Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2013.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu Szkół Muzycznych w Żorach

Na podstawie art. 62 ust. 1 i 5 w związku z art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Z dniem 1 stycznia 2014 r. tworzy się Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, zwany dalej "Zespołem", mający siedzibę w Żorach, przy ulicy Dworcowej 6.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Żorach;
2) Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żorach.
3. Zespół używa nazwy: "Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach".
§  2.
1. Majątek ruchomy szkół wymienionych w § 1 ust. 2, staje się majątkiem Zespołu.
2. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkół wymienionych w § 1 ust. 2, z dniem 1 stycznia 2014 r. stają się nauczycielami i pracownikami Zespołu.
§  3. Zespołowi nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach

§  1. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach, zwany dalej "Zespołem", tworzą:
1) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Żorach;
2) Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żorach.
§  2. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Dworcowej 6 w Żorach.
§  3. Organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§  4. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a w szczególności:
1) rozbudza podstawowe zdolności muzyczne rozwijając je w stopniu pozwalającym na czynną działalność zawodową w określonej dziedzinie;
2) przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki;
3) przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym;
4) oddziałuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury;
5) dba o pełny rozwój osobowości każdego ucznia.
§  5. Cele, o których mowa w § 4, realizowane są poprzez:
1) prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania;
2) uczestniczenie w konkursach, przesłuchaniach i festiwalach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim;
3) prezentacje w formie koncertów, przeglądów, popisów osiągnięć wszystkich uczniów;
4) współpracę z placówkami kulturalnymi i artystycznymi na terenie całego kraju i poza jego granicami;
5) współdziałanie z samorządem lokalnym.
§  6.
1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor;
2) Rada pedagogiczna;
3) Rada rodziców;
4) Samorząd uczniowski.
2. Rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  7. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu.
§  8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
§  9. W celu właściwego wykonywania zadań opiekuńczych Zespołu, organizuje się je w sposób następujący:
1) opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych pełni nauczyciel prowadzący zajęcia;
2) opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół sprawuje nauczyciel Zespołu z ewentualną pomocą rodziców;
3) za właściwą organizację i przebieg wycieczki odpowiada nauczyciel organizujący wycieczkę;
4) zasady korzystania z pomieszczeń Zespołu oraz sprzętu określają regulaminy zatwierdzone przez Dyrektora.
§  10. W Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
§  11. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
§  12. Do zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
2) dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i inny sprzęt szkolny;
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
4) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
5) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów;
6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
§  13.
1. Rodzice (prawni opiekunowie ucznia) mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych;
2) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
3) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania dziecka i dalszego kształcenia;
4) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu Zespół opinii na temat pracy Zespołu.
2. Dyrektor określa formę i częstotliwość spotkań nauczycieli z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
§  14.
1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład.
2. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.
3. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły; świadectwa opatruje się pieczęcią urzędową Zespołu.
§  15. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  16. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§  17. Ustalenia nie objęte statutem Zespołu regulują dotychczasowe statuty połączonych szkół.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).