Powołanie Zespołu doradczego do spraw przedsięwzięcia pn. "Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2012.57

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przedsięwzięcia pn. "Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników"

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się na okres od dnia 27 sierpnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Zespół doradczy do spraw przedsięwzięcia pn. "Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników", zwany dalej "Komitetem Sterującym".
§  2.
W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - Dariusz Drewniak;
2)
członkowie Zespołu: - Tadeusz Adamski,

- Jan Bondaruk,

- Krzysztof Gasidło,

- Leszek Grabarczyk,

- Wiesław Kamieński,

- Jerzy Majchrzak,

- Ewa Paturalska-Nowak,

- Sławomir Wiak,

- Grzegorz Witkowski.

§  3.
Do zadań Komitetu Sterującego należy:
1)
monitorowanie przebiegu realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia pn. Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników, zwanego dalej "Przedsięwzięciem";
2)
formułowanie wniosków i rekomendacji dla realizatorów Przedsięwzięcia;
3)
opiniowanie raportów merytoryczno-finansowych z osiągnięcia poszczególnych rezultatów Przedsięwzięcia;
4)
opiniowanie raportu końcowego z realizacji Przedsięwzięcia;
5)
przedstawianie ocen i opinii Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  4.
1.
Komitet Sterujący działa na posiedzeniach.
2.
Pracami Komitetu Sterującego kieruje Przewodniczący.
3.
Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu Sterującego oraz ustala projekt porządku obrad.
4.
Posiedzenia Komitetu Sterującego, zgodnie z przyjętym przez Komitet Sterujący porządkiem obrad, prowadzi Przewodniczący albo wyznaczony przez niego członek Komitetu Sterującego.
5.
Komitet Sterujący podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w obecności Przewodniczącego oraz co najmniej połowy członków Komitetu Sterującego.
6.
Komitet Sterujący może formułować wnioski i rekomendacje, o których mowa w § 3 pkt 2, w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
§  5.
1.
Z posiedzenia Komitetu Sterującego sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący albo wyznaczony przez niego członek Komitetu Sterującego, o którym mowa w § 4 ust. 4.
2.
W protokole zamieszcza się treść ustaleń powziętych przez Komitet Sterujący.
§  6.
Obsługę Komitetu Sterującego zapewnia Departament Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).