Powołanie Zespołu Konsultacyjnego do spraw wypracowania propozycji stanowiska Polski przedstawianego na forum międzynarodowych organizacji lotniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2008.12.181

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 2008 r.

DECYZJA Nr 33
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 15 października 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw wypracowania propozycji stanowiska Polski przedstawianego na forum międzynarodowych organizacji lotniczych

Na podstawie § 3 Statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55, poz. 754, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół Konsultacyjny do spraw wypracowania propozycji stanowiska Polski przedstawianego na forum międzynarodowych organizacji lotniczych, zwany dalej "Zespołem ds. SES", działający przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
§  2.
1.
W skład Zespołu ds. SES wchodzą:
1)
Przewodniczący - Dyrektor Departamentu Żeglugi Powietrznej (LOŻ) w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, zwanym dalej "Urzędem";
2)
Sekretarz - Pracownik Wydziału Analiz i Planowania Urzędu (LOŻ-5);
3)
po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu:
a)
Departamentu Żeglugi Powietrznej (LOŻ),
b)
Departamentu Prawno-Legislacyjnego (LEP),
c)
Departamentu Rynku Transportu Lotniczego (LER),
d)
Departamentu Operacyjno-Lotniczego (LOL);
4)
po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez:
a)
Państwową Agencję Żeglugi Powietrznej,
b)
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze",
c)
Dowództwo Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
d)
Związku Regionalnych Portów Lotniczych.
2.
W pracach Zespołu ds. SES mogą również uczestniczyć, stosownie do potrzeb, osoby zaproszone przez Przewodniczącego, a w szczególności przedstawiciele ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw transportu oraz środowiska lotniczego, nie będący członkami zespołu.
3.
Sekretarz prowadzi i aktualizuje listę członków Zespołu ds. SES, o których mowa w ust. 1.
§  3.
1.
Do zadań Zespołu ds. SES należy prowadzenie konsultacji w celu wypracowywania stanowiska strony polskiej w sprawie:
1)
proponowanych zmian legislacyjnych z zakresu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky - SES);
2)
przekazywanych przez Komisję Europejską do Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (European Organization for the safety of air navigation - EUROCONTROL) oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (European Aviation Safety Agency - EASA) zaleceń dotyczących opracowania przepisów wykonawczych do rozporządzeń z zakresu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej;
3)
rozwiązań funkcjonalnych i technicznych opracowywanych przez wspólne przedsięwzięcie w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (Single European Sky ATM Research - SESAR);
4)
dokumentów opracowywanych przez Komisję Europejską.
2.
Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, jest przedstawiane przez Przewodniczącego do akceptacji Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, celem jego prezentacji podczas posiedzeń Komitetu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single Sky Committee - SSC), grup roboczych Komitetu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej oraz grup roboczych Rady Unii Europejskiej.
3.
Przewodniczący wskazuje osoby, które będą reprezentować Urząd w pracach Komitetu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej i po akceptacji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przesyła informację do Komisji Europejskiej.
4.
Przewodniczący wyznacza osoby odpowiedzialne za monitorowanie prac prowadzonych w ramach grup roboczych działających pod auspicjami Komitetu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.
5.
Do zadań Zespołu ds. SES należy również rozpowszechnianie idei Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej w środowisku lotniczym.
§  4.
1.
Decyzję o potrzebie zwołania posiedzenia Zespołu ds. SES podejmuje Przewodniczący, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Posiedzenia Zespołu ds. SES odbywają się, co najmniej na 5 dni roboczych przed wyznaczoną datą posiedzenia Komitetu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.
3.
Sekretarz Zespołu ds. SES przesyła informacje o tematyce i terminie spotkania, wraz z wszelkimi dostępnymi materiałami, członkom Zespołu ds. SES w celu zebrania uwag i opinii.
4.
Uwagi i opinie, o których mowa w ust. 3, są przesyłane do Sekretarza Zespołu ds. SES najpóźniej na dzień przed posiedzeniem Zespołu ds. SES. Brak uwag oznacza akceptację przesłanych materiałów.
5.
Z posiedzenia Zespołu ds. SES sporządza się protokół, który jest rozsyłany do wszystkich członków Zespołu ds. SES.
6.
Korespondencja, o której mowa w ust. 3-5, przekazywana jest drogą elektroniczną.
§  5.
1.
Przedstawiciele Urzędu uczestniczący w posiedzeniach Komitetu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej prezentują stanowisko strony polskiej wypracowane zgodnie z § 3.
2.
W terminie do 5 dni od zakończenia posiedzenia Komitetu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, Przewodniczący Zespołu ds. SES przedstawia Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego pisemną informację (sprawozdanie) o przebiegu sesji, a w szczególności:
1)
zakres uwzględnienia stanowiska strony polskiej z zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego propozycjami w sprawach poddawanych konsultacjom;
2)
sprawy i problemy, które powinny być przedmiotem analiz i prac innych komórek organizacyjnych Urzędu;
3)
wnioski i propozycje dotyczące bezzwłocznego podjęcia działań ze strony władz lotnictwa cywilnego.
3.
W terminie do 2 tygodni od zakończenia sesji (posiedzenia) Sekretarz Zespołu ds. SES informuje członków Zespołu ds. SES o sprawach, które pozostają w kompetencji tych komórek załączając sprawozdanie i stosowne robocze dokumenty z sesji Komitetu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.
§  6.
Do zadań Sekretarza Zespołu ds. SES należy:
1)
prowadzenie dokumentacji związanej z Jednolitą Europejską Przestrzenią Powietrzną;
2)
koordynowanie współpracy z Komisją Europejską, Europejską Organizacją do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w zakresie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej;
3)
dystrybucja materiałów i dokumentacji do merytorycznych komórek Urzędu, Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Prezesa Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze", Dowódcy Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Związku Regionalnych Portów Lotniczych i do środowiska lotniczego;
4)
opracowywanie, przy współpracy z członkami Zespołu ds. SES, rocznych sprawozdań dla Komisji Europejskiej dotyczących poziomu wdrożenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej w Polsce;
5)
zapewnienie bieżącej aktualizacji strony internetowej Urzędu w zakresie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.
§  7.
W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji, Przewodniczący zwróci się, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, do Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Prezesa Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze", Dowódcy Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i do Prezesa Związku Regionalnych Portów Lotniczych o wyznaczenie stałych przedstawicieli tych instytucji do prac w Zespole ds. SES.
§  8.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2004 r. Nr 28, poz. 478 i Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784 oraz z 2007 r. Nr 1 poz. 8.