B.I.LP.2018.11.159

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 69
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania raportu społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych

ER.011.22.1.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w związku z § 6 Statutu Lasów Państwowych - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, związanego z art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy, z którego to przepisu wynika, iż Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jest obowiązany do organizowania przedsięwzięć na rzecz rozwoju leśnictwa, zarządzam, co następuje:

§  1.  Powołuję Zespół, którego zadaniem będzie opracowanie raportu społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych. Niniejszy raport będzie załącznikiem do rocznego sprawozdania finansowego z działalności PGL LP i obejmie zagadnienia środowiskowe, społeczne i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem PGL LP.
§  2.  Opracowanie raportu ma następujące cele:
1. Wykazanie roli Lasów Państwowych jako skutecznego realizatora i promotora koncepcji społecznej odpowiedzialności w obszarze środowiskowym, społecznym i gospodarczym.
2. Pomiar skuteczności działań Lasów Państwowych na trzech płaszczyznach: wynik finansowy, wyniki społeczne i wyniki środowiskowe.
3. Wyznaczenie celów i pomiar efektów w obszarze pozaprodukcyjnych funkcji lasu.
4. Przejrzyste raportowanie kosztów ponoszonych przez Lasy Państwowe w obszarach społecznej odpowiedzialności.
5. Umożliwienie zarządzania poszczególnymi obszarami działalności Lasów Państwowych - optymalizacja wdrażanych praktyk, minimalizacja kosztów i maksymalizacja korzyści.
6. Informowanie administracji rządowej i społeczeństwa o konsekwentnym wdrażaniu i monitorowaniu działań społecznych oraz przyrodniczych przez Lasy Państwowe.
§  3.  Prace będą przebiegały w dwóch zasadniczych etapach:
1. Do 31 października 2018 r. - opracowanie raportu społecznej odpowiedzialności, zawierającego propozycje wskaźników do raportowania na płaszczyznach środowiskowej, społecznej i gospodarczej.
2. Do 30 listopada 2018 r. - szczegółowe zdefiniowanie wskaźników wraz ze sporządzeniem dedykowanych raportów.
3. Do 31 marca 2019 r. - przygotowanie raportu społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych, który będzie załącznikiem do rocznego sprawozdania finansowego z działalności PGL LP.
§  4. 
1.  Powołuję następujący skład Zespołu:
1) Marcin Gołębiowski - Biuro Dyrektora Generalnego, DGLP - Przewodniczący
2) Katarzyna Juraś - Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania, DGLP
3) Małgorzata Czyżewska - Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych, DGLP
4) Mariusz Błasiak - Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych, DGLP
5) Joanna Sienkiewicz - Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych, DGLP - Sekretarz
6) Joanna Chrapowicka - Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych, DGLP
7) Piotr Gruszka - Zespół ds. Mediów, DGLP
8) Adam Sikora - Biuro Dyrektora Generalnego, DGLP
9) Olga Buczyńska - Zespół ds. Promocji, CILP
10) Anna Paszkiewicz - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
11) Piotr Komorowski - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
12) Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Leśnictwa
13) Przedstawiciel Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" - Marcelina Gosiewska, Nadleśnictwo Trzebież; Dariusz Dyl, Nadleśnictwo Okonek
14) Przedstawiciel Związku Leśników Polskich w RP - Jarosław Szałata, RDLP w Szczecinie
15) Przedstawiciel Krajowego Sekretariatu Budownictwa, Drzewiarzy i Ochrony Środowiska NSZZ "Solidarność 80" - Tomasz Podsiedlik, Nadleśnictwo Gołąbki
16) Przedstawiciel Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa i Ochrony Środowiska Związku Zawodowego "Budowlani" - Witold Pieniążek, Nadleśnictwo Przasnysz.
2.  Prace Zespołu będą zorganizowane w formie spotkań roboczych. Koszty delegacji członków Zespołu pokrywają jednostki delegujące, DGLP pokrywa koszty pobytu.
§  5.  Przewodniczący może angażować w prace Zespołu inne osoby, będące pracownikami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, które merytorycznie zajmują się zagadnieniami rozpatrywanymi na poszczególnych etapach prac.
§  6.  Wykaz zadań prowadzących do powstania raportu, wraz z jednostkami organizacyjnymi i komórkami odpowiedzianymi za ich realizację, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ ZADAŃ

w ramach procesu tworzenia raportu społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych

1. Definiowanie aspektów i dobór wskaźników raportowania (koordynuje Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych - ER):

a) Sporządzenie charakterystyki interesariuszy LP oraz ich oczekiwań wobec organizacji.

b) Sporządzenie wstępnej listy wskaźników społecznych i przyrodniczych, które najpełniej będą opisywały działalność Lasów Państwowych w tych obszarach.

c) Odzwierciedlenie kluczowych obszarów wpływu działalności LP na szeroko rozumiane otoczenie, np. na środowisko, relacje pracownicze, kontakty z odbiorcami itp.

d) Wybór wskaźników, których cykliczny monitoring pozwoli uzyskać korzyści zarządcze (optymalizację wdrażanych praktyk, minimalizację kosztów i maksymalizację korzyści) oraz sprawdzenie dostępności danych dla konkretnych wskaźników w SILP.

2. Proces zbierania danych do raportu (koordynuje ER):

a) Opracowanie systemu zbierania danych na podstawie SILP (z uwzględnieniem planu kont).

b) Opracowanie instrukcji dla pracowników wydziałów merytorycznych DGLP, które dane źródłowe powinni dostarczyć.

c) Opracowanie raportów BO ułatwiających zbieranie danych.

3. Opracowanie treści raportu:

a) Opracowanie opisowej, merytorycznej treści poszczególnych rozdziałów we współpracy z komórkami merytorycznymi (koordynuje ER).

b) Nadzór redaktorski nad spójnym opracowaniem treści raportu (CILP).

c) Opracowanie infografik, które znajdą się w raporcie (CILP).

4. Weryfikacja raportu:

a) Weryfikacja raportu przez zewnętrzny podmiot wyspecjalizowany w tego typu sprawozdaniach (zleca ER).

5. Komunikowanie treści raportu i zebranie informacji zwrotnej:

a) Opracowanie przez CILP materiałów informacyjnych prezentujących treści raportu w przystępnej formie, w kilku wariantach szczegółowości, dostosowanych do potrzeb odbiorców (CILP).

b) Zaplanowanie działań komunikacyjnych (Zespół ds. Mediów DGLP).

Przekazanie treści raportu do jednostek LP wraz z materiałami informacyjnymi oraz dyspozycją ich wykorzystania (ER).