Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2018.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków zgłoszonych do konkursu w ramach programu pod nazwą "TOPI00 Innowatorzy Gospodarki"

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się, na okres od dnia 6 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., Zespół specjalistyczny do spraw oceny wniosków zgłoszonych do konkursu w ramach programu pod nazwą "TOPI00 Innowatorzy Gospodarki", zwany dalej "Zespołem".
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Jakub Brdulak;
2) członkowie:
a) Sylwia Galant-Załęgowska,
b) Marcin Gędłek,
c) Kinga Kurowska-Wilczyńska,
d) Sergiusz Sawin,
e) Krzysztof Stańczyk.
§  3.  Do zadań Zespołu należy:
1) dokonanie oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do konkursu w ramach programu "TOPI00 Innowatorzy Gospodarki", ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "ministrem";
2) przedstawienie ministrowi wyników oceny, o której mowa w pkt 1, wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania wniosków do finansowania i określeniem proponowanej kwoty dofinansowania.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2) przydziela członkom Zespołu zadania;
3) zaprasza na posiedzenia Zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach.
2.  Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia Zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 4 dni przed terminem posiedzenia.
3.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.
§  6. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3.  Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć Zespołu.
4.  Projekt protokołu jest udostępniany członkom Zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
5.  Protokół podpisuje przewodniczący albo członek Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  7. 
1.  Przewodniczący oraz członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań Zespołu.
2.  Przewodniczący oraz członkowie Zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw w przypadku, gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1) uczestniczyli w opracowywaniu ocenianego wniosku;
2) sprawa dotyczy zatrudniających ich podmiotów;
3) sprawa dotyczy podmiotów, w których jest zatrudniona osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.
3.  Przewodniczący oraz członkowie Zespołu przed pierwszym posiedzeniem Zespołu składają ministrowi:
1) oświadczenie, w którym zobowiązują się działać bezstronnie w interesie publicznym;
2) oświadczenie, że nie będą wykorzystywać i udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań Zespołu.
§  8.  Obsługę Zespołu zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).