Powołanie Zespołu do zaopiniowania projektu zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Oddziałów Regionalnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.31

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 sierpnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 20 sierpnia 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania projektu zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Oddziałów Regionalnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 2 statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 10 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2008 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 10, poz. 12) zarządzam, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół do zaopiniowania projektu zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Oddziałów Regionalnych w KRUS, zwany dalej "Zespołem", w następującym składzie:

1. Przewodniczący Zespołu - Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie

2. pozostali członkowie Zespołu:

a)
Dyrektor Oddziału Regionalnego w Białymstoku,
b)
Dyrektor Oddziału Regionalnego w Częstochowie.
§  2.
Do zadań Zespołu należy zaopiniowanie zmian do Tabeli XIII stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Oddziałów Regionalnych oraz pracowników na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2007 r. Nr 45, poz. 290 z późn. zm.).
§  3.
1.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2.
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1)
planowanie i organizowanie pracy Zespołu,
2)
reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.
§  4.
Zespół zostaje powołany na czas określony do dnia wydania opinii, która zostanie przekazana Prezesowi Kasy za pośrednictwem Biura Organizacyjno-Prawnego.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.