Powołanie Zespołu do spraw wdrażania kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2020.13

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 3
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Zespół do spraw wdrażania kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - Roksana Tołwińska, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji;
2)
Członkowie Zespołu:
a)
Anna Boder - naczelnik Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym,
b)
Marek Charążka - dyrektor Centrum Informatycznego Edukacji,
c)
Anna Dakowicz-Nawrocka - zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego,
d)
Piotr Gajewski - dyrektor Departamentu Informacji i Promocji,
e)
Jakub Jakubowski - dyrektor Departamentu Prawnego,
f)
Katarzyna Koszewska - dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego,
g)
Tomasz Kulasa - naczelnik Wydziału Innowacji i Technologii w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji,
h)
Anna Ostrowska - zastępca dyrektora Departamentu Informacji i Promocji,
i)
Ewa Staniszewska - zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym,
j)
Małgorzata Szybalska - radca generalny w Wydziale Podstaw Programowych i Podręczników w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji,
k)
Magdalena Turowska - zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej.
§  3. 
Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
§  4. 
Zadaniami Zespołu są:
1)
koordynowanie i monitorowanie przygotowania i wdrażania kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
2)
monitorowanie funkcjonowania platformy epodręczniki.pl;
3)
współpraca z kuratorami oświaty w zakresie wdrażania kształcenia na odległość, o którym mowa w pkt 1, w tym funkcjonowania sieci doradców metodycznych w zakresie pomocy nauczycielom we wdrażaniu kształcenia na odległość;
4)
współpraca z Telewizją Polską S.A. w zakresie programów edukacyjnych;
5)
przegląd działań poszczególnych krajów Unii Europejskiej w zakresie kształcenia na odległość;
6)
monitorowanie rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.);
7)
współpraca z przedstawicielami platform dzienników elektronicznych, prowadzonych zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
§  5. 
1. 
Zespół ustala ramowy harmonogram działań, który przedstawia do akceptacji Macieja Kopcia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
2. 
Zmiany w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Zespołu przedstawia do akceptacji Macieja Kopcia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
§  6. 
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby.
§  7. 
Członkowie Zespołu realizują zadania powierzone przez Przewodniczącego Zespołu, w terminach przez niego określonych.
§  8. 
1. 
Na wniosek Przewodniczącego Zespołu, komórki organizacyjne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Edukacji Narodowej w zakresie swojej właściwości udzielają Zespołowi pomocy w wykonywaniu jego zadań.
2. 
Przewodniczący Zespołu może zlecać komórkom organizacyjnym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Edukacji Narodowej wykonywanie opracowań, materiałów informacyjnych, analiz, raportów lub ekspertyz w zakresie należącym do ich właściwości, w ustalonych terminach.
§  9. 
W celu realizacji zadań Zespołu, Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
§  10. 
1. 
Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu.
2. 
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
§  11. 
Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Podręczników, Programów i Innowacji.
§  12. 
Kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej przekazują Przewodniczącemu Zespołu wszystkie informacje o realizacji zadań, o których mowa w § 4, w zakresie swojej właściwości.
§  13. 
Przewodniczący Zespołu przedstawia Maciejowi Kopciowi, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz do wiadomości Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej informacje na temat realizacji zadań Zespołu, w terminach ustalonych przez Macieja Kopcia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
§  14. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).