Dz.Urz.MSiT.2018.94

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392; z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki.
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Ewa Pawlak-Lewandowska, Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
2) Zastępca Przewodniczącego - Dominik Borek, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
3) Sekretarz Zespołu - Katarzyna Podhorodecka, starszy specjalista w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
4) Członkowie Zespołu:
a) Wojciech Ścibor - wicedyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej w Polskiej Organizacji Turystycznej,
b) Andrzej Gordon - dziekan Kręgu Seniorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
c) Jerzy Kapłon - skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
d) Jolanta Śledzińska - sekretarz ds. promocji i kontaktów zewnętrznych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
e) Michał Kozłowski - główny specjalista w Wydziale Ruchu Drogowego Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,
f) Piotr Łysoń - dyrektor Departamentu Badań Społecznych w Głównym Urzędzie Statystycznym,
g) Marek Więckowski - główny specjalista w Departamencie Badań Społecznych w Głównym Urzędzie Statystycznym,
h) Andrzej Stasiak - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,
i) Małgorzata Czapla - inspektor w Zespole ds. Rozwoju Potencjału Turystycznego Regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego,
j) Marek Sołtysiak - naczelnik Wydziału Planowania i Upowszechniania Turystyki w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
k) Sławomir Skrzydlewski - główny specjalista ds. legislacji w Zespole ds. legislacji w turystyce w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
§  3.  Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) przygotowywanie propozycji regulacji prawnych w zakresie regulacji szlaków turystycznych, w szczególności propozycji stworzenia jednolitego systemu, który obejmie różne typy i rodzaje szlaków oraz będzie regulował również ich hierarchiczność, sposób oznakowania, sposób ewidencjonowania oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo na szlakach, uregulowanie odpowiedzialności za szkody, problematykę finansowania, wytyczania i konserwacji szlaków, prawną dostępność terenów, na których urządzane są szlaki turystyczne;
2) spotkania i dyskusje nad proponowanymi rozwiązaniami;
3) przygotowanie ostatecznych propozycji regulacji prawnych wraz ze stworzeniem dokumentu Oceny Skutków Regulacji.
§  4. 
1.  Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz w roku.
2.  Posiedzenia Zespołu będą odbywać się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3.  Z posiedzeń Zespołu będą sporządzane protokoły.
4.  Prace Zespołu zakończone będą sprawozdaniem, zawierającym analizę, wnioski i propozycje regulacji prawnych, które zostaną przedłożone Ministrowi Sportu i Turystyki.
§  5. 
1.  Członkowie Zespołu niebędący pracownikami Ministerstwa Sportu i Turystyki za pracę w Zespole nie otrzymują wynagrodzenia ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2.  Praca w Zespole pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki jest traktowana na równi z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych i nie przysługuje za nią dodatkowe wynagrodzenie.
3.  Członkowi Zespołu, który jest pracownikiem podmiotu z siedzibą poza Warszawą, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
4.  Zwrot kosztów wskazanych w ust. 3 następuje na podstawie przedłożonych rachunków, faktur i biletów zatwierdzonych pod względem merytorycznym przez Dyrektora Departamentu Turystyki. Zwrot przysługuje do wysokości 300 zł brutto z uwzględnieniem stawek określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3.
5.  Wydatki związane z działalnością Zespołu wskazane w ust. 3 pokrywane są z budżetu państwa z części 40.
§  6.  Zespół ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac i zatwierdzeniu przez Ministra Sportu i Turystyki sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 4.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. poz. 2318).