Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Oceny Realizacji Projektów Współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2010.3.49

Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2010
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 24 maja 2010 r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Oceny Realizacji Projektów Współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się na okres od dnia 26 maja 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Oceny Realizacji Projektów Współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, zwany dalej "Grupą Roboczą".
§  2.
Do zadań Grupy Roboczej należy ocena realizacji projektów w zakresie Działania 1.4 "Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką" Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, a w szczególności:
1)
ocena realizacji projektów pod względem merytorycznym oraz prawidłowości wykorzystania przyznanych środków finansowych na naukę, w tym zgodności wykonanych zadań z celem oraz zakresem projektu określonym w umowie o dofinansowanie;
2)
ocena wykonania umów o dofinansowanie projektów pod względem merytorycznym i finansowym.
§  3.
Grupa Robocza dokonuje oceny, o której mowa w § 2, w trybie oraz w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 161, poz. 1359) oraz w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004- 2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023, z późn. zm.2)).
§  4.
W skład Grupy Roboczej wchodzą:
1)
Przewodniczący - Józef Szczepan Suchy - wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT;
2)
członkowie:
a)
Andrzej Członkowski - członek Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki,
b)
Michał Górzyński - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE),
c)
Monika Hardygóra - Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej,
d)
Marek Hetmańczyk - członek Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki,
e)
Marek Lewandowski - Instytut Nauk Geologicznych PAN,
f)
Karol Lityński - Fundacja Centrum Innowacji F.I.R.E.,
g)
Nina Pietrzyk - przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej,
h)
Marek Ściążko - dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla,
i)
Marcin Żarłok - przedstawiciel Instytucji Wdrażającej.
§  5.
1.
Przewodniczący Grupy Roboczej:
1)
zwołuje posiedzenia Grupy Roboczej;
2)
ustala projekt porządku obrad oraz wykaz osób zaproszonych na posiedzenie;
3)
przewodniczy posiedzeniom;
4)
wyznacza osobę prowadzącą posiedzenie Grupy Roboczej w przypadku swojej nieobecności.
2.
Szczegółowy tryb pracy Grupy Roboczej określa regulamin ustalony na jej pierwszym posiedzeniu.
§  6.
1.
Przewodniczący Grupy Roboczej może zlecić sporządzenie pisemnej ekspertyzy dotyczącej realizacji projektu ekspertowi w dziedzinie, której projekt dotyczy.
2.
Za sporządzenie ekspertyzy ekspert otrzymuje wynagrodzenie.
§  7.
1.
W celu realizacji zadań Grupa Robocza może tworzyć podgrupy tematyczne.
2.
W pracach Grupy Roboczej mogą uczestniczyć - bez prawa głosu - osoby niebędące członkami Grupy Roboczej, zaproszone przez Przewodniczącego Grupy Roboczej, w tym eksperci, o których mowa w § 6 ust. 1.
§  8.
1.
Grupa Robocza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu.
2.
Grupa Robocza formułuje wnioski lub rekomendacje w drodze uzgodnienia stanowisk lub w drodze głosowania.
3.
W sprawach proceduralnych Grupa Robocza podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Grupy Roboczej.
§  9.
Z posiedzenia Grupy Roboczej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Grupy Roboczej. W protokole zamieszcza się treść uchwał, wniosków i rekomendacji powziętych przez Grupę Roboczą.
§  10.
Obsługę Grupy Roboczej zapewnia Departament Wdrożeń i Innowacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 9, poz. 63, Nr 108, poz. 906 i Nr 206, poz. 1716, z 2006 r. Nr 7, poz. 44, Nr 74, poz. 517, Nr 184, poz. 1364 i Nr 233, poz. 1691, z 2007 r. Nr 77, poz. 524, Nr 139, poz. 980 i Nr 204, poz. 1480, z 2008 r. Nr 74, poz. 448 oraz z 2009 r. Nr 37, poz. 291 i Nr 123, poz. 1025.