Dz.Urz.MNiSW.2019.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących przyznania środków finansowych na realizację niektórych zadań z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół doradczy do oceny wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących przyznania środków finansowych na realizację niektórych zadań z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej "zespołem".
§  2.  W skład zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Wiesław Wilczyński;
2) członkowie:
a) Jarosław Dobkowski,
b) Barbara Godzik,
c) Rafał Kuligowski,
d) Jan Rudnicki,
e) Agnieszka Sobczak-Kupiec,
f) Krzysztof Tomaszewski.
§  3. 
1.  Do zadań zespołu należy ocena wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących przyznania środków finansowych na realizację niektórych zadań z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki, zwanych dalej "wnioskami", złożonych zgodnie z:
1) art. 369 ust. 2 i art. 374 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2) art. 315 ust. 4 i 5 oraz art. 318 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39) w związku z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).
2.  Zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej "ministrem", wynik oceny wniosku w formie opinii zawierającej:
1) ocenę, czy w sprawie objętej wnioskiem doszło do naruszenia procedury, odpowiednio:
a) przyznania środków finansowych lub dokonania zwiększenia albo
b) wpisania infrastruktury na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej lub wykreślenia z niej, albo
c) konkursowej lub innych naruszeń formalnych;
2) rekomendację co do rozpatrzenia wniosku polegającą na:
a) utrzymaniu w mocy rozstrzygnięcia objętego wnioskiem albo
b) uchyleniu rozstrzygnięcia objętego wnioskiem w całości albo w części, wraz ze wskazaniem propozycji rozstrzygnięcia w tym zakresie, albo
c) umorzeniu postępowania odwoławczego.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami zespołu, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2) przydziela zadania członkom zespołu;
3) zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach.
2.  Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
4.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy), wyznaczając członkom zespołu termin na przedstawienie stanowiska w sprawie wniosku, nie krótszy niż 3 dni. Przyjęte w tym trybie opinie przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.
§  6. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu zespołu.
2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  7. 
1.  Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności przyjęty porządek obrad, listę uczestników posiedzenia oraz treść opinii zespołu.
2.  Projekt protokołu jest udostępniany członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
3.  Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  8. 
1.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.
2.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1) uczestniczyli w opracowywaniu ocenianego wniosku lub przy wydaniu rozstrzygnięcia w sprawie, której dotyczy ten wniosek;
2) sprawa dotyczy zatrudniających ich podmiotów
3) sprawa dotyczy podmiotów, w których jest zatrudniona osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.
3.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają ministrowi oświadczenie, w którym zobowiązują się:
1) działać bezstronnie w interesie publicznym;
2) nie wykorzystywać i nie udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu, z wyjątkiem osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.
4.  W przypadku udostępniania dokumentacji dotyczącej wniosku osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym oświadczenie składa się przed udostępnieniem dokumentacji.
§  9.  Obsługę zespołu zapewnia Biuro Ministra.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).