Powoływanie biegłego rewidenta w celu zbadania rocznych sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej oraz wyników... - OpenLEX

Powoływanie biegłego rewidenta w celu zbadania rocznych sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej oraz wyników kalkulacji kosztów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2020.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie powoływania biegłego rewidenta w celu zbadania rocznych sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej oraz wyników kalkulacji kosztów

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W celu powołania biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej oraz wyników kalkulacji kosztów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, zwanego dalej "operatorem", - zobowiązanego do prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE", instrukcją i opisem kalkulacji kosztów usług telekomunikacyjnych, pod względem zgodności z przepisami prawa oraz zatwierdzonymi przez Prezesa UKE instrukcją i opisem kalkulacji kosztów, zwanego dalej "badaniem", przeprowadza się postępowanie konkursowe.
§  2. 
1. 
O rozpoczęciu postępowania konkursowego informuje się poprzez zamieszczenie ogłoszenia w dwóch tytułach prasy codziennej o zasięgu ogólnokrajowym, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "UKE".
2. 
Informacja o rozpoczęciu postępowania konkursowego może zostać przekazana do wybranych oferentów potencjalnie zainteresowanych przeprowadzeniem badania.
3. 
W ogłoszeniu o rozpoczęciu postępowania konkursowego określa się w szczególności:
1)
przedmiot postępowania konkursowego;
2)
miejsce udostępnienia specyfikacji warunków postępowania konkursowego, zwanej dalej "specyfikacją";
3)
miejsce oraz termin składania ofert.
§  3. 
W specyfikacji określa się w szczególności warunki formalne jakim powinna odpowiadać oferta, formę i terminy przekazania Prezesowi UKE wyników badania oraz kryteria oceny oferty związane z ceną i doświadczeniem.
§  4. 
1. 
Do przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuje się Komisję.
2. 
Komisja składa się z od 4 do 6 członków, w tym Przewodniczącego, wyznaczonych przez Prezesa UKE spośród pracowników UKE posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
§  5. 
1. 
Pracą Komisji kieruje Przewodniczący.
2. 
Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w tym Przewodniczącego.
3. 
W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego.
§  6. 
1. 
Komisja otwiera oferty, sporządza listę ofert złożonych w terminie.
2. 
Niezwłocznie po sporządzeniu listy, o której mowa w ust. 1, każdy członek Komisji podpisuje pisemne oświadczenie, że:
1)
nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z żadnym z oferentów, którzy złożyli oferty znajdujące się na liście, o której mowa w ust. 1;
2)
przed upływem roku od daty ogłoszenia o postępowaniu nie pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym z oferentów, którzy złożyli oferty znajdujące się na liście, o której mowa w ust. 1;
3)
nie pozostawał z żadnym z oferentów, którzy złożyli oferty znajdujące się na liście, o której mowa w ust. 1, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
3. 
Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
§  7. 
1. 
Niezwłocznie odwołuje się członka Komisji, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa § 6 ust. 2, albo którego oświadczenie okaże się nieprawdziwe.
2. 
Jeżeli w wyniku odwołania liczba członków Komisji jest mniejsza niż 4, uzupełnia się skład Komisji wyznaczając kolejnego członka Komisji, zgodnie z § 4 ust. 2.
§  8. 
1. 
Komisja dokonuje badania i oceny ofert w dwóch etapach.
2. 
W etapie pierwszym Komisja bada, czy oferta odpowiada warunkom formalnym, o których mowa w § 3.
3. 
Warunkiem zakwalifikowania oferty do etapu drugiego jest spełnienie przez nią warunków formalnych.
4. 
W etapie drugim Komisja dokonuje oceny oferty zgodnie z kryteriami oceny oferty, o których mowa w § 3.
5. 
Dokonując oceny oferty Komisja odrębnie ocenia spełnianie poszczególnych kryteriów oceny oferty. Ocenę oferty stanowi suma cząstkowych ocen przyznanych danej ofercie zgodnie z poszczególnymi kryteriami oceny oferty.
§  9. 
Postępowanie konkursowe unieważnia się, jeżeli:
1)
nie wpłynęła żadna oferta albo
2)
żadna z ofert nie została zakwalifikowana przez Komisję do oceny w etapie drugim.
§  10. 
1. 
Z przebiegu postępowania konkursowego Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
1)
oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów badania i oceny ofert;
2)
imiona i nazwiska członków Komisji, ze wskazaniem czynności, w których brali udział;
3)
liczbę złożonych ofert;
4)
liczbę ofert złożonych po terminie;
5)
liczbę ofert zbadanych w pierwszym etapie;
6)
liczbę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w drugim etapie;
7)
uszeregowanie ofert według ich łącznych ocen, ze wskazaniem ocen cząstkowych o których mowa w § 8 ust. 5 albo informację o braku ofert spełniających warunki formalne;
8)
uzasadnienie rozstrzygnięć i ocen dokonywanych w czasie postępowania konkursowego;
9)
podpisy wszystkich członków Komisji, a w przypadku braku podpisu wyjaśnienie przyczyny braku podpisu.
2. 
Do protokołu dołącza się listę, o której mowa w § 6 ust. 1.
3. 
Komisja niezwłocznie przekazuje Prezesowi UKE w celu zatwierdzenia protokół, o którym mowa w ust. 1, wraz z całą dokumentacją związaną z prowadzonym postępowaniem konkursowym.
4. 
Niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu powołuje się biegłego rewidenta albo unieważnia się postępowanie konkursowe.
§  11. 
Zatwierdzenie protokołu, o którym mowa w § 10 ust. 1, kończy postępowanie konkursowe.
§  12. 
1. 
Ogłoszenie o powołaniu biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania albo o unieważnieniu postępowania konkursowego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej UKE oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE.
2. 
O powołaniu biegłego rewidenta informuje się operatora.
§  13. 
1. 
Biegłego rewidenta powołanego do przeprowadzenia badania odwołuje się, jeżeli naruszy warunek niezależności od operatora w okresie przeprowadzania badania.
2. 
Biegłego rewidenta powołanego do przeprowadzenia badania można odwołać, jeżeli:
1)
wyniki badań nie zostaną przekazane Prezesowi UKE w formie i terminach określonych w specyfikacji;
2)
informacje podane przez biegłego rewidenta w ofercie okażą się nieprawdziwe;
3)
w innych przypadkach wskazanych w akcie powołania biegłego rewidenta.
§  14. 
Traci moc zarządzenie nr 2 Prezesa UKE z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie powoływania biegłego rewidenta w celu zbadania rocznych sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej oraz wyników kalkulacji kosztów.
§  14. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.