ABW.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1 - dyrektor delegatury ABW zwraca się do kierownika komórki organizacyjnej delegatury ABW, w której ma zostać przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego, o wyznaczenie funkcjonariusza albo pracownika do składu komisji;
2) pkt 2 - kierownik komórki organizacyjnej delegatury ABW, w której ma zostać przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego wyznacza we wniosku funkcjonariusza albo pracownika do składu komisji.
§  9. 
1.  Komisja jest obowiązana do sporządzenia karty oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk służbowych i stanowisk pracy, po dokonaniu analizy ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach, w szczególności:
1) przy doborze wyposażenia stanowisk służbowych i stanowisk pracy;
2) stosowanych substancjach i preparatach chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych;
3) zmianie organizacji służby lub pracy.
2.  Podczas oceny ryzyka zawodowego komisja uwzględnia wszystkie czynniki środowiska służby lub pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania tych prac.
3.  Komisja przedstawia sporządzoną kartę oceny ryzyka zawodowego dyrektorowi delegatury ABW do zatwierdzenia, a następnie zapoznaje z nią kierownika komórki organizacyjnej delegatury ABW, w której była przeprowadzana ocena ryzyka zawodowego.
4.  Bezpośredni przełożony funkcjonariusza lub pracownika zapoznaje go z kartą oceny ryzyka zawodowego
5.  Karty oceny ryzyka zawodowego sporządzone dla stanowisk służbowych lub stanowisk pracy w delegaturze ABW są przechowywane przez funkcjonariusza lub pracownika wykonującego w tej delegaturze obowiązki służby bhp.
§  10.  Kierownik komórki organizacyjnej delegatury ABW jest obowiązany do poinformowania dyrektora delegatury ABW o zmianie któregokolwiek z czynników środowiska służby lub pracy albo sposobu pełnienia służby lub wykonywania pracy, które były brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, zaistniałej w szczególności w wyniku remontu pomieszczeń, zmiany sposobu ich użytkowania, wymiany sprzętu, doposażenia stanowiska służbowego lub stanowiska pracy.
§  11.  Komisja dokonuje aktualizacji karty oceny ryzyka zawodowego:
1) w przypadku, o którym mowa w § 10;
2) w sytuacji uzyskania informacji o zaistniałym wypadku podczas lub w związku z wykonywaniem czynności służbowych lub ze świadczeniem pracy.

Rozdział  4

Przepis końcowy

§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2018 r.