Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2019.74

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny raportów rocznych i raportów końcowych w ramach programu "TOP100 Innowatorzy Gospodarki"

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się, na okres od dnia 4 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., Zespół doradczy do oceny raportów rocznych i raportów końcowych w ramach programu "TOP100 Innowatorzy Gospodarki", zwany dalej "zespołem".
§  2.  W skład zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Marcin Kardas;
2) członkowie:
a) 2  Marcin Gędłek,
b) Zbigniew Krzewiński.
§  3.  Do zadań zespołu należy ocena merytoryczna raportów rocznych i raportów końcowych z wykorzystania środków finansowych w ramach programu "TOP100 Innowatorzy Gospodarki" oraz przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyników tej oceny.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami zespołu, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2) przydziela zadania członkom zespołu;
3) zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach.
2.  Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.
3.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.
§  6. 
1.  W szczególnych przypadkach przewodniczący może wyrazić zgodę na udział członka zespołu w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.  Członek zespołu zamierzający wziąć udział w posiedzeniu w sposób przewidziany w ust. 1, informuje o tym przewodniczącego przed posiedzeniem.
3.  Środki komunikacji elektronicznej powinny zapewniać:
1) transmisję obrad w czasie rzeczywistym;
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą członkowi zespołu przebywającemu w miejscu innym niż miejsce posiedzenia wypowiadanie się w toku obrad.
§  7. 
1.  Ustalenia zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.
2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3.  Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, w tym informację o członkach zespołu biorących udział w posiedzeniu w sposób określony w § 6 ust. 1, przyjęty porządek obrad oraz treść ustaleń zespołu.
4.  Projekt protokołu jest udostępniany członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
5.  Protokół podpisuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu - członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  8. 
1.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.
2.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu spraw w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1) uczestniczyli w opracowywaniu ocenianego raportu;
2) sprawa dotyczy zatrudniających ich podmiotów;
3) sprawa dotyczy podmiotów, w których jest zatrudniona osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.
3.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oświadczenie, w którym zobowiązują się do:
1) bezstronnego działania w interesie publicznym;
2) niewykorzystywania i nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu.
§  9.  Obsługę zespołu zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1530).
2 § 2 pkt 2 lit. a zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 5 listopada 2019 r. (Dz.Urz.MNiSW.2019.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 listopada 2019 r.