Powołanie Zespołu doradczego do spraw praw człowieka oraz rozwoju demokracji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2006.1.27

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 2006 r.

DECYZJA Nr 14
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 9 lutego 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw praw człowieka oraz rozwoju demokracji.

Na podstawie § 5 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 3 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2004 r. Nr 1, poz. 6 oraz z 2005 r. Nr 2, poz. 33 i Nr4, poz. 72) postanawia się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół doradczy do spraw praw człowieka oraz rozwoju demokracji, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
1.
Do zakresu działania Zespołu należą sprawy dotyczące:
a)
mechanizmów wspierania instytucji i procesów demokratycznych oraz propagowania idei solidarności na świecie,
b)
promocji i ochrony praw człowieka,
c)
tematyki praw człowieka na forum ONZ, UE i innych organizacji międzynarodowych,
d)
oceny światowych i regionalnych mechanizmów promocji demokracji, przestrzegania praw człowieka i solidarności w zakresie przezwyciężania sytuacji kryzysowych w obydwu obszarach,
e)
reprezentowania Polski przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka (ETPCz, Komitet Praw Człowieka),
f)
wypracowywania stanowiska Polski w negocjacjach i konferencjach międzynarodowych odnoszących się do tworzenia lub zmiany istniejących standardów ochrony praw człowieka oraz ich ocena z punktu widzenia interesów Polski,
g)
koordynacji działania wewnętrznych komórek MSZ w związku z sytuacjami lub wydarzeniami dotyczącymi przestrzegania praw człowieka w Polsce lub poza jej granicami.
2.
Zadaniem Zespołu jest sporządzanie opisów i ocen bieżącej sytuacji, przedstawianie propozycji działań oraz projektów stanowisk Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawach należących do zakresu działania Zespołu.
§  3.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Mirosław Łuczka, zastępca dyrektora w DSNZ;
2)
członkowie:
a)
Adam Bralczyk, III sekretarz w DAP,
b)
Olga Zawadzka, attaché w DWR,
c)
Joanna Grodzka, radca w DABW,
d)
Mateusz Stąsiek, attaché w DSIP,
e)
Jacek Hinz, radca-minister w DA,
f)
Aleksandra Mężykowska, II sekretarz w DPT,
g)
Wojciech Tyciński, I radca w DKP,
h)
Michał Klinger, st. radca ministra w DUE,
i)
Emilia Jasiuk, attaché w DPW,
j)
Aleksandra Piątkowska, radca w DPB,
k)
Wojciech Ostrowski, I radca w DE;
3)
sekretarz - Agnieszka Wyżnikiewicz, II sekretarz w DSNZ.
§  4.
Komórką organizacyjną Ministerstwa Spraw Zagranicznych właściwą w sprawach należących do zakresu działania Zespołu jest Departament Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych, zwany dalej "komórką właściwą".
§  5.
1.
Przewodniczący przedkłada dyrektorowi komórki właściwej i członkowi kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, właściwemu w sprawach z zakresu działania Zespołu, program działania Zespołu.
2.
Program działania zawiera wykaz szczegółowych zadań Zespołu.
3.
Zmiany i uaktualnienia w programie działania wprowadzane są na wniosek dyrektora komórki właściwej, członka kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, właściwego w sprawach z zakresu działania Zespołu, lub przewodniczącego.
4.
Program działania oraz jego zmiany i uaktualnienia wymagają akceptacji dyrektora generalnego służby zagranicznej.
§  6.
1.
Przewodniczący kieruje pracami Zespołu i odpowiada za terminowe wykonywanie zadań Zespołu.
2.
Przewodniczący przedkłada dokumenty sporządzone przez Zespół, o których mowa w § 2 ust. 2, dyrektorowi komórki właściwej i członkowi kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, właściwemu w sprawach należących do zakresu działania Zespołu.
3.
Dyrektor komórki właściwej decyduje o zakresie i formie wykorzystania dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2.
4.
Przewodniczący może wydawać polecenia członkom Zespołu w sprawach związanych z zadaniami Zespołu.
5.
Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby niebędące jego członkami.
6.
Przewodniczący powiadamia dyrektora generalnego służby zagranicznej o zamiarze zaproszenia do udziału w pracach Zespołu osób, o których mowa w ust. 5.
§  7.
1.
Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący co najmniej dwa razy w miesiącu.
2.
Przewodniczący wyznacza na czas nieobecności zastępcę spośród członków Zespołu.
§  8.
Do zadań sekretarza należy zapewnienie obsługi organizacyjnej i technicznej prac Zespołu, w szczególności:
1)
sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu;
2)
zapewnienie właściwego przepływu dokumentacji między osobami wchodzącymi w skład Zespołu;
3)
prowadzenie listy obecności osób wchodzących w skład Zespołu.
§  9.
1.
Obecność na posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowa dla osób wchodzących w skład Zespołu.
2.
Osoba, która była nieobecna na posiedzeniu Zespołu, jest obowiązana przedłożyć przewodniczącemu pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności.
§  10.
Przewodniczącemu i sekretarzowi przyznaje się dodatek specjalny w związku z pełnionymi funkcjami w Zespole - na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  11.
Wydatki związane z pracami Zespołu mogą być pokryte z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych z części, której dysponentem jest komórka właściwa.
§  12.
Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych udzielą Zespołowi wszelkiej pomocy niezbędnej dla realizacji zadań Zespołu.
§  13.
Zespół działa do dnia wejścia w życie decyzji uchylającej niniejszą decyzję.
§  14.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.