Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2019.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy"

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się, na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2026 r., Zespół doradczy do oceny wniosków i raportów w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy", zwany dalej "zespołem".
§  2.  W skład zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Andrzej Kurkiewicz;
2) 2  członkowie:
a) Łukasz Afeltowicz,
b) Alicja Budak,
c) Agata Chmurzyńska,
d) Paweł Czarnul,
e) Krzysztof Czerwionka,
f) Witold Dzwinel,
g) Mirosława El Fray,
h) Bożena Gładyszewska,
i) Marek Gorgoń,
j) Andrzej Górak,
k) Jolanta Jabłońska-Bonca,
l) Dariusz Jemielniak,
m) Wiesław Kaca,
n) Wojciech Kacalak,
o) Bogumił Kamiński,
p) Dariusz Kania,
q) Grzegorz Kleparski,
r) Jarosław Knaga,
s) Józef Korecki,
t) Janusz Krawczyk,
u) Grzegorz Królczyk,
v) Jolanta Królczyk,
w) Konrad Kułakowski,
x) Grzegorz Kurzyński,
y) Jan Kusiak,
z) Marek Kwiatkowski,
za) Stanisław Legutko,
zb) Mariola Łaguna,
zc) Maciej Małecki,
zd) Paweł Ocłoń,
ze) Piotr Oprocha,
zf) Przemysław Perlikowski,
zg) Artur Pokropek,
zh) Grażyna Ptak,
zi) Renata Słota,
zj) Piotr Suder,
zk) Tomasz Śleboda,
zl) Krzysztof Tajduś,
zm) Michał Wasilczuk,
zn) Dariusz Wawro,
zo) Michał Wieczorowski,
zp) Remigiusz Wiśniewski,
zq) Szymon Wojciechowski,
zr) Michał Wójcik,
zs) Dariusz Zmarzły.
§  3.  3  Do zadań zespołu należy:
1) ocena wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy",

ustanowionego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem", na podstawie art. 376 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przedstawienie ministrowi listy rankingowej wniosków wraz z informacją o liczbie doktorantów, którzy mogą zostać przyjęci do szkoły doktorskiej w ramach tego programu, i wysokości środków finansowych w podziale na lata akademickie oraz uzasadnieniem;

2) ocena raportów rocznych i raportów końcowych z wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadań, o których mowa w pkt 1 oraz przedstawienie ministrowi wyników tej oceny wraz z propozycją przyjęcia albo odmowy ich przyjęcia i uzasadnieniem;
3) ocena raportów rocznych i raportów końcowych z wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadań w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy", o którym mowa w art. 26 ust. 3f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami zespołu, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2) przydziela zadania członkom zespołu;
3) zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu;
4) występuje do ministra z wnioskiem o zlecenie wykonania dodatkowych ekspertyz niezbędnych do oceny wniosków.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach.
2.  Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
4.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.
§  6. 
1.  W szczególnych przypadkach przewodniczący może wyrazić zgodę na udział członka zespołu w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.  Członek zespołu zamierzający wziąć udział w posiedzeniu w sposób przewidziany w ust. 1, informuje o tym przewodniczącego przed posiedzeniem.
3.  Środki komunikacji elektronicznej, o której mowa w ust. 1, powinny zapewniać:
1) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą członkowi zespołu przebywającemu w miejscu innym niż miejsce posiedzenia wypowiadanie się w toku obrad.
§  7. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3.  Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, w tym informację o członkach zespołu biorących udział w posiedzeniu w sposób określony w § 6 ust. 1, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć zespołu.
4.  Projekt protokołu jest udostępniany członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
5.  Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  8. 
1.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.
2.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1) uczestniczyli w opracowywaniu ocenianego wniosku lub raportu;
2) sprawa dotyczy zatrudniających ich podmiotów;
3) sprawa dotyczy podmiotów, w których jest zatrudniona osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.
3.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają ministrowi oświadczenie, w którym zobowiązują się:
1) działać bezstronnie w interesie publicznym;
2) nie wykorzystywać i nie udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu.
§  9.  Obsługę zespołu zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).
2 § 2 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.Urz.MNiSW.2019.51) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 lipca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 7 października 2019 r. (Dz.Urz.MNiSW.2019.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 2019 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 19 lutego 2020 r. (Dz.Urz.MNiSW.2020.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 lutego 2020 r.

3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.Urz.MNiSW.2019.51) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 lipca 2019 r.