Powołanie Zespołu do spraw stosowania w praktyce urzędów górniczych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2009.2.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 stycznia 2009 r.

DECYZJA Nr 1
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 6 stycznia 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw stosowania w praktyce urzędów górniczych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Na podstawie § 4 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710), postanawia się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół do spraw stosowania w praktyce urzędów górniczych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zwany dalej "Zespołem", w następującym składzie:
1)
Przewodniczący:

Roman Macuga;

2)
Członkowie:

- Jan Dulewski,

- Przemysław Grzesiok,

- Ireneusz Grzybek,

- Mateusz Krauze,

- Mirosław Krzystolik,

- Maria Kucharska,

- Krzysztof Matuszewski,

- Walter Menzel,

- Jan Migda,

- Marian Pełczyński,

- Andrzej Stępień;

3)
Sekretarz: Tadeusz Wojnar.
§  2.
Zadaniem Zespołu jest:
1)
dokonanie analizy przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97), w zakresie dotyczącym upoważnień do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy oraz ilości przeprowadzanych równocześnie kontroli (inspekcji) w roku kalendarzowym u jednego przedsiębiorcy (w zakładach górniczych);
2)
przedstawienie wniosków wynikających z analizy, o której mowa w pkt 1.
§  3.
1.
Sprawy wchodzące w zakres działania Zespołu są rozpatrywane na posiedzeniach Zespołu, odbywanych w zależności od potrzeb.
2.
Do udziału w posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, Przewodniczący Zespołu może zapraszać osoby spoza składu Zespołu.
§  4.
Obsługę prac Zespołu sprawuje Samodzielny Wydział do spraw Kontroli w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  5.
Zespół rozpocznie prace niezwłocznie i zakończy je w terminie do dnia 31 stycznia 2009 r., przedstawiając pisemne wnioski.
§  6.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2009 r.