Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2013 r. poz. 675), zarządza się, co następuje:
§  1. 2 Powołuje się na okres od dnia 28 maja 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. Zespół doradczy do spraw Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, zwany dalej "Zespołem".
§  2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Jacek Gierliński;
2) członkowie Zespołu:
a) Maria Barcikowska,
b) Bożenna Borkowska,
c) Maciej Chorowski,
d) Mirosława Czerny,
e) Jan Holnicki-Szulc,
f) Waldemar Kamrat,
g) Jan Madey,
h) Zbigniew Majka,
i) Krzysztof Malinowski,
j) Waldemar Minkina,
k) Jerzy Nowacki,
l) Anna Olejniczuk-Merta,
m) Lucjan Pawłowski,
n) Zofia Szweykowska-Kulińska.
§  3. Do zadań Zespołu należy:
1. Analiza i przygotowanie opinii dotyczących propozycji zgłoszonych w ramach procesu aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, zwanej dalej "PMDIB", na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "Ministrem".
2. Przedłożenie Ministrowi rekomendacji dotyczących umieszczenia propozycji projektów na PMDIB.
3. Inne zadania wyznaczone przez Ministra, w szczególności obejmujące sporządzenie dodatkowych ocen, opinii i propozycji oraz rozwiązań związanych z PMDIB.
§  4.
1. Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
2. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu stosownie do potrzeb i ustala projekt porządku obrad.
3. Przewodniczący Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, z głosem doradczym.
4. Posiedzenia Zespołu, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, prowadzi Przewodniczący Zespołu.
5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu posiedzenie prowadzi wyznaczony przez niego członek Zespołu.
6. Przewodniczący Zespołu może zarządzić przyjęcie rozstrzygnięcia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcie Przewodniczący Zespołu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.
§  5.
1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.
2. Jeżeli w wyniku głosowania liczba głosów "za" jest równa liczbie głosów "przeciw", rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.
§  6. Zespół może wystąpić do Ministra o zlecenie ekspertowi, w tym ekspertowi zagranicznemu, przygotowania dodatkowej opinii dotyczącej propozycji projektu w ramach procesu aktualizacji PMDIB.
§  7. Członek Zespołu jest zobowiązany do zachowania bezstronności i poufności w trakcie realizacji zadań, o których mowa w § 3.
§  8.
1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz podjęte rozstrzygnięcia.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu prowadzący posiedzenie.
§  9. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).
2 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 27 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.MNiSW.2014.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2014 r.