Powołanie Zespołu ekspertów do spraw oceny wniosków o stypendium ministra właściwego do spraw zdrowia za znaczące osiągnięcia... - OpenLEX

Powołanie Zespołu ekspertów do spraw oceny wniosków o stypendium ministra właściwego do spraw zdrowia za znaczące osiągnięcia dla studentów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2020.1

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu ekspertów do spraw oceny wniosków o stypendium ministra właściwego do spraw zdrowia za znaczące osiągnięcia dla studentów

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół ekspertów do spraw oceny wniosków o stypendium ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanych dalej "stypendium ministra", za znaczące osiągnięcia dla studentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1600), zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
prof. dr hab. Adrian Chabowski - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
2)
prof. dr hab. Halina Car - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
3)
prof. dr hab. Ewa Bień - przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
4)
dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska - przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
5)
dr hab. Bartosz Hudzik - przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
6)
dr hab. Ewa Ozimina-Kamińska - przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
7)
prof. dr hab. Przemysław Sikora - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
8)
prof. dr hab. Jarosław Dudka - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
9)
dr hab. Wojciech Fendler - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
10)
prof. dr hab. Jolanta Zawilska - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
11)
prof. dr hab. Ryszard Marciniak - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
12)
prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
13)
dr hab. Anita Chudecka-Głaz - przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
14)
prof. dr hab. Adam Klimowicz - przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
15)
prof. dr hab. Barbara Górnicka - przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
16)
prof. dr hab. Marcin Wojnar - przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
17)
prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
18)
prof. dr hab. Joanna Rosińczuk - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
2. 
W posiedzeniach Zespołu bierze udział przedstawiciel Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia, bez prawa udziału w głosowaniach Zespołu.
3. 
Członkowie Zespołu wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
4. 
Członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania poufności informacji związanych z działalnością Zespołu.
§  3. 
1. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
opracowanie w danym roku klucza oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra metodą punktową przy uwzględnieniu kryteriów, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów;
2)
ocena w danym roku wniosków, o których mowa w pkt 1;
3)
przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rankingu wniosków, o których mowa w pkt 1, uszeregowanego według największej liczby punktów wraz z uzasadnieniem, w terminie do dnia 28 lutego danego roku;
4)
ocena, złożonych do ministra właściwego do spraw zdrowia, wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosków, o których mowa w pkt 1.
2. 
Zespół ustala regulamin pracy.
§  4. 
Zespół wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
§  5. 
1. 
Zespół obraduje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. 
Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
3. 
Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. 
Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
5. 
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
§  6. 
1. 
Członkom Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1, przysługuje jednorazowe w danym roku wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu w wysokości nie przekraczającej 33 % wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1838).
2. 
Zamiejscowym członkom Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
3. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia.
§  7. 
Obsługę Zespołu zapewnia Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia.
§  8. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów.
§  9. 
Pierwsze posiedzenie Zespołu jest zwoływane przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  10. 
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ekspertów do spraw oceny wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom i doktorantom (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 134).
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).