Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu Roboczego do Spraw Promocji Alternatywnych Źródeł Energii

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół Roboczy do Spraw Promocji Alternatywnych Źródeł Energii, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół zapewnia obsługę merytoryczną Pełnomocnika Rządu do Spraw Promocji Alternatywnych Źródeł Energii, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
§  2. Do zadań Zespołu należy:
1) Analiza dotychczasowych regulacji prawnych dotyczących alternatywnych źródeł energii;
2) Przygotowanie projektu harmonogramu zadań w zakresie inicjowania i monitorowania działań na rzecz promocji alternatywnych źródeł energii;
3) Opracowywanie projektów mechanizmów upraszczania procedur związanych z przygotowywaniem i realizacją inwestycji dotyczących wykorzystania alternatywnych źródeł energii;
4) Przygotowywanie projektów opinii Pełnomocnika do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających znaczenie dla alternatywnych źródeł energii, przygotowanych przez organy administracji rządowej;
5) Opracowywanie zasad współpracy Pełnomocnika z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz alternatywnych źródeł energii;
6) Przygotowanie propozycji potrzeb w zakresie prac naukowo-badawczych;
7) Dokonywanie analiz, prognoz i ocen zjawisk dotyczących alternatywnych źródeł energii;
8) Określanie zakresu działań informacyjnych, edukacyjnych i popularyzujących.
§  3. W skład Zespołu wchodzą:
1) Małgorzata Szalast-Piwińska - Radca Ministra w Departamencie Edukacji i Promocji Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo Środowiska;
2) Krystyna Panek-Gondek - Główny Specjalista w Departamencie Monitoringu Ocen i Prognoz, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
3) Katarzyna Krajewska - Starszy Specjalista w Departamencie Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu, Ministerstwo Środowiska.
§  4. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska zaproszeni przez Pełnomocnika.
§  5. Zespół składa Ministrowi Środowiska oraz Pełnomocnikowi, na każde ich wezwanie, sprawozdanie ze swojej działalności.
§  6. Obsługę organizacyjną Zespołu sprawuje Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu w Ministerstwie Środowiska.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 160, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217.