Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2011.4.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 80/2011
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania zespołu doradczego do spraw doświadczeń na zwierzętach

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się na okres od dnia 9 grudnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. zespół doradczy do spraw doświadczeń na zwierzętach, zwany dalej "zespołem".
§  2. 1 W skład zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący zespołu - Dariusz Drewniak;
2) członkowie zespołu - Marta Gajewska,

- Marek Jezierski,

Stefan Kasicki,

Robert Wojciech Mysłajek,

- Tomasz Pietrzykowski,

- Monika Rzepecka,

- Maciej Stępnik,

- Andrzej Stolarczyk,

Małgorzata Teska-Kamińska,

- Krzysztof Jan Turlejski,

- Jan Franciszek Żmudziński.

§  3. Do zadań zespołu należy wsparcie eksperckie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas:
1) przygotowania założeń do ustawy wdrażającej przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, zwanej dalej "Dyrektywą";
2) uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projektu założeń do ustawy wdrażającej Dyrektywę;
3) uzgodnień międzyresortowych oraz na etapie prac parlamentarnych nad projektem ustawy wdrażającej Dyrektywę;
4) przygotowywania projektów aktów wykonawczych do ustawy wdrażającej Dyrektywę;
5) przygotowywania stanowisk prezentowanych przed Komisją Europejską przez Narodowy Punkt Kontaktowy do spraw wdrożenia Dyrektywy, którym jest przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  4.
1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Przewodniczący zespołu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może zarządzić wykonanie określonego zadania w trybie korespondencyjnym.
3. Przewodniczący zespołu zwoluje posiedzenia zespołu i ustala projekt porządku obrad.
4. Posiedzenia zespołu, zgodnie z przyjętym przez zespół porządkiem obrad, prowadzi Przewodniczący zespołu lub wyznaczony przez niego członek zespołu.
5. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach zespołu inne osoby, z głosem doradczym.
§  5.
1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w § 3, w drodze uzgodnienia stanowisk.
2. Rozstrzygnięcia zespołu, w wyjątkowych przypadkach, mogą być podejmowane w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący zespołu.
4. Protokół zawiera rozstrzygnięcia zespołu.
§  6. Obsługę prac zespołu zapewnia Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

1 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 5/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MNiSW.12.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 stycznia 2012 r.