Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2018.64

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania zespołu ekspertów przygotowującego rekomendację dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650), zwanej dalej "ustawą" w związku z § 2-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. poz. 1321) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się zespół ekspertów przygotowujący rekomendację dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia", zwany dalej "Zespołem".
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Michał Tkaczyk - członek Zespołu;
2) Piotr Chojnowski - członek Zespołu;
3) Karol Biedrzycki - członek Zespołu.
§  3.  Do zadań Zespołu należy:
1) porównanie wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia" z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia;
2) opracowanie i przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw turystyki rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia" oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji sektora turystyka.
§  4.  Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
§  5.  Zespół ulega rozwiązaniu, odpowiednio:
1) z dniem wydania pozytywnej opinii Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o której mowa w art. 21 ust. 4 ustawy albo,
2) z dniem przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw turystyki ponownej rekomendacji, o której mowa w art. 21 ust. 6 pkt 2 ustawy.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.