Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.4.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 marca 2013 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania systemu szkoleń w Lasach Państwowych

GK-1462-14/13

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 8 ust. 2 pkt 6 ww. Statutu, zarządzam, co następuje:

§  1. Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej "zespołem", w składzie:

Przewodniczący:

1) Tomasz Modliński - Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP w Bedoniu.

Członkowie:

2) Edward Janusz - RDLP w Łodzi,
3) Grażyna Olejarska - DGLP,
4) Witold Majsterkiewicz - DGLP,
5) Miłosława Hyży - ORW LP w Bedoniu,
6) Stanisław Wypych - RDLP w Katowicach,
7) Marcin Żurkowski - RDLP w Olsztynie,
8) Jurand Irlik- Nadleśnictwo Lubliniec,
9) Wiesław Krzewina - Nadleśnictwo Świeradów.
§  2.
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, będący przełożonymi pracowników wymienionych w § 1, umożliwią członkom zespołu zadaniowego udział w pracach zespołu, a koszty udziału w spotkaniach zespołu odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej jednostki.
2. Koszty pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) wszystkich członków zespołu pokryje DGLP.
3. Wymagane w § 10 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego DGLP porozumienie w sprawie zasad udziału pracowników spoza DGLP w pracach zespołu uznaje się za spełnione z mocy niniejszego zarządzenia.
§  3.
1. Zadaniem zespołu jest przygotowanie i przedstawienie Dyrektorowi Generalnemu LP do akceptacji projektu dokumentu "System szkoleń w Lasach Państwowych" obejmującego m.in.:
a) określenie grup docelowych, które będą objęte systemem szkoleń, z uwzględnieniem szczebli organizacyjnych Lasów Państwowych;
b) identyfikacja celów szkoleniowych dla poszczególnych grup pracowników;
c) określenie rodzajów szkoleń, w tym w szczególności zalecanych form podnoszenia kwalifikacji;
d) określenie zasad kierowania na szkolenia i zasad udzielania pomocy pracownikom podnoszącym kwalifikacje przez pracodawców w oparciu o przepisy Kodeksu pracy;
e) identyfikacja potrzeb szkoleniowych;
f) opracowanie zasad planowania i projektowania szkoleń w jednostkach LP;
g) opracowanie propozycji dokonywania oceny efektywności szkoleń;
h) inne, wynikające z koncepcji opracowanych wtoku pracy zespołu.
2. Do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, zespó1 ma prawo zbierania z jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych informacji dotyczących przedmiotowego zagadnienia.
3. Opracowanie projektu systemu szkoleń w Lasach Państwowych zespół przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w terminie do dnia 31.08.2013 r.
§  4.
1. Pracami zespołu kieruje jego przewodniczący.
2. Zespól realizuje swoje zadania m.in. w trybie posiedzeń roboczych zwoływanych przez przewodniczącego, z oderwaniem od zajęć służbowych.
3. Zasady pracy zespołu, tryb i miejsca posiedzeń oraz szczegółowe zadania dla poszczególnych członków zespołu ustala przewodniczący.
4. Przewodniczący zespołu jest upoważniony do:
a) zapraszania do prac zespołu, w celach doradztwa i konsultacji, innych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, za zgodą kierowników danej jednostki organizacyjnej;
b) zapraszania do prac zespołu, w celach doradztwa i konsultacji, ekspertów spoza LP;
c) wnioskowania, w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału Kadr i Doskonalenia Zawodowego DGLP, do Dyrektora Generalnego LP o zawarcie stosownych umów w formie zlecenia na wykonanie niezbędnych ekspertyz i konsultacji przez ekspertów spoza LP.
5. Zespół kończy pracę wraz z zatwierdzeniem przez Dyrektora Generalnego LP dokumentu, o którym mowa w § 3 pkt 1.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.