Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2009.3.62

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2009 r.

DECYZJA Nr 4
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 30 stycznia 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie § 3 Statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55, poz. 754, z późn. zm.1)), w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) ustala się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Zespół Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej "Zespołem".
2.
W skład Zespołu wchodzą następujący przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej "Urzędem":
1)
Przewodniczący - Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych;
2)
Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Biura Spraw Obronnych (Dyrektor BSO);
3)
Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym (Dyrektor LOB);
4)
Członkowie - dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu;
5)
Osoby wchodzące w skład stałego dyżuru - pracownicy Urzędu wyznaczeni zgodnie z Zarządzeniem Nr 22 Prezesa Urzędu z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
3.
Do Zespołu mogą być włączeni, w razie potrzeby, przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie ich merytorycznej właściwości.
§  2.
1.
Zespół powołany jest w celu zapewnienia zdolności Urzędu do podejmowania zorganizowanych działań, w przypadkach wystąpienia zdarzeń powodujących zagrożenie bezpieczeństwa państwa, w tym infrastruktury transportowej państwa oraz w odpowiedzi na sytuację kryzysową w lotnictwie cywilnym.
2.
Posiedzenie Zespołu zwoływane jest na wniosek Przewodniczącego lub Zastępców Przewodniczącego.
3.
W przypadku ogłoszenia wyższych stanów gotowości obronnych państwa, posiedzenie Zespołu zwoływane jest przez Dyrektora BSO, a w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w lotnictwie cywilnym, podczas stałej gotowości obronnej państwa - przez Dyrektora LOB.
§  3.
Do zadań Zespołu należy:
1)
prowadzenie analizy i ocena powstałych zagrożeń oraz wypracowanie wniosków i propozycji decyzji dotyczących zapobiegania i likwidacji sytuacji kryzysowej w lotnictwie cywilnym przy użyciu sił i środków będących w dyspozycji Urzędu;
2)
przedstawianie Kierownictwu Urzędu wniosków i propozycji w zakresie realizacji przedsięwzięć zapewniających utrzymanie zdolności Urzędu do reagowania kryzysowego;
3)
nadzór nad wykonywaniem zadań określonych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który jest przechowywany w Kancelarii Tajnej Urzędu;
4)
wykonywanie zadań określonych w wykazie przedsięwzięć Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w zakresie właściwym dla Urzędu;
5)
integracja wszystkich służb przewidzianych do użycia w sytuacjach kryzysowych w lotnictwie cywilnym oraz określenie warunków do optymalnego wykorzystania sił i środków będących w dyspozycji Urzędu, w celu zapobiegania i likwidacji kryzysu;
6)
utrzymywanie wysokiej dyspozycyjności i gotowości do podejmowania działań, w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w lotnictwie cywilnym;
7)
współdziałanie z Zespołem Zarządzania Kryzysowego w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu;
8)
współdziałanie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa;
9)
współdziałanie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego z siedzibą w Warszawie;
10)
współpraca z Zespołem do spraw Badania Przypadków Naruszeń Zasad Ochrony Lotnictwa Cywilnego i Zaistniałych Aktów Bezprawnej Ingerencji na Lotniskach oraz na Pokładach Polskich Statków Powietrznych;
11)
współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi lotnictwa cywilnego oraz właściwymi rzeczowo organami administracji publicznej w obszarze problematyki kryzysowej;
12)
udział w ćwiczeniach i treningach organizowanych przez Siły Sojusznicze i Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz w przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych przez ministra właściwego do spraw transportu lub Prezesa Urzędu.
§  4.
1.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2.
Do zadań Przewodniczącego należy:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu w składzie właściwym do zdarzenia powodującego zagrożenie;
2)
zarządzanie całodobowej pracy Zespołu, w sytuacjach wystąpienia sytuacji kryzysowej w lotnictwie cywilnym oraz na czas trwania gier, ćwiczeń i treningów w wymiarze koniecznym dla charakteru realizowanego przedsięwzięcia;
3)
informowanie Dyrektora Generalnego, Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego oraz Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych o:
a)
wprowadzeniu całodobowej pracy Zespołu,
b)
przewidywanym czasie pracy,
c)
faktycznym składzie osobowym Zespołu;
4)
zapewnianie udziału w pracach Zespołu innych etatowych pracowników Urzędu, przygotowanych merytorycznie, posiadających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnej o klauzuli co najmniej "zastrzeżone".
3.
Do zadań Zastępcy Przewodniczącego należy:
1)
powiadamianie członków Zespołu o terminach posiedzeń;
2)
organizowanie całodobowych dyżurów w pomieszczeniach Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu;
3)
prowadzenie dokumentacji całodobowych dyżurów i posiedzeń Zespołu;
4)
przygotowywanie analiz i propozycji decyzji Prezesa Urzędu w zakresie działania Zespołu;
5)
organizowanie i utrzymanie współdziałania z Zespołem Zarządzania Kryzysowego w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu, innymi jednostkami organizacyjnymi lotnictwa cywilnego oraz właściwymi rzeczowo organami administracji publicznej;
6)
koordynowanie prac i pomoc merytoryczna członkom Zespołu w zakresie opracowania planów działania komórek organizacyjnych Urzędu na okres kryzysu.
4.
Do zadań członków Zespołu należy:
1)
zapewnianie sprawnego przepływu informacji do Zespołu, w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej w lotnictwie cywilnym;
2)
opracowanie planów i przygotowanie podległych komórek organizacyjnych Urzędu do podjęcia działań w sytuacji kryzysowej w lotnictwie cywilnym;
3)
uczestniczenie w pracach Zespołu, w zakresie określonym przez Przewodniczącego.
5.
Do zadań Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego należy:
1)
zapewnianie, pod względem logistycznym, możliwości całodobowej pracy Zespołu, w szczególności zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia;
2)
wyznaczanie do dyspozycji Zespołu samochodu wraz z kierowcą.
6.
Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zapewnia:
1)
ochronę pomieszczeń i dokumentów w czasie trwania całodobowego dyżuru;
2)
obsługę kancelaryjną całodobowego dyżuru;
3)
priorytetowe traktowanie wniosków o podjęcie postępowań sprawdzających w stosunku do członków Zespołu i osób oddelegowanych do pracy w Zespole.
§  5.
1.
Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu, a w szczególności infrastruktura techniczna i warunki socjalno-bytowe powinny umożliwiać efektywne wypełnianie zadań Zespołu, z zachowaniem ciągłości jego działania i wymiany informacji w czasie pracy oraz możliwości pracy w przypadku braku zasilania zewnętrznego, wystąpienia awarii lub uszkodzenia systemów łączności.
2.
Pomieszczenia i ich wyposażenie powinny zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zespołu, w zakresie oświetlenia, wymiany powietrza, zabezpieczenia przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi, nasłonecznieniem oraz hałasem i innymi czynnikami szkodliwymi lub uciążliwymi dla zdrowia, o których mowa w przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powinny spełniać wymagania ochrony informacji niejawnych.
3.
Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu składa się z:
1)
urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej, w tym niejawnej, zapewniających wymianę informacji z innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie reagowania i zarządzania kryzysowego;
2)
komputerowych systemów wprowadzania, przetwarzania i wizualizacji danych;
3)
środków masowego przekazu: telewizja, radio, internet;
4)
systemu rejestracji obrazu i dźwięku, w tym treści rozmów radiowych i telefonicznych, oraz ich archiwizacji;
5)
awaryjnego zasilania urządzeń łączności i przetwarzania danych;
6)
dokumentacji określającej działania i prace Zespołu.
4.
W skład dokumentacji, o której mowa w ust. 3 pkt 6, wchodzi:
1)
schemat powiadamiania członków Zespołu;
2)
wzór meldunku;
3)
dziennik zdarzeń;
4)
mapy i plany;
5)
inne niezbędne dokumenty.
§  6.
Traci moc Decyzja Nr 51 Prezesa Urzędu z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Kierowania Reagowaniem Kryzysowym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
§  7.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2004 r. Nr 28, poz. 478 i Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 8.