Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2019.84

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych z oddelegowaniem przedstawicieli Ministerstwa Finansów do instytucji Unii Europejskiej w charakterze ekspertów narodowych i kierowaniem przedstawicieli do wykonywania zadań Ministra Finansów w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz do instytucji międzynarodowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw związanych z oddelegowaniem przedstawicieli Ministerstwa Finansów do instytucji Unii Europejskiej w charakterze ekspertów narodowych i kierowaniem przedstawicieli do wykonywania zadań Ministra Finansów w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz do instytucji międzynarodowych, zwany dalej "Zespołem".
2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Finansów lub wskazany przez niego Zastępca Dyrektora;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów lub wskazany przez niego Zastępca Dyrektora;
3) trzech członków wskazanych przez Ministra Finansów;
4) trzech członków wskazanych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
5) dwóch członków z Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Finansów wskazanych przez Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Finansów;
6) dwóch członków z Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Finansów wskazanych przez Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Finansów.
3.  W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności przedstawiciele komórek organizacyjnych w Ministerstwie Finansów, z których delegowano pracowników do instytucji Unii Europejskiej w charakterze ekspertów narodowych lub kierowano przedstawicieli do wykonywania zadań Ministra Finansów w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w instytucjach międzynarodowych, zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu, których wiedza i doświadczenie są niezbędne do wykonywania zadań Zespołu.
§  2.  Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) rekomendowanie Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów:
a) kandydatów na przedstawicieli Ministerstwa Finansów do instytucji Unii Europejskiej w charakterze ekspertów narodowych, zwanych dalej "ekspertami narodowymi",
b) przedłużenia lub skrócenia okresu oddelegowania ekspertów narodowych;
2) rekomendowanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej:
a) kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych, będących funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej w Ministerstwie Finansów,
b) przedłużenia lub skrócenia okresu oddelegowania eksperta narodowego, będącego funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej w Ministerstwie Finansów;
3) rekomendowanie Ministrowi Finansów:
a) kandydatów na przedstawicieli kierowanych do wykonywania zadań Ministra Finansów w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz do instytucji międzynarodowych, zwanych dalej "przedstawicielami", wraz z sugerowanym okresem wykonywania zadań,
b) przedłużenia bądź skrócenia okresu skierowania przedstawiciela;
4) monitorowanie współpracy ekspertów narodowych i przedstawicieli z komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie Finansów, zaangażowanymi we współpracę;
5) wspieranie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów w wykonywaniu Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych oraz Ministrem Finansów w sprawie wykonywania zadań Ministra Finansów w ramach służby zagranicznej przez Przedstawicieli w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej;
6) współpraca z komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie Finansów zaangażowanymi we współpracę z ekspertami narodowymi i przedstawicielami, będącymi pracownikami i funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej w Ministerstwie Finansów, w celu przedstawiania propozycji w zakresie planowania dalszej ścieżki zawodowej w Ministerstwie Finansów, w przypadku zakończenia okresu oddelegowania albo skierowania na placówkę zagraniczną lub do instytucji międzynarodowej;
7) określanie priorytetowych stanowisk w instytucjach Unii Europejskiej w celu oddelegowania ekspertów narodowych;
8) formułowanie i przedstawianie rekomendacji z zakresu rozwoju zawodowego pracowników Ministerstwa Finansów zaangażowanych w realizację zadań międzynarodowych;
9) proponowanie działań związanych z promowaniem wśród pracowników Ministerstwa Finansów zgłoszeń do pełnienia roli ekspertów narodowych oraz przedstawicieli;
10) opracowanie procedur dotyczących oddelegowania ekspertów narodowych oraz kierowania przedstawicieli.
§  3. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie i prowadzenie spotkań Zespołu;
2) dokonywanie podziału prac między członków Zespołu;
3) przygotowanie harmonogramu i regulaminu prac Zespołu.
§  4.  Obsługę administracyjno-organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Finansów.
§  5.  Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Finansów oraz Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Finansów przedstawią Ministrowi Finansów swoich członków w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  6.  Ostateczna decyzja dotycząca oddelegowania ekspertów narodowych i kierowania przedstawicieli należy do Ministra Finansów.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.