Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.39

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania Programu Rozwoju Retencji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół doradczy do spraw opracowania Programu Rozwoju Retencji, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.  Do zadań Zespołu należy, w szczególności:
1) identyfikacja zagadnień problemowych w zakresie dostępu do zasobów wodnych, powodzi, suszy i zmian klimatu w Polsce, które mają wpływ na przygotowanie Programu Rozwoju Retencji;
2) identyfikacja zagadnień problemowych w zakresie retencjonowania wód w Polsce, które mają wpływ na przygotowanie Programu Rozwoju Retencji;
3) opracowanie propozycji kierunków zmian w zakresie rozwoju retencji wód, uwzględniających zjawiska związane z późn. zm. klimatu;
4) identyfikacja powiązań tematycznych zagadnień problemowych objętych zakresem Programu Rozwoju Retencji z dokumentami o charakterze planistycznym, strategicznym, programowym i prawodawczym o zasięgu krajowym, europejskim i światowym, w celu zachowania spójności przygotowywanego Programu Rozwoju Retencji z tymi dokumentami;
5) opracowanie szczegółowych założeń Programu Rozwoju Retencji;
6) świadczenie wsparcia merytorycznego w przygotowaniu szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia w przypadku zamawiania przygotowania projektów dokumentów dotyczących Programu Rozwoju Retencji, w tym prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Retencji;
7) opiniowanie projektów dokumentów dotyczących Programu Rozwoju Retencji, w tym prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Retencji oraz wsparcie merytoryczne w przygotowywaniu odpowiedzi na uwagi zgłoszone do tych dokumentów w toku konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej właściwy w sprawach monitoringu realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planach zarządzania ryzykiem powodziowym;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - przedstawiciel Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej wskazany przez Przewodniczącego Zespołu;
3) sekretarz Zespołu - przedstawiciel Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej wskazany przez Przewodniczącego Zespołu;
4) przedstawiciele Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej - 3 osoby;
5) przedstawiciel Departamentu Rybołówstwa - 1 osoba;
6) przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 9 osób.
3.  W pracach Zespołu, na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, reprezentujące poszczególne grupy interesariuszy, w tym w szczególności właściwi merytorycznie przedstawiciele administracji publicznej lub środowiska naukowego.
§  4. 
1.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności bądź niemożności sprawowania przez niego czynności - Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
3.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
3) ustalanie terminów i porządku obrad kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków składanych przez członków Zespołu lub Ministra;
4) stwierdzanie kworum Zespołu.
4.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu obowiązki, o których mowa w ust. 3, wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
§  5.  Sekretarz Zespołu zawiadamia członków Zespołu o wyznaczonym miejscu i terminie posiedzenia, co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
§  6. 
1.  Ustalenia oraz rekomendacje podjęte przez Zespół są zamieszczane w protokole z posiedzenia Zespołu, sporządzanym przez sekretarza Zespołu.
2.  Protokół z posiedzenia Zespołu podpisuje Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu - w przypadku gdy kierował pracami Zespołu.
3.  W terminie 14 dni od dnia zakończenia posiedzenia Zespołu Przewodniczący Zespołu przedstawia protokół Ministrowi w celu akceptacji.
4.  W terminie 14 dni od dnia akceptacji protokołu przez Ministra Przewodniczący Zespołu przedstawia protokół członkom Zespołu oraz osobom niebędącym członkami Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 3, którzy brali udział w posiedzeniu Zespołu.
§  7. 
1.  Zespół podejmuje ustalenia oraz rekomendacje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
2.  Zespół może również rozstrzygać poszczególne sprawy w trybie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wyniki rozstrzygnięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, Przewodniczący Zespołu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu i są one włączane do protokołu z tego posiedzenia Zespołu.
§  8.  Przewodniczący Zespołu przedstawia:
1) ustalenia oraz rekomendacje Zespołu - Ministrowi;
2) ostateczne stanowisko Ministra co do ustaleń oraz rekomendacji Zespołu - członkom Zespołu.
§  9.  Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
§  10.  Zespół może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb pracy Zespołu.
§  11.  Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
§  12.  Pierwsze posiedzenie Zespołu Przewodniczący Zespołu zwołuje w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  13.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka wodna i żegluga śródlądowa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz.U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).