Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.221

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2019 r.

DECYZJA Nr 181/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do oceny systemu planowania i realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych na rzecz Ministra Obrony Narodowej w resorcie obrony narodowej i poza resortem obrony narodowej

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół zadaniowy do oceny systemu planowania i realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych na rzecz Ministra Obrony Narodowej w resorcie obrony narodowej i poza resortem obrony narodowej, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Tomasz ZDZIKOT;
2) zastępca przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;
3) zastępca przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej;
4) członkowie:
a) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
b) Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych,
c) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
d) Dyrektor Generalny,
e) Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,
f) Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,
g) Dyrektor Departamentu Budżetowego,
h) Dyrektor Departamentu Prawnego,
i) Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,
j) Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia,
k) Szef Inspektoratu Uzbrojenia,
l) Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych,
m) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
2.  W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci zaproszeni przez przewodniczącego z jego inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.
3.  Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  3.  Do zadań Zespołu należy dokonanie oceny obecnego systemu planowania i realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych na rzecz Ministra Obrony Narodowej w resorcie obrony narodowej i poza resortem obrony narodowej.
§  4.  Przewodniczący lub inna upoważniona przez niego osoba kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu i ustala ich porządek;
2) stawia zadania członkom Zespołu;
3) powołuje tematyczne grupy robocze, w skład których mogą wchodzić członkowie Zespołu oraz eksperci, o których mowa w § 2 ust. 2.
§  5. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach.
2.  Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3.  Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym.
§  6.  Prace i posiedzenia Zespołu mogą mieć charakter niejawny, stosownie do ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
§  7.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  8.  Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy (szefowie, kierownicy, dowódcy, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosownie do swojej właściwości, na wniosek przewodniczącego, udzielą niezbędnej pomocy do właściwej realizacji zadań Zespołu.
§  9.  Zespół w terminie dwóch miesięcy od daty powołania przygotuje i przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem przewodniczącego, sprawozdanie z prac przedstawiające ocenę systemu planowania i realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych na rzecz Ministra Obrony Narodowej w resorcie obrony narodowej i poza resortem obrony narodowej.
§  10. 
1.  Obsługę administracyjną prac Zespołu zapewniają sekretarze Zespołu, którymi są: przedstawiciel wskazany przez:
1) Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;
2) Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej.
2.  Do obowiązków sekretarza Zespołu należy w szczególności sporządzanie listy obecności uczestników posiedzenia Zespołu, protokołów z posiedzeń Zespołu oraz przygotowanie, w oparciu o wykonane przez członków Zespołu materiały, propozycji końcowej redakcji sprawozdania z prac Zespołu.
§  11.  Z dniem zatwierdzenia przez Ministra Obrony Narodowej przedstawionego przez Zespół sprawozdania z prac, o którym mowa w § 9:
1) Zespół rozwiązuje się;
2) traci moc decyzja.
§  12.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.