Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2013.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 12 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw tematu danych przestrzennych "zagospodarowanie przestrzenne"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół do spraw tematu danych przestrzennych "zagospodarowanie przestrzenne", o którym mowa w załączniku do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 i z 2012 r. poz. 951), zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwanego dalej "Ministrem".
3. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Janusz Żbik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
2) Zastępca Przewodniczącego - Lidia Piotrowska, Naczelnik w Departamencie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
3) Sekretarz - Andrzej Włodarczyk, pracownik w Departamencie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
4) Członkowie:
a) Przedstawiciel Ministra, wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu,
b) Przedstawiciel Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie,
c) Przedstawiciel Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie,
d) Przedstawiciel Głównej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
4. Do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu, w charakterze ekspertów z prawem głosu, będą zapraszani:
1) Przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
2) Przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji;
3) Przedstawiciel Głównego Geodety Kraju;
4) Przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich;
5) Przedstawiciel Krajowej Izby Urbanistów;
6) Przedstawiciel Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie;
7) Przedstawiciel Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. w Gliwicach;
8) Przedstawiciel Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie;
9) Przedstawiciel Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
10) Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich;
11) Przedstawiciel Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej;
12) Przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;
13) Przedstawiciel Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
5. Przedstawicieli, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b - d oraz w ust. 4, zgłaszają poszczególne organy administracji, instytuty lub inne jednostki, wymienione w ust. 3 pkt 4 lit. b - d oraz w ust. 4.
6. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu przedstawicieli innych Departamentów Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w tym Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi.
7. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu:
1) przedstawicieli innych, poza wymienionymi w ust. 4, jednostek;
2) ekspertów

- właściwych w sprawach należących do zadań Zespołu, posiadających odpowiednią wiedzę w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, geodezji lub informatyki/cyfryzacji.

8. Z osobami, o których mowa w ust. 7 pkt 2, mogą być zawierane umowy cywilnoprawne.
9. Umowy, o których mowa w ust. 8, będą zawierane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i będą finansowane ze środków budżetu Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
10. Umowy, o których mowa w ust. 8, mogą być zawierane w celu przygotowania ocen, analiz lub ekspertyz.
11. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący Zespołu może powoływać podzespoły lub grupy robocze, złożone z członków Zespołu lub przedstawicieli innych organów i jednostek lub ekspertów zewnętrznych.
§  2.
1. Do zadań Zespołu należy:
1) analiza przepisów z zakresu lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego pod kątem ich dostosowania do przepisów z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej;
2) opracowanie projektu standardów dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) przygotowanie wstępnych założeń do projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów wykonawczych do niej, w zakresie związanym z infrastrukturą informacji przestrzennej.
2. Zespół przedstawia Ministrowi kwartalne sprawozdania z przebiegu jego prac w formie pisemnej, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.
§  3.
1. 2 Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie Jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. W razie nieobecności Zastępcy Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje osoba wyznaczona na piśmie, przez Przewodniczącego Zespołu albo Zastępcę Przewodniczącego.
1a. 3 Pracami podzespołów lub grup roboczych kierują wybrani, przez Przewodniczącego Zespołu lub Zastępcę Przewodniczącego, Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczących poszczególnych podzespołów lub grup roboczych.
1b. 4 Decyzję o zwołaniu posiedzenia Zespołu podejmuje Przewodniczący Zespołu albo Zastępca Przewodniczącego, po uzgodnieniu z Przewodniczącymi lub Zastępcami Przewodniczących poszczególnych podzespołów lub grup roboczych.
1c. 5 Decyzję o zwołaniu posiedzeń poszczególnych podzespołów lub grup roboczych podejmują Przewodniczący albo Zastępcy Przewodniczących poszczególnych podzespołów lub grup roboczych, po uzgodnieniu z Przewodniczącym Zespołu lub Zastępcą Przewodniczącego.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) ustalanie terminów i miejsca posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich uczestników posiedzenia;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
4) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu.
3. Z upoważnienia Przewodniczącego Zespołu czynności, o których mowa w ust. 2, może wykonywać Zastępca Przewodniczącego.
4. Z przebiegu każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzeniu Zespołu.
5. 6 Posiedzenia Zespołu i podzespołów lub grup roboczych, utworzonych w ramach Zespołu, odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu (lub upoważniony przez Przewodniczącego Zespołu Zastępca Przewodniczącego) może zmieniać terminy posiedzeń oraz ich częstotliwość.
7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia wraz z porządkiem obrad Zespołu oraz ewentualnymi materiałami do rozpatrzenia na posiedzeniu uczestnicy posiedzenia powinni otrzymać nie później, niż na trzy dni przed terminem posiedzenia.
8. O przyczynach przewidzianej nieobecności uczestnik posiedzenia powiadamia na piśmie, bądź drogą elektroniczną Sekretarza Zespołu, co najmniej jeden dzień przed terminem posiedzenia.
9. Uczestnicy posiedzenia, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu Zespołu mogą nadesłać, w formie pisemnej lub elektronicznej, swoje stanowiska w sprawach przewidzianych do rozpatrzenia.
10. Zespół kończy swoją działalność po wykonaniu zadań, o których mowa w § 2 ust. 1.
11. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zespołu określa regulamin, ustalony przez Przewodniczącego Zespołu.
§  4. Obsługę, w tym finansową, oraz miejsce posiedzeń Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
1 Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).
2 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 35 z dnia 5 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MTBiGM.2013.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 listopada 2013 r.
3 § 3 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 35 z dnia 5 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MTBiGM.2013.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 listopada 2013 r.
4 § 3 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 35 z dnia 5 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MTBiGM.2013.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 listopada 2013 r.
5 § 3 ust. 1c dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 35 z dnia 5 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MTBiGM.2013.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 listopada 2013 r.
6 § 3 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 35 z dnia 5 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MTBiGM.2013.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 listopada 2013 r.