Dz.Urz.WUG.2018.189 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół doradczo-opiniodawczy do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  Ustala się następujący skład Zespołu:
1) Przewodniczący:

Dariusz Katan

Wyższy Urząd Górniczy;

2) Zastępca Przewodniczącego:

Andrzej Kleszcz

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.;

3) Członkowie:
a) Zbigniew Domalik

Polska Grupa Górnicza S.A.,

aa) 1  Waldemar Franczuk

Wyższy Urząd Górniczy,

b) Damian Gabriel

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

ba) Jarosław Grohs

Węglokoks Kraj sp. z o.o.,

c) Arkadiusz Jończyk

TAURON Wydobycie S.A.,

d) Adam Kamyk

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

e) Przemysław Kotniewicz

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku,

f) 2  (uchylona),
g) (uchylona)
h) Adam Nowak

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

i) Jacek Szuścik

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

j) Konstanty Wolny

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce,

k) Paweł Wyciślok

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce;

4) 3  Sekretarz:

Jerzy Krótki

Wyższy Urząd Górniczy.

§  3. 
1.  Do zadań Zespołu należy analizowanie prawidłowości funkcjonowania ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego, według kryterium zgodności z art. 122 i art. 123 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 124 tej ustawy.
2.  Na podstawie wyników analiz, o których mowa w ust. 1, Zespół opracowuje propozycje:
1) przepisów prawa lub
2) instrukcji lub wytycznych, lub
3) dobrych praktyk.
§  4.  Przewodniczący Zespołu:
1) ustala terminy oraz porządek posiedzeń Zespołu;
2) zwołuje oraz prowadzi posiedzenia Zespołu;
3) wyznacza osoby wchodzące w skład Zespołu do przedstawienia propozycji, o których mowa w § 3 ust. 2.
§  5.  Osoby wchodzące w skład Zespołu mogą przedstawiać propozycje, o których mowa w § 3 ust. 2, także z własnej inicjatywy.
§  6.  Obsługę prac Zespołu sprawuje Departament Górnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  7.  W posiedzeniach Zespołu uczestniczą osoby wchodzące w skład Zespołu oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
§  8. 
1.  Sekretarz Zespołu sporządza protokół z przebiegu posiedzenia Zespołu niezwłocznie po jego zakończeniu i przekazuje do akceptacji Przewodniczącemu Zespołu.
2.  Sekretarz Zespołu przesyła protokół, drogą elektroniczną, wszystkim osobom wchodzącym w skład Zespołu, a kopię protokołu przekazuje Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego.
§  9.  Przewodniczący Zespołu przedkłada Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego roczne sprawozdanie z działalności Zespołu do dnia 31 stycznia następnego roku.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 2 pkt 3 lit. aa dodana przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 10 z dnia 28 lutego 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 marca 2019 r.
2 § 2 pkt 3 lit. f uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 10 z dnia 28 lutego 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 marca 2019 r.
3 § 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 10 z dnia 28 lutego 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 marca 2019 r.