Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2013.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków reorganizacji Instytutu Zachodniego - Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu

Na podstawie art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96 poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112 poz. 654 i Nr 185 poz. 1092) w związku z § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych (Dz. U. Nr 230 poz. 1512) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków reorganizacji Instytutu Zachodniego - Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, zwany dalej "Zespołem".
§  2. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Pan Jakub Wiśniewski - przedstawiciel Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej;
2) członkowie:
a) Pan Piotr Nowotniak - przedstawiciel Biura Dyrektora Generalnego,
b) Pani Wioletta Stefaniak-Kałużna - przedstawiciel Biura Finansów,
c) Pani Anita Janusz - przedstawiciel Biura Spraw Osobowych,
d) Pan Mirosław Adamczyk - Radca Prawny.
§  3. Zadaniem Zespołu jest wydanie opinii zawierającej ocenę potrzeby oraz warunków reorganizacji Instytutu Zachodniego - Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, polegającej na zmianie ministra nadzorującego.
§  4.
1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym.
§  5.
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego członek Zespołu.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu lub zastępujący przewodniczącego członek Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zespołu.
§  6. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych opinii, o której mowa w § 3.
§  7. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Strategii Polityki Zagranicznej.
§  8. Dyrektorzy komórek i jednostek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych udzielają Zespołowi pomocy w wykonywaniu jego zadań.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.