Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2019.75

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw włączenia kwalifikacji rynkowych "Przygotowanie do prowadzenia zajęć z dykcji" i "Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się, na okres od dnia 28 października 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., Zespół doradczy do spraw włączenia kwalifikacji rynkowych "Przygotowanie do prowadzenia zajęć z dykcji" i "Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zwany dalej "zespołem".
§  2.  W skład zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Magdalena Ostolska;
2) członkowie:
a) Ewa Gacka,
b) Maria Zawartko.
§  3.  Do zadań zespołu należy:
1) sporządzenie opinii dotyczącej społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowych "Przygotowanie do prowadzenia zajęć z dykcji" i "Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
2) wsparcie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie dokonania oceny wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych, o których mowa w pkt 1, do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami zespołu, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2) przydziela zadania członkom zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach.
2.  Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przez terminem posiedzenia.
3.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
4.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.
§  6. 
1.  Ustalenia zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.
2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  7. 
1.  Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść ustaleń zespołu.
2.  Projekt protokołu jest udostępniany członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
3.  Protokół podpisuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu - członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  8. 
1.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.
2.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu spraw w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1) uczestniczyli w opracowywaniu któregokolwiek z ocenianych wniosków;
2) sprawa dotyczy zatrudniających ich podmiotów;
3) sprawa dotyczy podmiotów, w których jest zatrudniona osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa lub obowiązki.
3.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oświadczenie, w którym zobowiązują się do:
1) bezstronnego działania w interesie publicznym;
2) niewykorzystywania i nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu.
§  9.  Obsługę zespołu zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1530).