Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2012.35

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 24 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem" powołuje się Zespół do spraw rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych, zwany dalej "Zespołem".
§  2. Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie propozycji rozwiązań prawnych w aspekcie mieszkalnictwa, opieki całodobowej, oraz rehabilitacji społeczno - zawodowej i integracji osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin;
2) opracowanie propozycji rozwiązań finansowych w zakresie poprawy funkcjonowania osób, o których mowa w pkt 1;
3) przygotowanie dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", rekomendacji w obszarze promocji wypracowanych rozwiązań;
4) monitorowanie rekomendacji, o których mowa w pkt 3.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - przedstawiciel wyznaczony przez Ministra;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) Sekretarz Zespołu;
4) Członkowie, po jednym przedstawicielu z następujących ministerstw:
a) Ministerstwa Edukacji Narodowej,
b) Ministerstwa Zdrowia,
c) 2 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
d) 3 (uchylona);
5) Członkowie, po jednym przedstawicielu, wyznaczonym przez kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa:
a) Departamentu Polityki Rodzinnej,
b) Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,
c) Departamentu Ubezpieczeń Społecznych,
d) Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
6) Członkowie, po trzech przedstawicieli Parlamentarnego Zespołu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarnej Grupy do Spraw Autyzmu;
7) Członkowie, nie więcej niż dziewięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych.
8) 4 Członek, przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Minister.
3. Kandydatów na członków Zespołu zgłaszają zainteresowane środowiska, organizacje, stowarzyszenia lub instytucje oraz organy.
4. Minister może odwołać członka Zespołu, na uzasadniony wniosek:
1) Przewodniczącego Zespołu;
2) podmiotów, o których mowa w ust. 3.
§  4.
1. Członkowie Zespołu wykonują swoje funkcje osobiście, ich udział w posiedzeniach zespołu oraz podejmowanych pracach jest obowiązkowy.
2. W przypadku braku możliwości udziału członka Zespołu w posiedzeniu Zespołu, zastępuje go wyznaczony stały zastępca.
3. Praca w Zespole odbywa się w ramach obowiązków służbowych. Z tytułu uczestnictwa w pracach członkom Zespołu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
4. W pracach Zespołu, mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 3, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
§  5.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku prac Zespołu przy uwzględnieniu charakteru i rodzaju rozpatrywanych spraw;
3) występowanie w zakresie określonym w § 2 do kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa o udostępnienie informacji i dokumentów niezbędnych do prac Zespołu;
4) występowanie do podmiotów właściwych w zakresie realizacji zadań Zespołu;
5) przedkładanie Ministrowi, co najmniej dwa razy w roku, informacji o pracach Zespołu;
6) wykonywanie innych zadań określonych przez Zespół.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu przy wykonywaniu swoich zadań korzysta z pomocy Sekretarza Zespołu.
5. Polecenia Przewodniczącego Zespołu dotyczące przygotowania opinii i materiałów niezbędnych dla prac Zespołu, są wiążące dla komórek organizacyjnych Ministerstwa.
6. Prace Zespołu mogą być prowadzone w trybie obiegowym, przy użyciu poczty elektronicznej.
§  6. Do zadań Sekretarza należy:
1) przedstawianie propozycji ustaleń w sprawach organizacyjnych;
2) sporządzanie protokołu z posiedzenia Zespołu;
3) dokumentowanie obecności członków Zespołu na posiedzeniach Zespołu;
4) przechowywanie dokumentacji;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Zespołu.
§  7.
1. 5 Zespół rozpoczyna pracę z dniem powołania, a kończy w dniu 31 grudnia 2015 r.
2. Zespół na swoim pierwszym posiedzeniu przyjmuje regulamin pracy Zespołu.
3. Posiedzenia Zespołu powinny odbywać się przynajmniej raz w miesiącu.
4. Sporządzony z posiedzenia Zespołu protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz Sekretarz Zespołu.
5. Zespół opracowuje sprawozdanie z działalności Zespołu. Sprawozdanie przedkłada Ministrowi Przewodniczący Zespołu w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy od zakończenia prac Zespołu.
6. 6 Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej - praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 248, poz. 1485).
2 § 3 ust. 1 pkt 4 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 38 z dnia 27 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.MPiPSp.2013.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 2013 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 4 lit. d uchylona przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 38 z dnia 27 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.MPiPSp.2013.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 2013 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 40 z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MPiPSp.2014.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 2014 r.
5 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 40 z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MPiPSp.2014.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 2014 r.
6 § 7 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 40 z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MPiPSp.2014.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 2014 r.