Powołanie zespołu zarządzania kryzysowego w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.4/5.39

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2020 r.

DECYZJA Nr 27
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie powołania zespołu zarządzania kryzysowego w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

GS.2610.1.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje:

§  1. 
1. 
Powołuję zespół zarzadzania kryzysowego, będący organem opiniotwórczo-doradczym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, właściwym w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w sprawie koronawirusa, w następującym składzie:
1)
Tomasz Wisłocki - Przewodniczący - p.o. Głównego Inspektora Straży Leśnej;
2)
Andrzej Czerski - Główny Księgowy Lasów Państwowych;
3)
Paulina Bień - Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
4)
Mariusz Kwieciński - Kierownik Zespołu ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych;
5)
Marcin Cichowicz - Kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Leśnictwie;
6)
Walerian Żyndul - Naczelnik Wydziału Administracji;
7)
Paweł Pogoda - Naczelnik Wydziału Informatyki;
8)
Anna Malinowska - Kierownik Zespołu ds. Mediów.
2. 
Sekretarzem Zespołu jest Pan Paweł Kołomyja - pracownik Wydziału Innowacji.
§  2. 
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia Zespołu, przewodniczy jego obradom, planuje i organizuje prace Zespołu.
§  3. 
1. 
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)
ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w DGLP, w tym LP, a także prognozowanie tych zagrożeń;
2)
przygotowywanie propozycji działań, użycia zasobów niezbędnych do opanowania sytuacji kryzysowej, a także przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych stosownej dokumentacji, opinii, procedur oraz wniosków stanowiących propozycje rozwiązań kwestii związanych z koronawirusem;
3)
przekazywanie do wiadomości publicznej oraz wewnętrznej w ramach LP informacji związanych z zagrożeniem wirusem.
2. 
Zespół pracuje w fazach zapobiegania, przygotowania oraz reagowania na zagrożenia ze strony koronowirusa:
1)
w fazie zapobiegania podejmuje działania zapobiegające wystąpieniu sytuacji kryzysowych, redukujące lub eliminujące prawdopodobieństwo wystąpienia wirusa, a także w znacznym stopniu ograniczające ich skutki;
2)
w fazie przygotowania podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobów opanowania sytuacji kryzysowej, a także działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania;
3)
w fazie reagowania podejmuje prace polegające na koordynowaniu działań mających na celu ograniczenie strat, zahamowanie rozwoju występujących zagrożeń, a także prowadzenie polityki informacyjnej związanej z zagrożeniem;
4)
w fazie odbudowy podejmuje działania mające na celu przywrócenie zdolności reagowania i funkcjonowania DGLP, w tym LP.
§  4. 
Kierownicy komórek organizacyjnych DGLP oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, stosownie do swojej właściwości, udzielą niezbędnej pomocy Przewodniczącemu w zakresie realizacji zadań określonych w zarządzeniu.
§  5. 
Zespół, w uzasadnionym przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej bądź wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, będzie tworzyć podstawę do powołania Centrum Zarządzania Kryzysowego w DGLP.
§  6. 
Osoby biorące udział w posiedzeniach Zespołu są zobowiązane do zachowania poufności w odniesieniu do spraw będących przedmiotem tych prac.
§  7. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.