Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.45

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2013 r. poz. 675), zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się na okres od dnia 20 czerwca 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. Zespół interdyscyplinarny do spraw projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwany dalej "Zespołem".
§  2. Do zadań Zespołu należy:
1) ocena projektów zgłaszanych do Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - moduł wspierający młodych humanistów 2.1 i 2.2 oraz moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie 3.1 i 3.2;
2) ocena raportów końcowych z realizacji projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
§  3. W skład Zespołu wchodzą:
- Arleta Beata Adamska-Sałaciak,
- Stanisław Czerniak,
- Wincenty Cesluk-Grajewski,
- Dorota Folga-Januszewska,
- Waldemar Kuligowski,
- Łukasz Niesiołowski-Spano,
- Justyna Agnieszka Olko-Bajer,
- Jan Maria Piskorski,
- Karol Mieczysław Szymczak.
§  4.
1. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zespołu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, w drodze głosowania bezwzględną większością głosów.
2. Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad i wykaz osób zaproszonych na posiedzenie oraz prowadzi posiedzenia zgodnie z przyjętym przez Zespół porządkiem obrad.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z projektem porządku obrad oraz wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia powinni otrzymać nie później niż siedem dni przed terminem posiedzenia.
4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może skrócić termin, o którym mowa w ust. 3.
5. Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu, o którym mowa w ust. 2, wskazuje członków Zespołu właściwych do referowania projektów i raportów z realizacji projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wskazani członkowie Zespołu mogą wnioskować o skierowanie projektu lub raportu końcowego do recenzenta.
§  5.
1. Zespół ustala opinie i podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w sprawach, o których mowa w § 2.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2. W protokole zamieszcza się treść ustaleń Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu może w uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy i głosowaniu w trybie obiegowym. W takim przypadku Przewodniczący Zespołu:
1) przekazuje członkom Zespołu, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną, projekt decyzji oraz materiały niezbędne do oddania głosu, w tym imienną kartę do głosowania;
2) ustala ostateczny termin oddawania głosów;
3) ustala wynik głosowania na podstawie nadesłanych za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną kart do głosowania;
4) przekazuje członkom Zespołu informację o wyniku głosowania oraz treść decyzji.
§  6. Członek Zespołu podlega wyłączeniu z postępowania jeżeli jest kierownikiem lub współwykonawcą rozpatrywanego projektu lub jest zatrudniony przez podmiot, który złożył wniosek o finansowanie projektu.
§  7. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Instrumentów Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).