Powołanie Zespołu specjalistycznego do spraw drugiego etapu oceny wniosków zgłoszonych do konkursu w ramach modułu "Dziedzictwo narodowe" Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2017.19

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 18 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw drugiego etapu oceny wniosków zgłoszonych do konkursu w ramach modułu "Dziedzictwo narodowe" Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się, na okres od dnia 5 maja 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., Zespół specjalistyczny do spraw drugiego etapu oceny wniosków zgłoszonych do konkursu w ramach modułu "Dziedzictwo narodowe" Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodnicząca - Ewa Urszula Dahlig-Turek;
2)
członkowie:
a) 2
 (uchylona),
b) 3
 (uchylona),
c)
Richard Butterwick-Pawlikowski,
d)
Włodzimierz Andrzej Galewicz,
e)
Elżbieta Irena Jung,
f)
Marek Wojciech Kornat,
g)
Małgorzata Leyko,
h)
Jolanta Ługowska,
i)
Alina Maria Nowicka-Jeżowa,
j)
Justyna Agnieszka Olko,
k)
Anna Pobóg-Lenartowicz,
l)
Renata Suchowiejko,
m)
Jolanta Barbara Tambor.
§  3. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
przeprowadzenie drugiego etapu oceny merytorycznej wniosków o finansowanie projektów zgłoszonych do konkursu w ramach modułu "Dziedzictwo narodowe" Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki z uwzględnieniem średniej ocen co najmniej trzech recenzji oraz rekomendacji recenzentów, w tym dokonanie:
a)
analizy recenzji,
b)
własnej oceny wniosku w przypadku zakwestionowania poprawności recenzji pod względem formalnym lub merytorycznym albo wystąpienia znacznej rozbieżności między recenzjami;
2)
sporządzenie listy rankingowej ocenionych wniosków;
3)
przedłożenie listy rankingowej Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
§  4. 
1. 
Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2)
przydziela członkom Zespołu zadania;
3)
zaprasza na posiedzenia Zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§  5. 
1. 
Zespół działa na posiedzeniach.
2. 
Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia Zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. 
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Zespołu może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
4. 
Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy i przeprowadzeniu głosowania w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.
§  6. 
1. 
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. 
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3. 
Rozstrzygnięcia Zespołu w sprawach dotyczących zatwierdzenia własnej oceny wniosku, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. b, są podejmowane bezwzględną większością głosów.
4. 
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć Zespołu.
5. 
Projekt protokołu jest udostępniany członkom Zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
6. 
Protokół podpisuje przewodniczący albo członek Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  7. 
1. 
Przewodniczący oraz członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań Zespołu.
2. 
Przewodniczący oraz członkowie Zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw w przypadku, gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1)
uczestniczyli w opracowywaniu ocenianego projektu lub wniosku;
2)
sprawa dotyczy zatrudniających ich jednostek;
3)
sprawa dotyczy jednostek, w których jest zatrudniona osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.
3. 
Przewodniczący oraz członkowie Zespołu przed pierwszym posiedzeniem Zespołu składają Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
1)
oświadczenie, w którym zobowiązują się działać bezstronnie w interesie publicznym;
2)
oświadczenie, że nie będą wykorzystywać i udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań Zespołu.
§  8. 
Obsługę Zespołu zapewnia Departament Nauki.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
2 § 2 pkt 2 lit. a uchylona przez § 1 zarządzenia z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz.Urz.MNiSW.2017.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lipca 2017 r.
3 § 2 pkt 2 lit. b uchylona przez § 1 zarządzenia z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz.Urz.MNiSW.2017.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lipca 2017 r.