Powołanie Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2020.25

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  1
 W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem", powołuje się Zespół do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, zwany dalej "Zespołem", który pełni funkcję mechanizmu koordynacji prac Rady Ministrów nad wdrażaniem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), zwanej dalej "Konwencją".
§  2. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
wymiana informacji w sprawie działań związanych z wdrażaniem postanowień Konwencji;
2)
wymiana informacji na temat planowanych zmian rozwiązań prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych lub mogących mieć wpływ na ich sytuację;
3)
współdziałanie w sprawie przygotowania sprawozdań Rady Ministrów, o których mowa w art. 35 Konwencji, dotyczących realizacji wynikających z niej zobowiązań.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą następujący członkowie:
1)
przewodniczący Zespołu - Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
2)
pierwszy zastępca przewodniczącego Zespołu - Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
3)
drugi zastępca przewodniczącego Zespołu - Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
4)
sekretarz Zespołu;
5)
pozostali członkowie Zespołu:
a) 2
 po jednym przedstawicielu w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora departamentu z następujących urzędów:
Ministerstwa Aktywów Państwowych,
Ministerstwa Edukacji i Nauki,
Ministerstwa Finansów,
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
Ministerstwa Infrastruktury,
Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwa Obrony Narodowej,
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministerstwa Rozwoju i Technologii,
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
Ministerstwa Sprawiedliwości,
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Ministerstwa Zdrowia,
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w zakresie działu administracji rządowej - informatyzacja,
b)
po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez dyrektora następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:
Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
3
 (uchylone),
Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania,
4
 Departamentu Współpracy Międzynarodowej.
2. 
Dla członków Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, wyznacza się stałych zastępców.
3. 
Kandydatów na członków Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz na stałych zastępców zgłaszają odpowiednio ministerstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, lub komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b.
4.  5
 Członków Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz stałych zastępców powołuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej "Ministrem".
5. 
Minister może odwołać członka Zespołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz stałego zastępcę, o którym mowa w ust. 2, na uzasadniony wniosek:
1)
przewodniczącego Zespołu;
2)
podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, które wyznaczyły członka Zespołu oraz jego stałego zastępcę.
§  4. 
1. 
Członkowie Zespołu wykonują swoje funkcje osobiście. Ich udział w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowy.
2. 
W przypadku braku możliwości udziału członka Zespołu w posiedzeniu Zespołu zastępuje go stały zastępca.
3. 
Udział w posiedzeniach i pracach Zespołu odbywa się w ramach obowiązków służbowych. Z tytułu uczestnictwa w Zespole członkom Zespołu ani stałym zastępcom nie przysługuje wynagrodzenie.
4. 
W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż członkowie Zespołu, w szczególności reprezentujące inne komórki organizacyjne Ministerstwa lub organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu. Z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.
§  5. 
1. 
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności pierwszy zastępca przewodniczącego Zespołu.
2. 
Do obowiązków przewodniczącego Zespołu należy:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2)
ustalanie porządku prac Zespołu;
3)
występowanie do podmiotów właściwych o udostępnienie informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
3. 
W przypadku jednoczesnej nieobecności przewodniczącego Zespołu i jego pierwszego zastępcy pracami Zespołu kieruje jego drugi zastępca.
4. 
Przewodniczący Zespołu przy wykonywaniu swoich zadań korzysta z pomocy sekretarza Zespołu.
5. 
Prace Zespołu mogą być prowadzone w trybie obiegowym, przy użyciu poczty elektronicznej.
§  6. 
1. 
Przewodniczący Zespołu może tworzyć tematyczne podzespoły i grupy robocze.
2. 
W pracach podzespołów i grup roboczych, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w szczególności:
1)
przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych, kompetentni w zakresie obszaru tematycznego będącego przedmiotem prac podzespołu albo grupy roboczej;
2)
eksperci w obszarze tematycznym będącym przedmiotem prac podzespołu albo grupy roboczej.
3. 
Za udział w pracach podzespołów i grup roboczych nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.
§  7. 
Do zadań sekretarza Zespołu należy:
1)
przedstawianie propozycji ustaleń w sprawach organizacyjnych;
2)
sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu;
3)
dokumentowanie obecności członków Zespołu na posiedzeniach Zespołu;
4)
przechowywanie dokumentacji;
5)
wykonywanie innych zadań zleconych przez przewodniczącego Zespołu.
§  8. 
1. 
Zespół rozpoczyna pracę z dniem powołania.
2. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3. 
Sporządzony z posiedzenia Zespołu protokół podpisuje przewodniczący Zespołu oraz sekretarz Zespołu.
4. 
Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
§  9. 
1. 
Traci moc zarządzenie nr 26 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 27 i 38, z 2016 r. poz. 7 i 36, z 2017 r. poz. 24 oraz z 2018 r. poz. 16).
2. 
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia wygasają dotychczasowe akty powołania członków Zespołu oraz ich stałych zastępców.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 12 z dnia 21 marca 2021 r. (Dz.Urz.MRiPSp.2021.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 2021 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 5 lit. a:

- zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze zarządzenia nr 12 z dnia 21 marca 2021 r. (Dz.Urz.MRiPSp.2021.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 2021 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 54 z dnia 6 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.MRiPSp.2021.56) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 grudnia 2021 r.

3 § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b tiret drugie uchylone przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie zarządzenia nr 12 z dnia 21 marca 2021 r. (Dz.Urz.MRiPSp.2021.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 2021 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b tiret czwarte dodane przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 54 z dnia 6 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.MRiPSp.2021.56) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 grudnia 2021 r.
5 § 3 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 12 z dnia 21 marca 2021 r. (Dz.Urz.MRiPSp.2021.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 2021 r.