Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2018.115

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) członkowie:
a) dr hab. Renata Złotkowska - Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
b) Halina Stankiewicz - Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Finansowych Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
c) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
d) przedstawiciel Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg w Ministerstwie Zdrowia,
e) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
f) przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
g) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.
2.  Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 11 pkt 2 lit. a i b, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
3.  W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu.
§  3.  Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny potrzeby i warunków połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.
2.  Zespół opracuje i przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinię zawierającą w szczególności:
1) ocenę potrzeby połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;
2) propozycję warunków połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.
3.  Zespół przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie do 2 miesięcy od dnia powołania.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.
2.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu; prowadzenie posiedzeń Zespołu;
2) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
3) w razie potrzeby - informowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
§  5. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2.  Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
3.  Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
§  6.  Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinii, o której mowa w § 3 ust. 2.
§  7. 
1.  Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2.  Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
3.  Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.
§  8.  Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).