Powołanie Zespołu roboczego do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o muzeach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2020.21

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 2 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o muzeach

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Zespół roboczy do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o muzeach, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje członek kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej "MKiDN", nadzorujący Departament Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN.
§  3. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
dokonanie przeglądu i oceny przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) pod względem ich funkcjonalności oraz legislacyjno-prawnym;
2)
ustalenie celów, które powinny zostać osiągnięte w wyniku wejścia w życie projektowanej ustawy o zmianie ustawy o muzeach;
3)
sformułowanie rozwiązań prawnych, które mogą służyć realizacji celów, o których mowa w pkt 2, i przedstawienie ich Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
4)
opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o muzeach wraz z uzasadnieniem, w tym oceny skutków regulacji oraz ewentualnymi projektami aktów wykonawczych;
5)
przygotowanie wniosku o wpis projektu ustawy o zmianie ustawy o muzeach do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.
§  4. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN;
2)
Zastępca Przewodniczącego - Zastępca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN;
3)
Naczelnik Wydziału ds. Muzeów Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN;
4)
Naczelnik Wydziału ds. Miejsc Pamięci Narodowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN;
5)
Radca prawny w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego MKiDN;
6)
Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;
7)
Przewodniczący Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej;
8)
Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach;
9)
Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
2. 
Prace Zespołu obsługiwane są przez Sekretarzy, będących pracownikami Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN wskazanymi przez Przewodniczącego.
3. 
W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym:
1)
Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich;
2)
Przedstawiciel Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM);
3)
2 przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność";
4)
osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego.
§  5. 
1. 
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. 
Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu.
3. 
W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący może tworzyć grupy robocze lub zlecać opracowanie ekspertyz.
§  6. 
1. 
Zespół podejmuje ustalenia w drodze uzgodnienia stanowisk. W przypadku gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, rozstrzygnięcia dokonuje Przewodniczący.
2. 
Z posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza pod kierunkiem Przewodniczącego protokół zawierający podjęte ustalenia.
3. 
Protokół zawiera pełne zestawienie ustaleń.
§  7. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania, o których mowa w § 5 i § 6 ust. 1 i 2, wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
§  8. 
1. 
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN.
2. 
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny, z zastrzeżeniem, że członkowie Zespołu niebędący pracownikami MKiDN otrzymują zwrot kosztów podróży na posiedzenia Zespołu.
3. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu w zakresie zlecania ekspertyz, o których mowa w § 5 ust. 3 oraz zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§  9. 
Zespół tworzy się na okres wykonania zadań, o których mowa w § 3.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).