Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.48

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 11 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego - Komisji do spraw oceny wniosków w ramach programu pod nazwą "Brokerzy Innowacji"

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2013 r. poz. 675) zarządza się, co następuje:
§  1. 2 Powołuje się na okres od dnia 15 lipca 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r. Zespół specjalistyczny - Komisję do spraw oceny wniosków w ramach programu pod nazwą "Brokerzy Innowacji", zwany dalej "Komisją".
§  2. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - dr hab. Jacek Guliński;
2) członkowie:
a) Marcin Kardas,
b) Krzysztof Klincewicz,
c) Zbigniew Krzewiński,
d) Andrzej Kurkiewicz.
§  3. Do zadań Komisji należy:
1) ocena wniosków zgłoszonych przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, zwane dalej "jednostkami", do konkursu ogłoszonego w ramach programu pod nazwą "Brokerzy Innowacji";
2) przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych ze zgłoszonymi przez jednostki kandydatami na uczestników programu, zwanymi dalej "kandydatami", oraz z przedstawicielami jednostek;
3) dokonanie oceny merytorycznej każdego z kandydatów, na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej;
4) ustalenie listy rankingowej przedłożonych wniosków oraz przedstawienie jej, wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania poszczególnych wniosków do finansowania, ministrowi właściwemu do spraw nauki.
§  4.
1. Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji i ustala projekty porządków obrad.
4. Ostateczne oceny wniosków i zgłoszonych przez jednostki kandydatów są ustalane przez Komisję na podstawie ocen przyznanych przez poszczególnych członków Komisji. Każdy członek Komisji ocenia każdy wniosek i zgłoszonego w nim kandydata. Ostateczna ocena wniosku i zgłoszonego w nim kandydata jest średnią ocen przyznanych przez poszczególnych członków Komisji.
5. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący.
§  5. Obsługę Komisji zapewnia Departament Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).
2 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.MNiSW.2014.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 2013 r.