Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów celowych

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2013 r. poz. 675), zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się na okres od dnia 29 maja 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. Zespół interdyscyplinarny do spraw projektów celowych, zwany dalej "Zespołem".
§  2. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Henryk Górecki;
2) członkowie: - Jerzy Merkisz,

- Jarosław Mizera.

§  3. Do zadań Zespołu należy:
1) ocena raportów rocznych i końcowych z realizacji umów na projekty celowe;
2) opiniowanie innych spraw związanych z realizacją projektów, o których mowa w pkt 1.
§  4.
1. Zespół pracuje na posiedzeniach.
2. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów.
3. Z posiedzeń sporządza się protokół.
§  5.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności - wyznaczony przez niego członek Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) zatwierdzanie projektu porządku obrad Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) podpisywanie protokołów z posiedzeń Zespołu.
§  6. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Instrumentów Polityki Naukowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).